Slavnost památky křtu

Autor:
Publikováno:

Slaví se jako rodinná slavnost, s úpravami lze užít při bohoslužbách.

Slaví se jako rodinná slavnost, s úpravami lze užít při bohoslužbách. Církev v domě: křestní píseň

Otec rodiny: Pokoj Boží buď s vámi se všemi!
Církev v domě: Amen

Otec rodiny přečte oddíl, z něhož je vybrán křestní biblický verš a na konci jej zopakuje. Potom:
Modleme se: Milý nebeský Otče, když jsi přijal našeho N. ve křtu za své dítě, chceme oslavovat tvou milost a chválit tvou dobrotu.
Přijmi milostivě oběť chvály našich rtů. Tvůj Duch svatý ať naplní naše srdce láskou a vděčností.
Církev v domě: Amen

Otec rodiny: Poslyšte nyní slova Písma svatého. Lidu, který si Bůh vyvolil, říká ústy proroka Izajáše, kapitola 43, verš 1:

Nyní toto praví Hospodin,
tvůj stvořitel, Jákobe,
tvůrce tvůj, Izraeli:
"Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem,
jsi můj."

K tomuto lidu smíme patřit i my, protože ve křtu svatém přijal Bůh i nás. Jsme jeho děti.
Proto apoštol chválí skutek Boží milosti slovy:
Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem, tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. (Ef 5,25b-27)
Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování, zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. (Titus 3,3-7)

Dále říká:
Dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. (1Kor 6,11; 2Kor 5,17; Kol 1, 12-14).

Církev v domě čte článek o křtu svatém z Lutherova Malého katechismu.

Píseň

Otec rodiny: Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce, ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat - vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. (Řím 6,11-13)
(Zde je možné přečíst dopisy od kmotrů)

Modleme se: Svatý laskavý Bože! V den, kdy si připomínáme křest našeho milého N., chválíme tvé milosrdenství, skrze něž jsi nás ve křtu svatém začlenil do svého vyvoleného rodu, královského kněžstva, svého svatého lidu. Chvála, čest a díkůvzdání buď tobě, nejmilejší Otče v nebi. Učinil jsi nás svými dědici a spoludědici Kristovými. Obohatil jsi nás nepomíjejícími dary věčné spásy. Naše bohatství je větší než všechny poklady tohoto světa. Odpusť nám, že s těmito tvými dary nenakládáme věrně. Svým svatým Duchem nás zachovej v milosti křtu a posiluj nás, abychom ti byli věrni. Tvůj svatý anděl ať nás provází na všech našich cestách. (Nech našeho milého N. vyrůstat pod tvou ochranou. Nám rodičům dej moudrost a sílu, abychom naše dítě vychovávali tak, jak se ti líbí.) Stejně jistě jako jsme pokřtěni důvěřujeme tvé věrnosti. Ty budeš naším ochráncem, spasitelem a utěšitelem a uchráníš nás k věčnému životu.
Církev v domě: Amen

Křestní slib: Odříkám se ďábla a všech jeho skutků a vší jeho podstaty a odevzdávám se tobě, Trojjediný Bože, Otče, Synu i Duchu svatý, a chci ti být ve víře a poslušnosti až do konce. Tak mi pomáhej Bůh skrze Ježíše Krista. Amen.

Otče náš

Otec rodiny: Požehnání

Církev v domě: Píseň