Velký pátek II

Autor:
Publikováno:

Liturgický pořad velkopáteční bohoslužby, počítající se službou stolu Páně - anamnéze ani epikléze nechybí, oproti "standardu" však eucharistická modlitba nezahrnuje žádný dialog ani žádné jiné "normální" prvky.


Příchod sloužících (vše bez doprovodu varhan, v tichu; během bohoslužby slouží varhany pouze pro vedení zpěvu)
Introit začíná tichou modlitbou před Stolem Páně a pokračuje slovy:
Tak Bůh miloval svět, že svého jednorozeného Syna dal,
aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
A Ježíš Kristus se v podobě člověka ponížil,
v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Vstupní slova
Dnes je den památky umučení Páně, Velký pátek.
Ježíš Kristus vzal na sebe všechno utrpení a všechny viny lidstva a přinesl je na oltář kříže.
Prožijme bohoslužbu dne Kristova umučení a smrti v prostotě a pokoře.

Vstupní modlitba
(Modleme se:)

Bože, náš Otče,
tys nás nezanechal moci temnoty,
ale ve svém slitování jsi nás vykoupil.
Ochraňuj, vysvobozuj a posvěcuj nás
skrze tvého Syna,
který za nás trpěl a zemřel a kterého jsi vytrhl ze smrti.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky.

1. čtení vyslechněme z proroka Izajáše a z Listu židům.
Iz 52, 13 - 53,12
Žd 5, 7-9
Zpěv žalm 22, 1-6 (e.z.)
Evangelium (možno číst ve dvou osobách: tučně vypsané čte jeden, vše ostatní druhý):
Pašije našeho Pána Ježíše Krista podle sepsání Jana: (Jan 18,1-19,42)
Zatím se prosím posaďte, abyste se mohli lépe soustředit. K povstání Vás později vyzveme.

 1 Po těch slovech odešel Ježíš s učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada;
a do ní vstoupil on i jeho učedníci.
 2 Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval.
 3 Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů,
a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi.
 4 Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim:
"Koho hledáte?"
 5 Odpověděli mu: "Ježíše Nazaretského."
Řekl jim: "To jsem já." Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil.
 6 Jakmile jim řekl 'to jsem já', couvli a padli na zem.
 7 Opět se jich otázal: "Koho hledáte?"
A oni řekli: "Ježíše Nazaretského."
 8 Ježíš odpověděl: "Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít."
 9 Tak se mělo naplnit slovo: 'Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.'
 10 Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos.
 11 Ježíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?"
 12 Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho.
 13 Přivedli ho nejprve k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem.
 14 Byl to ten Kaifáš, který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid.

 15 Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník. Ten učedník byl znám veleknězi a vešel s Ježíšem do nádvoří veleknězova domu.
 16 Petr zůstal venku před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi, vyšel, promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitř.
 17 Tu řekla služka vrátná Petrovi: "Nepatříš i ty k učedníkům toho člověka?" On řekl: "Nepatřím."
 18 Poněvadž bylo chladno, udělali si sluhové a strážci oheň a stáli kolem něho, aby se ohřáli. I Petr stál s nimi a ohříval se.

 19 Velekněz se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení.
 20 Ježíš mu řekl:
"Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně.
 21 Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl."
 22 Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl: "Tak se odpovídá veleknězi?"
 23 Ježíš mu odpověděl:
"Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ?"
 24 Annáš jej tedy poslal spoutaného k veleknězi Kaifášovi.

 25 Šimon Petr stál ještě u ohně a zahříval se. Řekli mu: "Nejsi i ty z jeho učedníků?" On to zapřel: @ "Nejsem."
 26 Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr uťal ucho, řekl: "Cožpak jsem tě s ním neviděl v zahradě?"
 27 Petr opět zapřel a vtom zakokrhal kohout.

 28 Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka.
 29 Pilát k nim vyšel a řekl: "Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?"
 30 Odpověděli: "Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali."
 31 Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli: "Není nám dovoleno nikoho popravit."
 32 To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít.
 33 Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?"
 34 Ježíš odpověděl:
"Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?"
 35 Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?"
 36 Ježíš řekl:
"Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud."
 37 Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl:
"Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."
 38 Pilát mu řekl: @ "Co je pravda?" Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám.
 39 Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám tohoto židovského krále."
 40 Na to se dali do křiku: "Toho ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl vzbouřenec.

