Přijetí za kandidáty křtu

Autor:
Publikováno:

Obřady přijetí nových katechumenů (podle ELCA aj.)

Pořad ELCA (ELW)

Direktář

Uvítání ke křtu může být užito pro ty, kdo začínají veřejný vztah ke křesťanské obci, když se zajímají o křesťanskou víru a život. Děti a nemluvňata mohou k tomuto uvítání přivést rodiče a kmotři. Tento pořad je připraven pro použití v hlavním shromáždění obce. Může se použít sekce s představením, se znamením kříže nebo oboje.

Představení

Ve shromažďovacím ritu se zájemci a jejich kmotři mohou setkat s duchovním(i) u vchodu do kostela nebo před shromážděním. Shromáždění se k nim obrátí.

Předsedající duchovní osloví shromáždění:
Drazí přátelé, shromáždili jsme se zde dnes spolu s těmito lidmi, kteří byli povoláni Duchem Božím k zájmu o křesťanskou víru a život. Uvítejme je tedy společně ve společenství víry v Ježíše Krista.

Zájemci jsou představeni jménem.

Předsedající duchovní osloví kmotry a shromáždění:
Bratři a sestry, chete pomáhat těmto lidem slyšet evangelium Ježíše Krista v tomto obecenství víry?
S: Chceme a žádáme Boha o pomoc.

Asistující duchovní osloví zájemce:
N. N., přicházejte do tohoto společenství víry a naslouchejte s námi Božímu slovu.

Bohoslužba pokračuje shromažďovací písní. Ti kdo se setkali u vchodu se mohou připojit ke vstupnímu průvodu a zaujmout svá místa ve shromáždění.

Znamení kříže

Po písni dne (po kázání) zájemci i kmotři předstoupí před shromáždění.

Každý kmotr označí "svého" zájemce na čele znamením kříže, zatímco předsedající říká:
Přijmi + znamení kříže, znamení Božího nekonečného milosrdenství a lásky k tobě.

Shromáždění odpoví aklamací:

Chvála tobě, Kriste, moudrosti a moci Boží.

Představeným zájemcům může být předána Bible.

Předsedající duchovní požehná zájemcům. Na žehnací modlitbu všichni odpoví Amen.

Asistující duchovní osloví zájemce:
Bůh vás přiveď v pokoji a radosti do plnosti života v Kristu
a (povolej vás) k vodám křtu.

Shromáždění odpoví aklamací:
Ať vás milostivý Bůh, který vás povolal do slávy, podporuje a posiluje.

Všichni se vrátí na svá místa. Bohoslužby pokračují přímluvami.