Obnova křtu podle Limské liturgie

Autor:
Publikováno:

Na základě prohlášení o konvergenci Křest, eucharistie a ordinovaná služba (BEM, limský dokument) nevznikla jen tzv. limská (eucharistická) liturgie, ale i tato bohoslužba památky křtu. Byla slavena během konference ústředního výboru SRC v Ženevě r. 1987. Do následujícího textu jsou pojaty i texty jedné křestní bohoslužby z Altenbergu u Kolína, která byla poprvé slavena r. 1994 společně zástupci evangelických, katolických a řecko-pravoslavných obcí. Převzato z materálů Ekumenicko-liturgického institutu Edmunda Schlinka při Teologické fakultě Jihočeské university v Č. Budějovicích.


Na základě prohlášení o konvergenci Křest, eucharistie a ordinovaná služba (BEM, limský dokument) nevznikla jen tzv. limská (eucharistická) liturgie, ale i tato bohoslužba památky křtu. Byla slavena během konference ústředního výboru SRC v Ženevě r.1987. Do následujícího textu jsou pojaty i texty jedné křestní bohoslužby z Altenbergu u Kolína, která byla poprvé slavena r. 1994 společně zástupci evangelických, katolických a řecko-pravoslavných obcí. Převzato z materálů Ekumenicko-liturgického institutu Edmunda Schlinka při Teologické fakultě Jihočeské university v Č.Budějovicích.


1. Vstup
--------

A: Požehnán buď Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,

B: který nás požehnal vším nebeským požehnáním skrze Krista.

A: V něm nás vyvolil, dříve než byl položen základ světa,

B: abychom před ním byli svatí a bez viny.

A: Z lásky rozhodl, abychom byli jeho dětmi skrze Ježíše Krista,

B: protože si to přeje,

A: ke chvále toho, co nám dává svým podivuhodným způsobem.

B: Tak nás obdaroval ve svém Nejmilejším.

2. Píseň
--------

3. Vyznání hříchů
-----------------

L: Bože, v našem křtu jsi nám dal účast na životě a smrti, na
vzkříšení Ježíše Krista.
Vyznáváme ti, že jsme často nežili podle obrazu nového člověka.
Vyznáváme ti, že jsme se příliš málo snažili o uskutečnění tvé vůle.
Proto k tobě voláme:

Kyrie eleison

L: Bože, naším křtem jsi nás zapojil do své obce, do světového těla
Kristova,
abychom celému světu dosvědčovali tvou uzdravující a usmiřující lásku.
Vyznáváme ti, že jsme příliš těžkopádní při překonávání rozdělení
mezi církvemi,
a při zviditelňování našeho darovaného společenství.
Proto voláme k tobě:

Kyrie eleison

L: Bože, smiluj se nad námi - odpusť nám naši vinu pro Ježíše Krista
a veď nás svým svatým Duchem k novému, věčnému životu.
Proto voláme k tobě:

Kyrie eleison

L: Duchu stvořiteli - ty jsi se na počátku vznášel nad vodami;
při křtu Ježíšově jsi sestoupil v podobě holubice;
o Letnicích jsi byl vylit za bouře a ohně.
Přijď k nám a otevři naše srdce a snysly pro tvé životodárné slovo,
které dosvědčuje smlouva křtu,
abychom slyšeli a byli obnoveni tvou mocí.

O: Amen

4. Zpěv: Přijď, Duchu Stvořiteli
--------------------------------

5. Biblická čtení
-----------------

Joz 24,1.14-16.25; Ef 4, 1-6; J 3, 1-8

6. Píseň
--------

7. Slavnost památky křtu
------------------------

Voda se přinese na stůl před oltářem do blízkosti velikonoční svíce.

L: Voda je živel života a smrti.
Proudy vody promění pustou zemi v zahradu.
A v potopě zahynul všechen život.
Ve vodě křtu jsme byli spojeni s životem a smrtí Ježíše Krista.
Za to chválíme Boha:

Gloria (Zpěv)

L: Voda nás očišťuje, jako byl i vojevůdce Náman očištěn vodami
Jordánu od své nemoci, ba dokonce byl uzdraven.
Při křtu bylo spláchnuto všechno, co nás kdy mohlo oddělit od Boha.
Za to chválíme Boha:

Gloria

L: Bez vody není na zemi život, jako už na počátku se vznášel Boží
životodárný Duch nad vodami.
Ve vodě křtu nám Bůh daroval svého životodárného Ducha. On nás
obnovuje, dává nám nový život ve spravedlnosti a ve vědomí Boží
blízkosti.
Za to chválíme Boha:

Gloria

L: Voda, kterou užíváme při křtu, ukazuje do budoucnosti na proudy
živé vody v Božím světě, v novém Jeruzalémě, jemuž jdeme vstříc.
Skrze křest jsme již dnes zahrnováni do života v budoucím Božím světě.
Za to chválíme Boha:

Gloria

8. Obnova křestního vyznání
---------------------------

L: Milé sestry a bratři v Kristu!
Ve svatém křtu nás Bůh přijal za své a učinil nás členy církve.
Ve společenství s Božím lidem na celém světě jste se z jeho slova
dozvěděli, jaký cíl vám připravil ve své laskavosti.
Byli jste nasyceni u jeho svatého stolu a povoláni dosvědčovat
evangelium o Ježíši Kristu v dnešním světě.

Proto vás nyní prosím, abyste obnovili své křestní vyznání:

Odřekněte se vší moci zlého!
Vyznejte veřejně víru v Boha!
Svěřte se nově Boží smlouvě s vámi!