 1 Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat.
 2 Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť.
 3 Pak před něho předstupovali a říkali: "Buď pozdraven, králi židovský!" Přitom ho bili do obličeje.
 4 Pilát znovu vyšel a řekl Židům: "Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu."
 5 Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!"
 6 Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: "Ukřižovat, ukřižovat!" Pilát jim řekl: "Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám."
 7 Židé mu odpověděli: "My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za Syna Božího."
 8 Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl.
 9 Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: "Odkud jsi?" Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď.
 10 Pilát řekl: "Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?"
 11 Ježíš odpověděl:
"Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu."
 12 Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Ale Židé křičeli: "Jestliže ho propustíš, jsi nepřítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři."
 13 Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném 'Na dláždění', hebrejsky Gabbatha.
 14 Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: "Hle, váš král!"
 15 Oni se dali do křiku: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "Vašeho krále mám dát ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře."

K následující četbě prosím povstaňme.

 16 Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.
 17 Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.
 18 Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.
 19 Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam:
Ježíš Nazaretský, král židovský.
 20 Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky.
 21 Židovští velekněží řekli Pilátovi: "Neměls psát 'židovský král', nýbrž 'vydával se za židovského krále'."
 22 Pilát odpověděl: "Co jsem napsal, napsal jsem."

 23 Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten byl beze švů, od shora vcelku utkaný.
 24 Řekli mezi sebou: "Netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude.!" To proto, aby se naplnilo Písmo: 'Rozdělili si mé šaty a o oděv můj metali los.' To tedy vojáci provedli.

 25 U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
 26 Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!"
 27 Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

 28 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: "Žízním."
 29 Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.
 30 Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal.
Chvíle ticha.
Můžeme se posadit
.

 31 Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži - na tu sobotu totiž připadal veliký svátek - požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati s kříže.
 32 Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním.
 33 Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali,
 34 ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.
 35 A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili.
 36 Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: 'Ani kost mu nebude zlomena'.
 37 A na jiném místě Písmo praví: 'Uvidí, koho probodli.'

 38 Potom požádal Piláta Josef z Arimatie - byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů - aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal.
 39 Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl sto liber směsi myrhy a aloe.
 40 Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.
 41 V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován.
 42 Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko.
Chvála tobě, Kriste. Amen.
Zpěv č. 323
 
Homilie

Modlitba po kázání
Kriste, když jsi rozepjal své ruce na kříži, naplnil jsi celý svět láskou a něhou Boha Otce.

Kriste, nechal ses přibít na kříž, abys všem lidem nabídl jas odpuštění, a z tvého probodeného boku k nám plynou proudy života.

Kriste, visíš přibitý na kříži, dej, ať máme účast na tvém utrpení a smrti, abychom s tebou mohli dojít ke slávě vzkříšení.
Amen.

Přímluvná modlitba
 
Při velké modlitbě přímluv zazní napřed konkrétní téma přímluvy, bude následovat chvíle pro vaše tiché modlitby, pak bude pronesena prosba. Po výzvě “Skrze Krista, našeho Pána” se můžete k prosbě připojit svým pokud možno hlasitým Amen.

1.
Modleme se za svatou církev Boží. Kéž ji Bůh a náš Pán naplní pokojem, kéž ji dovede k jednotě a po celém světě chrání, abychom všichni v míru a bezpečí mohli oslavovat Boha.

Všemohoucí, věčný Bože, tys v Kristu zjevil svou slávu celému světu. Chraň toto své dílo, ať pokračuje v tvé církvi: Upevni ji ve víře, aby ti po celém světě vydávala svědectví.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

2.
Modleme se za všechny, kdo jsou v církvi a mezi námi pověřeni k službě na předních místech. Za kazatele, presbytery a učitele církve a za všechny věřící.

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev. Prosíme tě: Zachovej všem svého svatého Ducha, abychom ti každý na svém místě věrně sloužili.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

3.
Modleme se také za všechny, kdo se připravují na křest. Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce svému slovu a kéž se nad nimi smiluje, aby se z vody a z Ducha svatého znovu narodili, dosáhli odpuštění všech hříchů a byli s námi spojeni v Ježíši Kristu, našem Pánu.

Všemohoucí, věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ, ty nepřestáváš přijímat lidi za své syny a dcery. Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest: Dej jim víru, aby tě poznali, dej jim ve křtu nový život a připoj je ke svému vyvolenému lidu.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

4.
Modleme se také za všechy bratry a sestry, věřící v Krista. Kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, kdo žijí podle poznané pravdy, a kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě.

