Velký pátek

Autor:
Publikováno:

Liturgický řád velkopáteční bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně dle obvyklého evangelického pořadu.

Introitus
Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil.
Daleko spása má, ač o pomoc volám.
Všem kdo mne vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se mne, potřásají hlavou…
Nebuď mi vzdálen, blízko je soužené mé, na pomoc nikoho nemám.

Trojiční úvod a pozdrav
Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
Pokoj vám všechněm, kteříž jste v Kristu Ježíši.

Confiteor
Ztišme se k vyznání svých vin. Vyznejme je slovy žalmu 38, každý sám za sebe nechť se přidá k této kajícné modlitbě:

Hospodine, v prchlivosti své netrestej mě, ani v hněve svém nekárej mě.
Neboť střely tvé uvázly ve mně a ruka tvá na mě těžce dolehla.
Nic není celého v těle mém pro tvůj hněv, nemají pokoje kosti mé pro hřích můj.
Srdce mé zmítá se, opustila mě síla má, ani to světlo očí mých není se mnou.

Na tě, Hospodine, očekávám, nepravosti své vyznávám a pro hřích svůj teskním.
Nepouštěj mě, Hospodine Bože můj, nevzdaluj se ode mě. Přispěj k spomožení mému, Pane spasení mého.

Voláme:
Pane smiluj se nad námi.
Kriste smiluj se nad námi.
Pane smiluje se nad námi.

Slovo milosti
2 K 5, 19-21  Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.  20 Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!  21 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Píseň Žalm 130 Můj Pane, z hlubin volám

Vstupní modlitba
Všemohoucí Otče, věčný Bože, pro nás jsi vydal svého Syna bolestnému utrpení na kříži, abys nás vytrhl z moci zlého nepřítele.
Učiň, abychom jeho oběť vděčně přijímali, a tak dosáhli odpuštění vin a vysvobození z věčné smrti. O to tě prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.

Starozákonní čtení: 52, 13 – 53,13

Píseň 327 Náš pastýř, věrný Boží Syn

Evangelium Jan 18,1-19,42 a homilie (je třeba buď vybrat některý oddíl  nebo to číst postupně a mezi jednotlivé oddíly vložit krátké homilie)

Modlitba po kázání a nebo recitace vyznání víry Credo

Píseň: EZ 152 Věříme srdečně v jediného Boha (pokud se Credo recituje po kázání tak EZ 320 Ó hlavo plná trýzně)

Ohlášky

Přímluvy
Náš Pán, Ježíš Kristus, zemřel na kříži. Zná utrpení tohoto světa. Není nikomu vzdálen v žádné situaci. Proto se vždy, a zvláště dnes, smíme přimlouvat za všechny, kdo jsou v tomto světě ohroženi a zdrceni.

Pane Ježíši Kriste k tobě voláme a prosíme:
Za všechny církve v jejích rozkolech i v jejích snahách o společenství a jednotu.
Přitahuj nás k sobě! Pomáhej k jednotě s tebou.

Za národy tohoto světa.
Za všechny, kdo trpí válkou,
za pronásledované a za všechny, kdo žijí v nesvobodě a útlaku.
Dej lidem ducha smíření a veď je na cestě ke spravedlnosti a míru.

Za všechny, kteří ztratili svou víru a za všechny, kteří víru nenachází proto, že jim bráníme ve výhledu k tobě.
Nech světlo svého evangelia jasně zářit a nás učiň věrohodnými svědky.

Za mladé lidi v našem společenství, v církvích a ve světě.
Dej jim podporu a jistotu.
 
Za všechny, kdo stojí ve stínu života: za postižené a nemocné, za zestárlé a osamělé, za neúplné rodiny a za děti bez rodin, za nezaměstnané a za všechny, které přehlížíme.
Buď jim blízko a přiváděj k nim lidi, kteří mají otevřené oči, uši a srdce pro jejich bolesti.

Za všechny, kteří nevidí žádné východisko, za ty, kterým není rady nebo pomoci, za všechny, kteří byli jinými lidmi zklamáni, zneužiti a zrazeni,
za ty, kdo se utekli k zatvrzelosti srdce nebo k závislosti, za ty, kdo se zapletli do pocitů viny, a za ty, kdo se cítí opuštěni Bohem.
Přijmi je do svého výkřiku na kříži a daruj jim podíl na svém novém životě.

Za všechny, kdo trpí bezpráví, za hladovějící a vykořisťované.
Pomoz nám, abychom respektovali lidskou důstojnost a právo na život, a abychom se dělili o dary této země.

Za celé stvoření, které sténá v křečích a čeká na spásu. Za všechny, kteří se snaží o jeho zachování a za všechny, kteří trpí jeho ničením.
Ať si uvědomujeme, že jsme tu jen správci a že tvé dobré dary patří všem.

Za umírající, a za všechny, za jejichž umírání jsme spoluvinni lhostejností, zatvrzelostí srdce a naším životním stylem.
Proveď je svou smrtí do života, který není možno ztratit.

Pane Ježíši Kriste, Otec tě neponechal smrti: probudil tě a povýšil ke své pravici. Zastaň se nás a zůstávej s námi na všech našich cestách. Tobě buď chvála, čest a sláva nyní i na věky.

