Přelom občanského roku

Autor:
Publikováno:

"Silvestr": Kaz 3:1-13(14.15), Ž 8, Zj 21:1-6a, Mt 25:31-46; Nový rok (Jména Ježíš, Obřezání Páně): Nu 6:22-27, Ž 8, Ga 4:4-7 / Fil 2:5-11, Lk 2:15-21

Přelom občanského roku ("Silvestr" - poslední den starého roku, pojmenovaný podle svátku mučedníka Silvestra a první den nového roku) patří "profánním" dějinám a není vlastním křesťanským svátkem; v církevním kalendáři však na 1. leden připadá oktáv Vánoc (8. den od narození Páně - osmého dne se u židů konala obřízka nově narozeného chlapce). Protože však události profánního světa není možné oddělit od Boží činnosti (což ukazuje i sám fakt inkarnace Slova do našeho časoprostorového světa) a sám letopočet se od dějin spásy odvozuje (nový rok jako nový "Annus Domini", "Léto Páně") slaví se tato příležitost i v mnoha křesťanských společenstvích. Pro předvečer i vlastní Nový rok nabízíme liturgické texty. Liturgická barva je v obou případech bílá, v liturgickém rámci respektujeme, že oba dny ještě patří do vánočního období (možno užívat vánoční preface a další bohoslužebné prvky).

Předvečer Nového roku

Kolekta

Věčný Otče,
postavil jsi nás do světa,
který existuje v prostoru a čase
a uprostřed událostí našich životů
nám žehnáš svojí láskou.
Dej, abychom v nadcházejícím novém roce
mohli poznávat tvoji přítomnost
vidět tvoji lásku při díle
a žít ve světle události
která nám dává nepřestávající radost
- ve světle příchodu tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána.

Nový rok, Jména Ježíš, Obřezání Páně

Následující návrh zahrnuje varianty pro obojí tématiku (jméno Ježíš i obřezání, resp. podrobení se Božího Syna Zákonu). Katolickou mariánskou alternativu nebereme v potaz.

Introitus In nomine Jesu

Před jménem Ježíšovým ať se skloní každé koleno
na nebi, na zemi i pod zemí
a každý jazyk ať vyzná: Ježíš Kristus je Pán!
k slávě Boha Otce. (Fp 2:10n)

V: Hospodine, Pane náš, *
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!   (Ž 8:1)

Variantně může být použit i introitus Puer natus est z Narození Páně.

Kolekty

Bože, Stvořiteli,
Ty se staráš o dílo svých rukou
a setkáváš se s námi v Ježíši Kristu,
který se stal naším bratrem v lidství.
Prosíme Tě: dej, ať ve víře poznáváme tajemství jeho vtělení.
Naplň nás jeho láskou a žehnej našemu životu,
aby svět poznal, co jsi v nás započal
ve svém Synu Ježíši Kristu,
který s Tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří navěky.
(starokatolická)
Věčný Otče,
ty jsi dal svému vtělenému Synu
svaté jméno Ježíš
aby bylo znamením naší spásy.
Pěstuj v každém srdci
lásku Spasitele světa,
Ježíše Krista, našeho Pána,
kterého s tebou a Duchem svatým uctíváme a chválíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
(lutherská ELCA, jméno Ježíš)
Všemohoucí Bože,
Ty jsi způsobil
aby byl tvůj požehnaný Syn obřezán
a podrobil se lidskému zákonu.
Dej nám pravou obřízku Ducha,
aby naše srdce i všechny naše údy
byly umrtveny všem světským žádostem,
tak, abychom ve všem zachovávali tvoji svatou vůli
skrze téhož tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána.
(anglikánská BCP, obřezání Páně)

Graduale Salvos fac nos

Zachraň nás, Hospodine, náš Bože,
shromáždi nás z pronárodů,
tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu,
budeme tě chválit chvalozpěvem.   (Ž 106:47)

V: Hospodine, tys náš Otec,
náš vykupitel; *
odedávna je to tvé jméno. (Iz 63:16b)

Zpěv před evangeliem

Alleluia.
Před jménem Ježíšovým ať se skloní každé koleno *
na nebi, na zemi i pod zemí   (Fp 2:10) .

nebo Alleluia Multifarie

Alleluia.
Mnohokrát a mnohými způsoby
mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
v tomto posledním čase
k nám promluvil ve svém Synu. (Žd 1.2a)

nebo Alleluia Laudem Domini

Alleluia.
Z mých úst zazní chvála Hospodinu,
jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo.   (Ž 145:21)

Antifona k přípravě stolu Páně Confitebor

Vzdávám Ti chválu, Hospodine, celým srdcem,
a oslavuji tvé jméno na věky
neboť jsi, Pane, sladký a lahodný
a plný milosrdenství k těm, kdo tě vzývají, alleluja!

nebo Tui sunt coeli z Narození Páně.

Preface

Je vskutku správné, a je to i naše radost,
že ti můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky a chválit tě, všemohoucí Bože,
pro tvého milovaného Syna Ježíše Krista.
Neboť on je tvé Slovo které bylo od počátku u tebe
a skrze něž jsi stvořil všechny věci
a když se naplnil čas
poslal jsi nám ho jako Spasitele a Vykupitele.
Proto zde stojíme v zástupu těch,
kdo jsou od počátku tvými svědky
a připojujeme se k chvalozpěvu andělů,
kteří ti bez ustání zpívají
Svatý, svatý, svatý...

Antifona k přijímání eucharistie Omnes gentes.

Všechny národy, které jsi stvořil, přijdou
a budou se před tebou klanět, Hospodine
a oslavovat tvé jméno
neboť jsi veliký
a činíš podivuhodné věci, alleluja!

Modlitba po přijímání (postcommunio)

Věčný Bože,
jehož vtělený Syn dostal jméno Boha Spasitele:
dej, abychom my, kdo jsme přijali svátost naši spásy
mohli žít léta, která jsou před námi
v síle jména, které je nad každé jiné jméno,
jména Ježíše Krista, našeho Pána.
(uprav. anglikánská)

Hudebně-liturgické poznámky

  • Evangelický zpěvník nabízí k novoročním bohoslužbám oddíl písní č. 529-535. Píseň 529 (Rok nový k nám zase přišel) je známa i v necírkevním prostředí (různé folkové skupiny) s různými variantami textu i melodie. Jiné vhodné písně jsou např. EZ 549, 550 apod.
  • Lutherskou písní dne k předvečeru nového roku je Das alte Jahr vergangen ist  (EG 59, varhanní zpracování J. S. Bacha BWV 614) a k Novému roku vánoční  Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23, EZ 286). V EZ (532) je s novoročním textem Dej ať se nám dobře daří chorál Jesus bleibet meine Freude (angl. Jesu, Joy of Man's Desiring), známý z Bachova zpracování na závěr kantáty č. 147 Herz und Mund und Tat und Leben.
  • Z rytmických písní je vhodná např. Moc předivná na slova D. Bonhoeffera (Svítá 186).
  • Na závěr bohoslužeb je možno použít např. Narodil se Kristus Pán (používá-li se celé vánoční období), pokud je novoroční bohoslužba zároveň vyjádřením díků za uplynulý rok, je na místě rovněž některá parafráze chvalozpěvu Te Deum laudamus (např. EZ 161 Tebe, Bože chválíme).