5. neděle velikonoční C

Autor:
Publikováno:

Introitus Cantate, texty Sk 11:1-18, Ž 148, Zj 21:1-6, J 13:31-35

5. neděle velikonoční (respektive 4. po velikonocích) je již tradičně podle introitu z Ž 98 nazývaná také Cantate. Starocírkevní perikopy pro tuto neděli jsou Jk 1:17-21 (epištola) a J 16:5-15 (evangelium o Přímluvci a odchodu k Otci, v RCL se čte v cyklu C na trojiční neděli a v cyklu B na svatodušní). Pravoslavná tradice tuto neděli nazývá Nedělí Samaritánky, podle evangelia z J 4:5-42 (RCL 3. postní A, podle pravoslavné tradice byla Samařanka krátce po vzkříšení pokřtěna a zemřela jako mučednice ve Smyrně). Luterské perikopy jsou Kol 3:12-17 a Mt 11:25-30. Ekumenický lekcionář užívá texty vyčtené výše.

13. kapitola Janova evangelia je začátkem Janova vyprávění o Poslední večeři, umývání nohou a přikázání lásky. Proto se z ní čte na Zelený čtvrtek a oddíl z dnešní neděle je také volitelnou součástí zelenočtvrteční perikopy. K sestavování liturgie je možno fakultativně užít např. antifony Zeleného čtvrtku, které nejsou textově úzce svázány s obřadem mytí nohou (např. Mandatum novum, Maneant in vobis, Ubi caritas aj.). Je však třeba zachovat velikonoční kontext neděle.

Starocírkevní perikopa z J 16 má s oddílem z J 13 společný motiv Kristova odchodu (J 13:33b.36, sr. 16:5-7). K tomuto motivu se také vztahují tradiční antifony k Magnificat Vado ad eum, qui misit me (Jdu k tomu, který mne poslal).

Podle staré tradice ve velikonočním období nebývá Graduale, ale je nahrazeno druhým Alleluja (Alleluja je možno užívat jako alternativní antifonu k žalmu). Z liturgie této neděle stojí za povšimnutí druhé Alleluja Christus resurgens (GT 226) - znalci gregoriánského chorálu v něm odhalí hudební materiál velikonoční sekvence Victimae paschali laudes (GT 198), která pravděpodobně vznikla na jeho motivy.

Introitus Cantate

Zpívejte Hospodinu píseň novou, alleluja,
neboť učinil podivuhodné věci, alleluja,
před tváří pohanů zjevil svoji spravedlnost, alleluja, alleluja.

V: Zvítězil svou pravicí, *
svým svatým ramenem.
Sláva Otci...

Kolekta

Pane Bože,
učíš nás, že bez lásky
naše skutky neznamenají vůbec nic.
Vlij do našich srdcí svůj nejvzácnější dar lásky
abychom oživeni tvým Duchem
mohli poznat dobro a pokoj
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.
(ELCA)
nebo

Bože, náš Otče,
tys nás vykoupil skrze svého Syna
a ujal ses nás jako svých milovaných dětí.
Pohleď na všechny, kdo věří v Krista
a dej, ať ve spojení s tebou
najdou pravou svobodu.
Skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
který v jednotě Ducha svatého,
s tebou žije a působí navěky.
(starokat.)
nebo

Všemohoucí Bože,
pravé poznání Tebe znamená věčný život.
dej nám znát svého Syna Ježíše Krista -
- naši cestu, pravdu a život - tak dokonale,
abychom mohli pevně následovat jeho kroky
na cestě vedoucí do věčného života.
Skrze téhož tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
jako jeden Bůh nyní i  navěky.
(anglik. podle BCP)
nebo

Věčný Bože,
Tvůj Syn Ježíš Kristus
je cesta, pravda a život pro všechno stvoření.
Dej nám milost kráčet po jeho cestě,
radovat se v jeho pravdě
a podílet se na jeho vzkříšeném životě,
jeho, který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne jako jeden Bůh, nyní i navěky.
Amen.
(anglikánská novější)

1. Alleluja (místo Graduale) Dextera Dei

Alleluja.
Pravice Hospodinova mocně zasáhla,
pravice Hospodinova mne pozdvihla.
Alleluja.
(Ž 118:15b.16a)

2. Alleluja Christus resurgens ex mortuis

Alleluja.
Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá,
smrt nad ním už nepanuje.
Alleluja.
(Řím 6:9)

Přímluvné modlitby

Přátelé v Kristu,
Bůh v Ježíšově vzkříšení oslavil sám sebe
a všem, kdo v něho věří, dává výhled na nový začátek.
Se srdcem plným velikonoční radosti
se modleme za potřeby naše
i potřeby celého světa.