Nebo

Modleme se za svatou církev Boží: Kéž ji Hospodin, náš Bůh, naplní pokojem, kéž ji dovede k jednotě a po celém světě chrání, abychom ho všichni mohli chválit v míru a bezpečí.
Všemohoucí, věčný Bože, tys v Kristu zjevil svou slávu celému světu. Chraň toto své dílo, ať pokračuje ve tvé církvi; upevňuj ji ve víře, aby ti po celém světě vydávala svědectví. Skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se za všechny, kdo jsou v církvi a mezi námi pověřeni k službě na předních místech, za kazatele, presbytery a učitele církve, za ty, kdo konají skutky milosrdenství.
Všemohoucí Bože, tvůj Duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev. Prosíme tě: Zachovej všem svého svatého Ducha, abychom ti ve svém povolání věrně sloužili. Skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest: Kéž Hospodin, náš Bůh, otevře jejich srdce svému slovu a kéž se nad nimi smiluje, aby se z vody a Ducha svatého znovu narodili, dosáhli odpouštění hříchů a byli s námi spojeni v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Všemohoucí, věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ. Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest: Dej jim víru, aby se ti otevřeli, dej jim ve křtu nový život a připoj je ke svému vyvolenému lidu. Skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se za všechny ve kterékoli církvi, kteří vyznávají Krista: Kéž Hospodin, náš Bůh, sjednotí všechny, kdo žijí v poznané pravdě, a dovede svou církev k dokonalé jednotě.
Všemohoucí, věčný Bože, jsme rozptýlení, ale ty nás chceš shromáždit, jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme pokřtěni jedním křtem, že všichni patříme jednomu Kristu; veď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky. Skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se vděčně za Židy: Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha; on s nimi uzavřel smlouvu a zjevil skrze ně v Kristu své jméno všem národům; kéž ho stále více milují a věrně zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel.
Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi slíbil spásu především Abrahamovi a jeho potomků. Dej jim poznat svou spásu podle své vůle a podle svého vedení, zůstávej se svým vyvoleným lidem, ty zůstáváš věrný smlouvě, kterou jsi s nimi uzavřel. Skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří: Kéž jej poznají v Ježíši Kristu.
Všemohoucí, věčný Bože, stvořiteli všech lidí, smiluj se nad těmi, kdo o tobě nevědí, a nezříkej se těch, kteří se zřekli tebe. Dej, aby uvěřili v Krista a aby tvé jméno bylo posvěcováno a vzýváno ve všech národech. A těm, kdo v tebe věří, dej ať jejich život uprostřed světa je znamením tvé lásky, aby každý, kdo se s nimi setká, setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí. Skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se také za všechny politiky a veřejně činné osoby: Kéž Hospodin, náš Bůh, řídí jejich úmysly a rozhodnutí, aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí.
Všemohoucí, věčný Bože, lidská srdce i osudy národů jsou ve tvých rukou. Veď všechny, kdo jsou zodpovědni za společnost a státy, aby všude ve světě usilovali o mír, aby zachovávali všechny lidská práva a neporušovali svobodu svědomí. Skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi: Kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta. Kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách, a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů; kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou spásu.
Všemohoucí, věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpících: Slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti a soužení. Dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

píseň: 308 Jezu Kriste, štědrý kněze (sloky 1-6)

Preface
Pozdvihněme svá srdce k Pánu a vzdávejme mu díky!
Neboť je to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Bože, všemohoucí Otče, abychom ti vždy a všude vzdávali chválu skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on nás miloval a vydal sebe samého za nás. Zemřel, abychom my došli pokoje.
A proto se připojujeme ke zpěvu andělů a spolu s nimi tě chválíme a voláme:

Sanctus
Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Epikléze
Chválíme tě, Pane nebe a země.
Ty ses smiloval nad svými tvory
Děkujeme ti za vykoupení,
které pro nás vykonal na kříži.
Prosíme tě:
Sešli na nás svatého Ducha,
posvěť a obnov nás na těle i na duši,
abychom pod podobou tohoto chleba a vína
přijali ke své spáse tělo a krev Ježíše Krista,
když konáme to, co nám on přikázal:

Ustanovení
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a řekl: Vezměte a jezte, to je mé tělo, které se za vás láme. To čiňte na mou památku.
Tak i kalich, když povečeřel, řka: Pijte z něho všichni. To je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů.

Epikléze
Pokorně tě, Bože, prosíme, sešli svého svatého Ducha, posvěť nás i tyto dary chleba a vína, abychom přijímajíce, se staly jedno tělo s Kristem a zůstávali v lásce a naději.
Tak shromáždi svou církev ze všech končin země,
a dej, abychom spolu se všemi věřícími
slavili věčnou hostinu radosti ve tvém  království spolu s Ježíšem, naším Pánem a Spasitelem.

Velká doxologie
Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechny čest a sláva,
Bože Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen.

Modlitba Páně
Modleme se společně modlitbu Páně: Otče náš, který jsi v nebesích..

Pozdravení pokoje
Pokoj Páně ať je s vámi! Podejme si navzájem ruce a pozdravme se slovy: Pokoj tobě!

Agnus Dei
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hřích světě, daruj nám svůj pokoj

Non sum dignus
Pane, nezasloužím si, abys ke mně vešel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pojďte tedy, vše je připraveno.

Antifona před přijímáním
Chléb, který lámeme, zdaliž není společenství těla Kristova!
Kalich spásy, který dobrořečíme, zdaliž není společenství krve Kristovy!

Přijímání

Propouštění
Mírnost vaše ať je známa všechněm lidem, Pán je blízko.
Jděte v pokoji, praví Pán!

Děkovná modlitba
Náš Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi nás hostil u svého stolu a sytil duchovní potravou. Dej ať zůstaneme v tomto obecenství a žili k tvé slávě.
Amen

Píseň: 511 Kristova krev a spravednost

Poslání: Žd 10, 16 – 25

Požehnání:
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Požehnej vás a provázej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otce i Syn i Duch svatý. Amen.

Píseň: 419 Mocný Bože při Kristovu