Seslání Ducha svatého C

Autor:
Publikováno:

Liturgická barva: červená. Čtení: Sk 2, 1-21; Ž 104,24-34.35b; Ř 8, 14-17; J 14,8-17(25-27)

Introit:

Haleluja! Boží láska je vylita do našich srdcí
skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Haleluja! (Řím 5,5)

Kyrie (rozšířené):

Pane Bože, Otče v nebesích.
sešli svého Ducha a obnov tvář země:
Kyrie eleison.
Pane Ježíši Kriste, pomoz nám získat pro tebe druhé lidi:
Kriste eleison.
Bože, svatý Duchu, zapal v nás oheň své božské lásky:
Kyrie eleison.

Kolekta

- luterská:

Pane Bože, milý Otče,
ty jsi dnes osvítil srdce svých věřících
Duchem svatým.
Dej, abychom jeho působením poznali, co je správné,
byli potěšeni jeho útěchou
a posíleni jeho silou.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

- starokatolická:

Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
ty povoláváš svůj lid ze všech národů
a sjednocuješ ho v Duchu svatém.
Dej, ať tvá církev zůstane věrná tvému poslání,
aby byla kvasem lidstva,
které chceš v Kristu obnovit
a přetvořit v jednu rodinu.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
který v jednotě s Duchem svatým
s tebou žije a působí na věky.


Přec evangeliem je možné vložit svatodušní sekvenci Veni sancte spiritus.

Aleluja
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících,
a zapal v nich oheň své božské lásky. Haleluja.


Přímluvy

Prosme společně o Ducha Božího, kterého nám Kristus zaslíbil. Volejme:

Kyrie eleison.

Bože, svatý Duchu. Ty jsi v den letnic sestoupil do kruhu Kristových učedníků. Prosíme tě: nezanech ani nás osamělé v našich nadějích a obavách. Přijď a projev nám svou blízkost. Volejme:

Kyrie eleison.

Duchu pravdy. Dej, ať nerozděleně nasloucháme Kristu a ukaž nám, co pro nás učinil. Duchu víry, pomoz nám v každé nouzi spoléhat na Boha a naplň srdce všech, kteří tě očekávají. Volejme:

Kyrie eleison.

Bože lásky, přemoz naše sobectví a otevři nás pro Boha a bližní, kteří nás potřebují. Bože pokoje, sváděj nás dohromady, abychom na sebe brali ohled a rostla mezi námi jednota a spravedlnost. Volejme:

Kyrie eleison.

Bože trpělivosti, dej nám sílu nést, co na nás bylo vloženo. Stůj při nás, abychom ani v těžkostech nebyli zmateni. Bože naděje, dej nám spolehnout se na Kristovo zaslíbení a jít s důvěrou vstříc jeho budoucnosti. Volejme:

Kyrie eleison.

Duchu, který přicházíš na pomoc naší slabosti, který se za nás přimlouváš nevyslovitelným lkaním, tobě se svěřujeme s naší tichou modlitbou... Za to všechno volejme:

Kyrie eleison.

V eucharistické části je vhodné použít limskou liturgii.

Nad dary:

Stvořiteli veškerého života,
přijmi, co ti dnes přinášíme.
Ať Ducha, kterým jsi obdaroval svou církev,
mohou všichni, kdo v tebe věří, pocítit ve světě.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Preface

- luterská:

Opravdu je důstojné a správné, abychom ti ve všech dobách a na všech místech vzdávali díky, svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože skrze tvého Syna Ježíše Krista.
Když vystoupil na nebesa a posadil se po tvé pravici, vylil zaslíbeného Ducha svatého na všechny své vyvolené děti a svědectvím tohoto svatého Ducha si shromáždil ze všech jazyků a národů svatou obecnou církev. Z toho se raduje a jásá celá země a andělé zpívají chvalozpěv tvé slávy.
 
- starokatolická:

Vpravdě je dobré spravedlivé
vždycky a všude tě chválit,
Bože náš Otče,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Ty jsi svolal svou církev ze všech národů
a dodnes ji zachováváš svým svatým Duchem.
Nepřestáváš nás všechny volat k jednotě ducha
abychom přes všechno, co nás dělí
byli jedním tělem Kristovým.
Proto nyní a vždycky  chválíme tvé smilování
a zpíváme se sbory andělů
a s celým vesmírem
píseň o tvé slávě:

Po přijímání:

Bože, náš Otče,
děkujeme ti, že jsi nás u stolu svého Syna
spojil do společenství lásky.
Dej, ať je tvá církev věrná tvému slovu,
obnov ji v Kristu a sjednoť ji ve svém Duchu
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

nebo

Pane, prosíme tě:
Dej, aby v nás slavení tvé svaté hostiny
zapálilo oheň lásky,
abychom ti sloužili ve všech,
kteří potřebují tvou lásku.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Slova poslání:

Buďte jako živé kameny,
z nichž se staví duchovní stavba,
abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti,
milé Bohu pro Ježíše Krista. (1Petr 2,5)