Poslední neděle po Zjevení Páně C

Autor:
Publikováno:

Ekumenický lekcionář přiřazuje poslední neděli po Zjevení proprium svátku Proměnění Páně (jinak 6.8.). Stejně tak činí i luterská tradice - s tím rozdílem, že poslední neděli po Zjevení zařazuje před předpostí, tedy neděle Septuagesimae, Sexagesimae a Estomihi. Římský lekcionář nabízí perikopu svátku Proměnění o druhé neděli v postu. V kontextu blížící se postní doby můžeme chápat obsah neděle jako posilu pro pašijovou cestu, záblesk prozření do Boží budoucnosti, abychom na této cestě nezemdleli.

Texty: Ex 34, 29-35; Ž 99; 2K 3,12 - 4,2; L 9,28-36(37-43)

Liturgická barva: zelená nebo bílá (Proměnění Páně)

Vstupní antifona

Pán zářil jako světlo, paprsky mu vycházely z rukou,
v nich je skryta jeho síla. (Abakuk 3,4)
 
Uvedení do bohoslužby

Stále znovu se ptáme: Komu můžeme důvěřovat? Kde je pravda? O co se můžeme opřít? Tolik hlasů se ukázalo jako falešných. Tak často nás zmýlí i vlastní myšlenky. Tolik temnoty v nás probouzí obavy. Doufáme ve vykoupení a v jasný pohled ve světle víry. Kéž nás osvítí světlo Kristovo, nyní i navěky.

Kolekty (z Erneuerte Agende)

Pane Ježíši Kriste,
rozjasni naše srdce září tvého zjevení
a dej nám sílu vzdorovat
zlým mocnostem tohoto světa
a dosvědčovat tvou vznešenost slovem i skutkem.

nebo

Všemohoucí Bože,
ty jsi proměnil svého Syna před svými učedníky.
Ukazuješ nám tím,
jakou naději máme i my jako tvoje děti.
Pomoz nám, abychom poslouchali slovo tvého Syna
a získali tak účast na jeho slávě.
Neboť...

Aleluja před evangeliem

Haleluja.
On je září věčného světla
a neposkvrněným zrcadlem božské moci
a obrazem jeho dobroty. (Moudr. 7,26)

Přímluvy

Tváří v tvář Ježíšově cestě - z hory proměnění dolů, doprostřed lidského utrpení a vstříc kříži - vidíme i my nouzi světa v jeho světle a voláme:

Kyrie eleison

Prosme za tento svět, který touží po vykoupení, za celé trpící lidstvo naší doby, za oběti válek (války v...), za všechny národy, které musí žít v nouzi a hladu, voláme:

Kyrie eleison

Prosme za ty, kdo přišli o domov v důsledku katastrof; za všechny, které na jejich cestě potkalo neštěstí nebo se ocitli v nebezpečí; za zoufalé, kteří nevidí žádné východisko; za duchovně vyprahlé; za dlouhodobě nemocné a také za všechny, kdo umírají osamělí nebo bez naděje v život, který přesahuje hranice smrti, voláme:

Kyrie eleison

Prosme za všechny, kdo se potýkají s velkými těžkostmi; za všechny, kdo ztratili víru; za všechny, kdo hledají pravdu, ale nemohou ji najít; za všechny, kdo byli od sebe bolestně rozděleni a za ty, kdo nesou břemena těžkých úkolů, voláme:

Kyrie eleison

Prosme za ty, s nimiž pracujeme a bydlíme; za všechny ztracené uprostřed davu; za ty, jimž nikdo nenaslouchá; za všechny, kdo nenacházejí přátelství; také za ty, kdo nemají žádný domov; za ty, kdo se cítí zrazeni, ale i za ty, kdo selhali a zklamali druhé, voláme:

Kyrie eleison


Preface

Opravdu je důstojné a správné, abychom tě, věčný Bože, vždy a všude chválili a děkovali ti skrze tvého milovaného Syna Ježíše Krista.
Neboť v něm se světu zjevil Vysvoboditel. Jehož pravda zahání naši pošetilost. Jeho svatost prozařuje temnoty. Jeho síla pomáhá naší slabosti.
Proto tě chválíme s celým stvořením  a voláme: Svatý...

Děkovná modlitba po přijímání

Bože, tvé slovo se stalo v Kristu tělem a přebývalo mezi námi, abychom mohli vidět tvou slávu. Prosíme tě jako hosté u tvého stolu: To, co jsme z Kristovy plnosti přijali, ať se nám stane silou pro jeho následování a promění nás v lidi podle jeho obrazu. Skrze Krista, našeho Pána.

Poslání

Neboť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří světlo´, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. (2K 4,6)

Písně: EZ 241, 257, 477, DEZ 647