Obnova křestních slibů

Autor:
Publikováno:

Obnova křestních slibů na svátek Křtu Páně (volně podle Thomase L. Weitzela).

Bratři a sestry v Kristu,
v tento den Křtu našeho Pána Ježíše Krista je vhodné se rozvzpomenout a obnovit sliby vyřčené při našem křtu - tehdy, když jsme byli omyti od svých hříchů a obdrželi jsme Ducha svatého, aby dlel s námi. Odvážně proto svoji víru vyznejme před Bohem, zřekněme se hříšného života bezbožných mužů a žen a vezměme za svůj Boží život Duchem naplněných křesťanů.

Ve svatém křtu vás Pán Ježíš Kristus přijal a stali jste se členy jeho církve. Ve společenství Božího lidu jste se dozvěděli z jeho Slova o Božím láskyplném záměru pro vás a pro všechno stvoření. Byli jste živeni u jeho svatého stolu a povoláni ke svědectví evangeliu Ježíše Krista.

Nyní vás žádám, abyste odmítli hřích a vyznali svoji víru v Ježíše Krista, víru církve, víru ve které jsme pokřtěni.

Zříkáš se všech sil zla, ďábla a jeho prázdných slibů?
S: Ano (zříkám)

Věříš v Boha Otce?
S: Věřím v Boha Otce ... země.

Věříš v Ježíše Krista, Syna Božího?
S: Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného... živé i mrtvé.

Věříš v Boha Ducha svatého?
S: Věřím v Ducha svatého ... a život věčný.

Učinil jsi veřejné vyznání své víry. Máš v úmyslu pokračovat ve smlouvě, kterou s tebou Bůh uzavřel ve křtu: žít uprostřed Božího věrného lidu, naslouchat jeho Slovu a sdílet se při jeho Večeři, hlásat dobrou zprávu o Bohu v Kristu slovem i skutkem a usilovat o spravedlnost a pokoj po vší zemi?
S: Ano a žádám Boha, aby mne vedl a pomáhal mi.

Modleme se. Milosrdný Bože, skrz vodu a Ducha jsi tyto ženy a muže učinil svými vlastními. Odpustil's jim všechny jejich hříchy a přinesl jsi jim nový život. Posiluj je i nadále Duchem svatým a denně v jich rozhojňuj své dary milosti: ducha moudrosti a porozumnění, ducha rady a moci, ducha poznání a bázně Boží, ducha radosti v tvé přítomnosti, skrze Krista, tvého Syna, našeho Pána.
S: Amen

Ať všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám dává nové narození prostřednitvím vody a Ducha svatého a odpouští nám naše hříchy, nás zachová svojí milostí v témže Ježíši Kristu, našem Pánu, abychom mohli mít věčný život.
S: Amen