9. Odřeknutí se zla
-------------------

L: Odříkáš se moci zla, abys mohl zůstat ve sféře moci Ježíše Krista?

O: Ano, odříkám se.

L: Odříkáš se tužeb tohoto světa, které tě chtějí ovládnout,
svodů pýchy a peněz, abys mohl žít ve svobodě Božích dětí?

O: Ano, odříkám se.

L: Odříkáš se moci smrti, zkázy a násilí, které odporují životu, abys
mohl v tomto světě vydávat svědectví o světě Božím?

O: Ano, odříkám se.

10. Vyznání víry
----------------

L: Nyní vyznejme naši společnou křesťanskou víru slovy apoštolského
vyznání víry, které je v tradici západní církve od starocírkevních
dob známo jako křestní vyznání.
Věříš v Boha?

O: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

L: Věříš v Ježíše Krista?

O: Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny;
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel a byl pohřben;
sestoupil mezi mrtvé, třetího dne z mrtvých vstal;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

L: Věříš v Ducha svatého?

O: Věřím v Ducha svatého;
svatou církev obecnou, společenství svatých;
odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný. Amen.

L: Toto je víra církve.

O: Toto je naše víra. Věříme v Otce, Syna i Ducha svatého.

11. Závazek křestní smlouvy (varianta 1)
----------------------------------------

L: Vyznal vyznala jsi víru v Boha, Otce a Stvořitele.
Chceš pracova t pro uchování jeho stvoření všude na zemi?

O: Ano, chci.

L: Vyznal vyznala jsi, že patříš k tělu Kristovu na celém světě.
Chceš se zasazovat o překonání rozkolů mezi křesťany a o uskutečnění
viditelné jednoty Božího lidu na zemi?

O: Ano, chci.

L: Vyznal vyznala jsi nový život v moci Ducha svatého.
Chceš přispívat k šíření spravedlnosti a míru na celé zemi?

O: Ano, chci.

L: Trojjediný Bůh, Otec, Syn a Duch svatý, ať k našemu lidskému Ano
řekne své božské Amen.
Ať přidá k naší vůli její naplnění podle svého zalíbení.

O: Amen.

11. Závazek křestní smlouvy (varianta 2)
----------------------------------------

L: Vyznali jste víru v Boha, Stvořitele nebe i země,
původce a přítele života.
Chcete se s jeho milostí podle svých sil zasazovat o právo všech lidí
na život a o uchování stvoření?

O: Ano, chceme.

L: Vyznali jste víru v Ježíše Krista, Vykupitele světa.
Chcete předávat dál jeho dobrou zvěst
a s jeho pomocí se zasazovat o spravedlnost a pokoj mezi lidmi?

O: Ano, chceme.

L: Vyznali jste víru v Ducha svatého a společenství církve,
do níž nás lidi shromažďuje.
Chcete se s jeho oporou zasazovat o uskutečnění společenství jeho
lidu na zemi
a za bratrské soužití v jeho obcích?

O: Ano, chceme.

12. Požehnání
-------------

L: Všemohoucí Bůh, v jehož jméno jsme byli pokřtěni, Otec, Syn i Duch
svatý,
ať k našemu lidskému Ano řekne své božské Amen.
Ať posílí naši naši víru, naši naději a naši lásku
a ať přidá k naší vůli její naplnění podle svého zalíbení.

O: Amen.

13. Požehnání vody (varianta 1)
-------------------------------

L: Podivuhodný Bože, slyš modlitbu svého lidu, který si připomíná tvé
velké skutky:
Podivuhodně jsi nás stvořil - a ještě podivuhodněji jsi nás vykoupil.
Stvořil jsi vodu, aby dala vyschlé zemi plodnost
a očišťovala a osvěžovala naše tělo.
Postavil jsi ji do služby svého smilování:
Přechodem Rudého moře jsi osvobodil svůj lid z otroctví
a na poušti jsi utišil jeho žízeň vodou ze skály.
Obrazem živé vody ohlašovali proroci novou smlouvu,
kterou jsi chtěl uzavřít s lidmi.
V Kristu jsi posvětil vody Jordánu,
aby lidé zatížení vinou mohli dojít k novému životu.
Bože, požehnej tuto vodu,
aby se nám stala znamením křtu, který jsme přijali.

O: Amen.

13. Požehnání vody (varianta 2)
-------------------------------

L: Požehnej tuto vodu.
Ať nám připomíná náš křest i společenství křesťanů na celém světě.
Rozmnož naši víru a naši důvěru v proměňující moc křtu, který
jsme přijali.
Pomoz nám, abychom byli v tomto světě kvasem
a jednáním v lásce vytvářeli znamení tvé smlouvy.
Buď nám světlem a životní silou, abychom byli ve shodě s tvou vůlí,
řídili se Ježíšovým evangeliem
a přispívali k překonání všech rozkolů v křesťanstvu.
Posilni naši naději v dokonání toho, co jsi s námi začal ve křtu.

O: Amen.

14. Průvod
----------

L: Všichni jsou zváni, aby na znamení našeho potvrzení a vzájemného
uznání křtu přistoupili k vodě, ponořili ruku do vody a označili se
znamením kříže, připomenuli si vlastní křest a zapálili svíčku u
velikonoční svíce.

15. Hudba
---------

16. Pozdrav pokoje
------------------

17. Modlitba
------------

18. Požehnání