Zjevení Páně

Autor:
Publikováno:

Zjevení Páně neboli Epifanias (lidově Tří králů) se slaví 6. ledna. Svátek je možné přeložit také na následující neděli. Obsahem svátku je zjevení Krista pohanům, které se odehrálo v postavě mudrců od východu, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Mesiáši.

Liturgická barva: bílá

Texty:
Iz 60,1-6; Ž 72,1-7.10-14; Ef 3,1-12; Mt 2, 1-12

Vstupní antifona:

Hle, nyní přichází Pán a vládce
a v jeho ruce je království i moc i sláva.

Kolekta

- starokatolická:

Bože, jsi skrytý ale přesto přítomný.
Dnes jsi dal rozzářit slávu svého Syna
v naší pozemskosti
a zjevil jsi ho jako Spasitele celému světu.
Tak jako jsi vedl mudrce z dalekých krajů,
přiváděj i nás stále blíže k němu,
našemu Pánu a bratru Ježíši Kristu.
Jemu patří s tebou a s Duchem svatým
klanění, čest a sláva
nyní a navěky.

- luterská:

Všemohoucí Bože,
světlo tvé radostné zvěsti chce svítit do celého světa.
I u nás se má rozjasnit.
Proto tě prosíme:
Odejmi z našeho srdce a mysli všechnu temnotu,
učiň nás otevřenými a připravenými tě přijmout
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Haleluja.
Chvalte Pána, všichni pohané
všechny národy, chvalte ho zpěvem. Haleluja. (Ž 117,1)

Přímluvy k Mt 2,1-12 (OSB Alexandersdorf)

Modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu. V něm se ukázala Boží sláva mezi lidmi.
Kriste, Zachránče světa,
smiluj se nad námi.
1. Zjevuj svou božskou slávu uprostřed chudoby a slabosti církve.
2. Vysvoboď národy světa z jejich úzkostí.
3. Řiď srdce vládců a chraň je před lží a pokrytectvím.
4. Veď bloudící a hledající ke světlu tvé pravdy.
5. Přijmi umírající do společenství těch, kdo se ti věčně klanějí.

Nad dary:

Otče veškerého světla,
tak jako mudrci ti přinášíme
svoji úctu a své dary.
Přijmi nás se vším, co jsme a co máme
skrze něho, který se dnes zjevil,
Krista, našeho Pána.

Preface

- starokatolická:

Ano, je důstojné a spravedlivé
tobě Pane, svatý Otče,
vždycky a všude děkovat.
Neboť dnes odhaluješ tajemství naší spásy,
dnes zjevuješ světlo národů,
svého Syna Ježíše Krista.
Objevil se jako smrtelný člověk na zemi
a obnovil nás v záři svého božského života.
Proto zpíváme (voláme)
se všemi anděly a svatými
chvalozpěv tvé velebnosti.

- luterská:

Opravdu je důstojné a správné,
je to naše povinnost i radost,
tobě, věčný Bože vzdávat díky:
neboť v Kristu jsi odhalil tajemství spásy
- on je světlem světa, vykupitelem národů.
Přišel na zem, sdílel s námi tento smrtelný život
a obnovil nás jasem svého božství.
Proto se všemi doufajícími od počátku světa,
s proroky a velkým zástupem andělů
spojujeme své hlasy a plni bázně voláme...


Po přijímání

-starokatolická:

Děkujeme ti, veliký Bože
za dary tvé lásky a prosíme tě:
Osvěcuj cesty našeho života svým světlem,
které nám září v Kristu, našem Pánu.

- luterská:

Pane, věčný Bože,
tvé světlo září v temnotách světa
a osvítilo i naši cestu,
když jsme slavili tvou hostinu.
Dej, ať toto světlo zůstává při nás
v našem Pánu Ježíši Kristu, tvém Synu,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Slova poslání

Dříve jste byli tmou,
nyní však jste světlem v Pánu.
Žijte jako děti světla.
Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.
Ef 5,8-9

Požehnání

Ať Bůh, který řekl „Budiž světlo“ rozjasní nad vámi svou tvář a naplní vás radostí.

Ať Bůh, který dal Pavlovi ve zjevení poznat tajemství svého úradku, se dá i vám v Kristu poznat a zvěstovat jeho nevystižitelné bohatství.

Ať Bůh, který vedl mudrce světlem hvězdy, vede i vás ve své milosti a dovede vás do života věčného.Žehnání křídy

Součástí liturgie o svátku Zjevení Páně je také žehnání křídy (někdy také vody, soli nebo zlatých předmětů), kterou si věřící pak mohou odnést domů a označit jí veřeje svých domů písmeny K(nebo C) + M + B podle latinského Christus mansionem benedicat (Kristus žehnej tomuto domu).

Jako eulogickou modlitbu nad křídou lze použít například tuto z římského benedikcionálu:

Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, shlédni na nás, kteří při vzpomínce na klanění mudrců od východu prosíme, abys přijal také naši modlitbu jako vonný dým kadidla, stoupající před tvou tvář. A požehnej nám, kteří touto křídou označíme své příbytky znamením kříže, ať nikdy nezapomeneme, že celý náš život patří tomu, který nás křížem vykoupil.

Podněty pro liturgii s dětmi:

Mudrci přinesli Ježíši dary. To je zvláštní. My říkáme, že Ježíš dává, přináší dary nám. Nejen dárky pod stromečkem, ale jeho narození, jeho příchod mezi nás, že je pro nás velkým darem. Ale v tomhle vyprávění je to Ježíš, kdo dostává dary. Přináší mu jen mudrci od východu. Víte, jaké to byly dary?

Ukážeme dětem předmět ze zlata, kadidlo (můžeme zapálit) a myrhu (lze koupit myrhové vonné tyčinky) a necháme je hádat, co to je.

O jednotlivých darech a jejich symbolice je možné pak krátce pohovořit:

Zlato - královský kov, tehdy nejcennější zboží, vyjadřovalo úctu k novorozenému Králi všech králů. Zlato jako trvanlivý kov také symbolizuje stálost a neporušitelnost.

Kadidlo - vonná pryskyřice, odedávna až dosud používaná při bohoslužbách a obřadech, byla vyznáním víry v Ježíšovo božství. Kadidlo je ve Starém i Novém zákoně symbolem modliteb stoupajících k Bohu.

Myrha - vonná mast s konzervačními účinky, používaná mj. při balzamování mrtvých těl, předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži.

Každý dar pak někdo z dětí odnese k betlému nebo na stůl Páně.

Povězte mi, zda raději dárky dostáváte nebo dáváte.

Dárky můžeme dávat, i když nejsme králové, bohatí, nemáme peníze… Napadá vás, co byste třeba chtěli a mohli někomu darovat? Někoho potěšit, říct dobré slovo, podělit se o milou hračku...

Na závěr: Přišli jsme se dnes poklonit do Betléma s mudrci od východu. Není to jenom jako. Oni reprezentují pohany, kterým se odkrývá tajemství Božího příchodu na svět. Dnešním svátkem tedy slavíme počátek naší víry. Ten, který se pro nás narodil, nám nechtěl zůstat neznámým a dal se nám poznat. O svátku Zjevení Páně děkujeme za to, že Ježíšovo narození nebylo událostí jen pro betlémské pastýře, ale nejprve v osobách mudrců se zjevilo jako spása celému světu.


Písně:

EZ - 306, 286, 290, 294