Všemohoucí, věčný Bože, jsme rozptýleni, ale ty nás chceš shromáždit, jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem, že všichni patříme jednomu Kristu: Doveď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

5.
Modleme se také za židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha. Kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel.

Všemohoucí, věčný Bože, tys slíbil spásu především Abrahámovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

6.
Modleme se také za ty, kdo věří v Boha, ale nepoznali jeho Syna, Ježíše Krista. Kéž je Duch Boží jejich světlem, aby šli cestou, která vede ke spáse.

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať ti, kteří tvého Syna neznají, žijí před tebou podle svého svědomí a poznávají pravdu. A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

7.
Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří. Kéž žijí poctivě podle svého poznání, aby k Bohu nakonec došli.

Všemohoucí, věčný Bože, stvořiteli všech lidí, ty jsi jediné dobro a jenom v tobě je pravý pokoj. Smiluj se nade všemi, kteří o tobě nevědí, a dej, ať konají dobro a přes všechny překážky dosáhnou pokoje. A těm, kdo v tebe věří, dej, ať jejich život uprostřed nevěřících je znamením tvé lásky, aby každý, kdo se s nimi setká, setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

8.
Modleme se také za všechy politiky a státníky. Kéž Bůh a náš Pán řídí jejich úmysly a rozhoduní, aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí.

Všemohoucí, věčný Bože, lidská srdce i osudy národů jsou ve tvých rukou. Veď všechny, kdo jsou odpovědni za společnost a stát, aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

9.
Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi. Kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta. Kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách, a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou spásu.

Všemohoucí, věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpících. Slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti a soužení, a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Píseň, během které je vykonána sbírka a presbyteři nesou na stůl Páně chléb a víno 320

 
Eucharistická modlitba
Beránku zabitý, vykoupil jsi lidi všech kmenů, jazyků, národů a ras. U svého stolu i nám dáváš účast na tomto vykoupení.
Hoden jsi, Beránku, ty obětovaný, přijmout moc a bohatství i moudrost i sílu i čest i slávu i požehnání.
Slova ustanovení
Náš Pán Ježíš Kristus, v noci, kdy byl zrazen:
-vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Vezměte a jezte, neboť toto je mé tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

-stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Pijte z toho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná.
To čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.

 
Modlitba
Náš Pane a Bože,
v zmučeném těle našeho bratra Ježíše
vidíme, čím jsi pro tento svět.
V chlebě, který se láme, přijímáme zaslíbení,
že ty jsi odpuštěním našich hříchů.
On všechno naplnil a dokonal,
proto tě prosíme:
vezmi nás do svých dlaní
a dej mír každému z nás.
Sešli nám svého Ducha,
abychom s otevřeností
a s ochotou přijímat tvé duchovní dary
mohli jednou k tobě dojít
a modlili se k tobě slovy:
Modlitba Páně
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Agnus Dei- podle č. 322
Beránku Boží zpíváme v písni 322
Farář vezme do ruky chléb a kalich a říká:
Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.
Sbor odpovídá:
Tvou smrt zvěstujeme,
tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme,
Pane Ježíši Kriste.
Pozvání:
K Večeři Páně jsou zváni všichni, kdo byli pokřtěni a věří v Boha Otce, Syna i Ducha svatého.
K přijímání bude znít starý církevní zpěv z kruchty
Výčitky
Propouštění:
+ Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

+ Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.
(Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.)

+ Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.
Zpěv 312, 1-3.6-7
Ohlášení


Poslání
Žd 10, 16-25

Píseň 316, 1-4.10
Propuštění:
Modleme se!
Všemohoucí Bože,
ty slyšíš všechny, kteří k tobě volají,
a znáš prosby těch, kteří mlčí.
Děkujeme ti, že jsi nás utrpením a smrtí svého Syna
povolal z odloučenosti do své blízkosti a mezi svůj lid.
Dej, ať tě stále hlouběji poznáváme svou vírou
a odpusť nám naši vinu.
Posiluj nás svým svatým Duchem
a zachovej nás v pravdě.
A ke konci našich dní
nám dej místo mezi svými svatými
skrze Krista, našeho ukřižovaného
a vzkříšeného Pána.
Amen.


Odchod sloužících