Křest nemluvněte 1

Autor:
Publikováno:

Křest nemluvněte, text sestaven z různých zdrojů

Exhortace

Křest je svátost ustanovená Ježíšem Kristem

(Mt 28:19n) „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

(Mk 16:15n) „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“

Skze vodu spojenou se Slovem Božím a skrze Ducha svatého Bůh dává nový život

(Tt 3:5) [Bůh] nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

(J 3:5) Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.

Křtem docházíme odpuštění hříchů

(Sk 2:38 Petr jim odpověděl) Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.

Křtem jsme připojeni ke Kristu a jeho tělu – všeobecné církvi – a podílíme se na jeho smrti a vzříšení (velikonočním tajemství)

(Řím 6:3-5) Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.

(Ga 3:27) Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.

Křestní vyznání

Nyní vás žádám, abyste odmítli hřích, přiznali se k víře v Krista a vyznali víru církve:

Zříkáš se ducha zla, všeho co způsobil ve tvém životě, i skrze tebe v životech druhých?

Zříkáš se sil zla, které vládnou tomuto světu a drží jej ve své moci?

Zříkáš se cest zla, které odvádějí od Boha a vedou k hříchu?

/zříkám/

Obracíte se ve víře ke Kristu jako svému jedinému Pánu a Spasiteli?

/obracím/

Věříte v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země?

/věřím/

Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl, pod Pontiem Pilatem byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil do nebe, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé?

/věřím/

Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů,vzkříšení těla

z mrtvých a život věčný?

/věřím/

Tak věříme i my a toto je víra jedné, svaté, všeobecné a apoštolské církve. Chcete v této víře vychovávat i svojí dceru N.?

/chceme/

(otázka na kmotra): Chceš N. i jejím rodičům připomínat tento závazek i křest, jehož svědkem nyní budeš?

/chci/

(otázka na shromáždění): Přijímáte N. do svého společenství i svých modliteb a chcete být svědky evangelia Ježíše Krista?

/chceme/


Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.

Díkůvzdání nad vodou

Je vskutku správné, svatý Bože, vzdávat ti díky za dar vody, ze které se rodí všechno živé, a která všechen život udržuje.

A tak jako jsi v přívalech potopy zničil zlo a v Rudém moři faraonova vojska, dáváš i ve vodě křtu zahynout našemu starému já i všemu, co nás zotročuje.

Požehnej + tuto vodu i tu, která se z ní a z Ducha narodí k novému životu, aby vyrůstala ve svobodě tvého dítěte a také na konci života vešla do radosti svého Pána Ježíše Krista, (s nímž bude od nynějška navěky spojena.)

slova v závorce se užijí pokud se nekoná označení křížem

Křest

N. já tě křtím ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal.

Oblečení roucha

Vy kdo jste v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Bílé roucho je obrazem nového života i milosti, které ve křtu od Boha docházíme.

Vzkládání rukou

Modleme se.
Vzdáváme ti díky, Bože, neboť skrze vodu a Ducha svatého jsi dal své dceři nové narození, omyl jsi ji od hříchu a dal povstat k novému životu.

Zachovej N. s darem Ducha svatého: ducha moudrosti a porozumění, ducha rady a síly, ducha poznání a bázně Boží i ducha radosti z tvé přítomnosti, nyní i navěky.
Amen.

Označení křížem

N., dítě Boží, byla jsi spečetěna Duchem svatým.
Jako vyjádření toho, že od nynějška nežiješ sama sobě,
ale navěky patříš svému Pánu Ježíši Kristu,
označuji tě + jeho znamením, svatým křížem.

Předání svíce

křestní svíce se zapálí od paškálu

(J 8:12) Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

(Mt 5: 16) Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

svíce se předá kmotrovi či rodičům

Ať i N. chodí ve světle Krista vzkříšeného a svítí jím ostatním.

Závěrečná modlitba

Bože, náš stvořiteli a skálo naší spásy,
děkujeme ti za nové narození z vody a z Ducha svatého,
za odpuštění hříchů
a za naše společenství v domácnosti víry
se všemi, kdo byli pokřtěni ve tvém jménu:
zachovej nás ve věrnosti povolání našeho křtu
nyní i navěky.
Amen.