1. Za dnešní Ježíšovy učedníky:
povolal jsi nás, abychom nesli ovoce lásky
pro uzdravení celého světa.
Během tohoto velikonočního období
nám připomínej dar našeho křtu
a obnov naše nadšení pro tvé následování.
Mistře učedníků, k tobě voláme:
Slyš naši prosbu.

2. Za ty kteří pracují s mladými lidmi
a za ty které tíží svědomí:
Ježíš nám slíbil svého svatého Ducha
aby nás posílil a povzbudil.
Ať rozeznáváme a žádáme jeho dary,
které jsme obdrželi.
Mistře učedníků, k tobě voláme:
Slyš naši prosbu.

3. Za ty, kdo čekají na příchod Ducha svatého.
Chraň nás od nerozvážné prchlivosti
a dej nám citlivá srdce
abychom mohli jednat s moudrostí a rozumností.
Mistře učedníků, k tobě voláme:
Slyš naši prosbu.

4. Za všechny kteří trpí
bolestí, nemocí, zármutkem a ztrátou.
Přebývej s nimi a v nich
a utři jim slzy z jejich tváří.
Bože uprostřed lidí, k tobě voláme:
Slyš naši prosbu.

5. Za věci veřejné:
Ty nepřijímáš osoby
a nesoudíš člověka podle jeho původu.
Dej, ať i naše společnost usiluje o spravedlnost
a nevytváří občany druhé kategorie.
Bože Židů i pohanů, k tobě voláme:
Slyš naši prosbu.

(mohou následovat další modlitby)

Svatý Bože,
věříme, že Ježíš Kristus,
tvé vtělené slovo
žije v Tobě i v nás.
Posilni naši víru, naději a lásku,
aby tvé království bylo zvěstovano
i v našem životě
a přítomnost Ducha svatého
ukazovaly naše myšlenky, slova i skutky.
Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista.
Amen.

Antifona k přípravě stolu Páně Jubilate Deo

Hlahol Bohu, celá země, hlahol Bohu, celá země!
Pějte žalmy k slávě jeho jména!
Pojďte, slyšte, budu vám vyprávět,
co mi Bůh prokázal, alleluja!
(Ž 66:1.2a.16)

Preface

Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost,
že ti můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
za tvého vzkříšeného Syna, Ježíše Krista.

Neboť v něm sis učinil svůj příbytek uprostřed nás
a miloval jsi nás do krajnosti.
V něm nám připravuješ nové nebe a zemi,
kde budou všichni pít z tvého pramene vody života.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
Svatý...
(nebo některá velikonoční)

Antifona k přijímání Ego sum vitis vera

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.
Kdo zůstává ve mně a já v něm,
ten nese hojné ovoce, alleluja, alleluja.
(J 15:5, možno přidat i vybrané verše Ž 80)

Hudebně liturgické poznámky

  • Z Evangelického zpěvníku je možné použít písně 98 (Ž 98 na známý nápěv, tentýž má i Ž 66 - offertorium Jubilate - a Ž 118 - v. 16 Dextera Dei - proprium) či 168, 474 a 582 (ev. - vzájemná láska), 409 a 411 (2. č. - církev nevěsta Kristova), 483, 477:5 nebo DEZ 678 a 694 (1. čtení - mezi křesťany není rozdílu).
  • Evangelisches Gesangbuch doporučuje jako píseň týdne EG 243 Lob Gott getrost mit Singen (v EZ 406 Chval Pána svého písní) nebo 341 Nun freut euch, lieben Christen g'main (melodie v EZ 418), Evangelický kancionál SECAV píseň Buď Pánu čest (v EZ 171). J. S. Bach napsal pro tuto neděli kantáty Wo gehest du hin? (BWV 166, "Kam odcházíš?" - viz J 16:5) a Es ist euch gut, daß ich hingehe (BWV 108, "Je pro vás dobré, abych odešel", J 16:7)
  • Z Taizé jsou vhodné zpěvy Cantate Domino, Surrexit Christus nebo Singt dem Herrn (introit), Jubilate Deo (offertorium), Psallite Deo aj.
  • Ze Svítá 364 (k ev.), 72, 85 , 97, 144, 223, 260, 300 (k 2. čtení), 318 (k communiu).