Liturgie obnovy křestní smlouvy

Autor:
Publikováno:

Tuto liturgii jsme před časem připravili pro Evangelickou církev metodistickou. Obnova křestní smlouvy se používá u pokřtěných osob, které touží po osobním (novém) přiznání se ke křestnímu závazku.

Tuto liturgii jsme před časem připravili pro Evangelickou církev metodistickou. Obnova křestní smlouvy se používá u pokřtěných osob, které touží po osobním (novém) přiznání se ke křestnímu závazku. Pořad bohoslužby

Kazatel představí osoby,které touží po obnově křtu:
Bratři a sestry představuji vám bratra - jméno /sestru - jméno/, který/á/ touží obnovit svůj závazek křtu.

Může následovat osobní svědectví

Poučení sboru

Bratři a sestry, křtem svatým jsme byli vštípeni do Kristovy svaté církve. Jsme včleněni do Božích mocných skutků spásy. Novým potvrzením víry obnovujeme smlouvu uzavřenou při našem křtu, přijímáme, co Bůh pro nás koná, a vyhlašujeme své odevzdání Bohu.

Modlitba

Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi nás ve svém Synu nalezl. Děkujeme ti, že se přiznáváš k našemu křtu. Děkujeme za tohoto/tuto/ bratra- jméno /sestru - jméno/, který/á/ chce obnovit svůj křestní slib. Prosíme, shlédni milostivě na jeho/jí/ víru a daruj mu/jí/ všechna nebeská požehnání. Amen.

Píseň

Poučení

Bratře /sestro/, rozhodl/a/ jsi se přiznat svým vyznáním a slibem k milosti, která ti byla ve křtu dána. Vyzývám tě, abys v přítomnosti shromážděné církve vyznal/a/, že se ze všech sil vzepřeš ďáblu, i všem jeho skutkům, že budeš vždy důvěřovat Božímu slovu Starého a Nového zákona a poslušně zachovávat Boží přikázání.

Křestní otázky

Proto se tě ptám:

Otázka: Vyznáváš své hříchy a lituješ jich? Pak odpověz: Vyznávám a lituji.
Odpověď: Vyznávám a lituji.

Otázka: Odříkáš se ďábla a jeho skutků? Odříkáš se pýchy? Odříkáš se světské slávy a tělesných žádostí?
Pak odpověz: Odříkám se toho všeho.
Odpověď: Odříkám se toho všeho.

Otázka: Věříš v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? A v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, který byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben /a sestoupil do pekel/, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé?
Věříš v Ducha svatého, ve svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný?
Pak odpověz: Tomu všemu věřím.
Odpověď: Tomu všemu věřím.

Modlitba

Věčný Bože, když ještě nebylo nic, jen chaos, ty jsi vztáhl ruku nad temné vody a učinil jsi světlo. Za dnů Noe jsi provedl vodami ty, kteří byli v korábu. Po potopě jsi ukázal na obloze duhu.
Když jsi viděl svůj lid, jak otročí v Egyptě, vedl jsi je vodami moře k svobodě. Jejich děti jsi provedl vodami Jordánu do země, kterou jsi zaslíbil.
V plnosti času jsi poslal Ježíše, Jan ho pokřtil a Duch pomazal. On povolal učedníky, aby měli podíl ve křtu jeho smrti a vzkříšení a aby získávali učedníky ve všech národech.
Prosíme tě, vylij dar svého Ducha svatého a zahrň nás milostí, která byla nad námi vyhlášena při křtu. Ty jsi smyl naše hříchy a oblékáš nás spravedlností v našem životě, abychom umírajíce a vstávajíce s Kristem měli podíl na jeho konečném vítězství. Amen.

Zde se může symbolicky použít voda způsobem, který nelze pochopit jako křest.

Obnova křtu

Připomeň si svůj křest a buď vděčný. Amen.

Kazatel a staršovstvo může vložit ruce a vyprosit požehnání.

Požehnání se vzkládáním rukou

Bůh Otec, Syn a Duch svatý ať pracuje ve vás. Zrozeni z vody a Ducha, žijte jako věrní učedníci Ježíše Krista.
Amen.

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, ať vás upevní a posilní mocí Ducha svatého, abyste žili v milosti a pokoji.
Amen.

Shromáždění pokračuje.

Způsoby použití vody:

1. Přítomní lidé mohou být pozváni, aby se dotkli vody a aby, je-li to žádoucí, se dotkli čela navlhčeným prstem.

2. Kazatel může nabrat do hrsti vodu a nechat ji téct zpět tak, aby to lidé slyšeli a viděli.

3. Kazatel se může dotknout vody a označit každého na čelo znamením kříže.

Závazky křestní smlouvy od pradávna obsahovaly zřeknutí se všeho zlého, a potom vyznání víry a věrnosti Kristu.