Popeleční středa C

Autor:
Publikováno:

Popeleční sředou vstupujeme do doby postní, čtyřicetidenního období přípravy na Velikonoce. Bohoslužby mají kající charakter a mohou obsahovat společnou zpověď sboru.

Liturgická barva: fialová

Texty:

Jl 2,1-2.12-17 nebo Iz 58,1-12; Ž 51,1-17; 2K 5,20b - 6,10; Mt 6,1-6.16-21

Introit:

Pane, nechtěj se soudit se svým služebníkem;
vždyť před tebou není spravedlivý nikdo, kdo žije. - Ž 143,2

Kolekta:

Milosrdný Bože,
ty nepohrdáš ničím, co jsi stvořil,
a odpouštíš všem, kdo k tobě přicházejí s pokáním.
Stvoř v nás ty sám opravdovou lítost,
abychom od tebe přijali odpuštění a pokoj.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
(podle Erneuerte Agende)

Milostivý Bože,
ze své lásky a milosrdenství
jsi vdechl do prachu dech života
a stvořil jsi nás k službě tobě a našim bližním.
Vyslyš naše modlitby
a posilni nás tváří v tvář naší smrtelnosti,
s důvěrou v milosrdenství tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
(podle ELCA)

Věrný Bože,
s důvěrou v tebe začínáme toto období duchovní obnovy
a přípravy na velikonoční slavnost.
Prosíme tě: buď s námi v těchto čtyřiceti dnech a veď nás,
abychom se k tobě obraceli, řídili se tvými slovy
a sloužili ti ve svých bližních
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou a  Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.
(ze starokatolického misálu)

Vyznání vin


Litanie ke Kristu (dle starokatolického misálu)
(P - předsedající, L - lektoři, V - všichni)

P: Kristus je naším zachráncem a přimlouvá se za nás u Otce. Prosme ho, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás ode všeho bezpráví.

L: Byls poslán, abys přinesl chudým poselství spásy a abys napřímil ponížené. Kriste slyš naše prosby.
V: Kriste, vyslyš nás.

L: Přišel jsi, abys volal hříšníky a nikoli spravedlivé. Kriste, slyš naše prosby.          
V: Kriste, vyslyš nás.

L: Odpustil jsi vinu hříšnici, která ti ukázala mnoho lásky. Kriste, slyš naše prosby.      
V: Kriste, vyslyš nás.

L: Nezdráhal jsi se stýkat se s celníky a hříšníky. Kriste slyš naše prosby.                
V: Kriste, vyslyš nás.

L: Donesl jsi ztracenou ovci na svých ramenou zpět k jejímu stádu. Kriste, slyš naše prosby.
V: Kriste, vyslyš nás.

L: Neodsoudil jsi cizoložnici, ale nechal jsi ji odejít v pokoji. Kriste, slyš naše prosby. 
V: Kriste, vyslyš nás.

L: Přivedl jsi celníka Zachea k obrácení a povolal ho k novému životu. Kriste, slyš naše prosby.                
V: Kriste, vyslyš nás.

L: Kajícímu lotru na kříži jsi slíbil ráj. Kriste, slyš naše prosby.                
V  Kriste, vyslyš nás.


Litanie pokání (dle starokatolického misálu)

P: Svatý a milosrdný Otče, tobě, sobě navzájem a celému společenství tvých svědků na nebi i na zemi, vyznáváme, že jsme zhřešili a to svou vinou, protože jsme nekonali dobro, ale konali zlo.
L: Nemilovali jsme tě z celého svého srdce, z celé své duše a celou svou silou. Nemilovali jsme své bližní jako sebe sama. Neodpouštěli jsme jiným lidem tak, jako je odpouštěno nám.
Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

L: Byli jsme hluší vůči volání sloužit ti tak, jako Kristus sloužil nám. Nedrželi jsme se Kristových zásad. Neotvírali jsme se tvému svatému Duchu. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.
V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.
L: Vyznáváme ti Bože všechnu svou nevěrnost, pýchu, pokrytectví a netrpělivost ve svém životě. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

L: Vyznáváme ti svou samolibost a svůj způsob života na úkor druhých lidí. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

L: Vyznáváme ti svůj hněv a svou hořkost, svou závist vůči všem, kteří mají více štěstí než my. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

L: Vyznáváme ti svou přehnanou lásku k věcem tohoto světa a ke své pohodlnosti, svou neupřímnost ve svém každodenním životě a při své práci. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

L: Vyznáváme ti svoji nedbalost v modlitbách a při bohoslužbách a svou malou důvěru v tebe. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

L: Přijmi naši lítost nad naší slepotou vůči lidské nouzi a všemu utrpení ve tvém stvoření, nad naší lhostejností vůči bezpráví a krutosti. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

L: Přijmi naši lítost nad všemi špatnými úsudky, nad nelaskavými posuzováními svých bližních, nad našimi předsudky a podceňování těch, kteří jsou jiní než my sami. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

L: Přijmi naši lítost nad našim mrháním, které ničí to, co jsi stvořil, nad naší nedostatečnou starostí o příští generace. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

L: Znovu nás napřim a pozvedni, Bože milosrdenství. Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.

V: Bože, buď k nám hříšníkům milosrdný.


Vyznání vin podle Erneuerte Agende:

P: Vyznejme společně před Bohem, že jsme zhřešili v myšlení, slovech i skutcích. Vlastní silou se nemůžeme ze své hříšné podstaty vysvobodit. Proto hledáme útočiště v nepochopitelném milosrdenství Božím, prosíme o milost pro Ježíše Krista a říkáme: Bože, buď milostiv mně hříšnému.
V: Bože, buď milostiv mně hříšnému.


Jiná forma

P: Modleme se jeden za druhého, za boží odpuštění.

V: Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám všem,
že často hřeším
myšlením, slovy i skutky
a nekonám, co mám konat:
jeto má vina, má veliká viny.
Proto vás prosím, bratři a sestry,
abyste se za mě u Bohapřimlouvali. Amen.

 Bůh je naše útočiště, naše síla,
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky,
jak úžasné činy v zemi koná! (Ž 46, 2.9)

Ticho

Hospodin je milosrdný.

Ticho

Prosme Hospodina za odpuštění našeho hříchu.
Prosme Hospodina, aby nás uzdravil.
Prosme Hospodina, aby nám daroval pokoj.

Ticho

Ať na nás sestoupí tvůj duch pokání.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Odpusť naši nenávist a tvrdost.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Odpusť naše nevšímavosti a opomenutí.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Osvoboď nás od tíhy našich selhání.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Uzdrav hluboké šrámy na naší duši.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Odplav trosky našeho hříchu, které na nás lpí.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Pomáhej nám zvládat pokušení.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Dávej nám oči otevřené pro tvé stvoření, pro lidi,jako měl Ježíš.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Dávej nám odvahu jít cestou, jako šel Ježíš.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Dávej nám zakusit moc Ježíšova kříže v tomtosvětě.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Spojuj svoji rodinu v radosti a lásce.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Ať nás tvůj duch vede k věrnosti tvýmpřikázáním.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Ať tvůj duch povzbuzuje naše srdcek následování tvé lásky.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Ať nás tvůj duch naplní novým životem.
Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)
 

Modleme se za odpuštění hříchů a ochranu před zlem
slovy našeho Spasitele:

Otče náš…

 

Nebeský Otče, od tebe pochází všechno dobré,
dej ať se obrátíme a skrze dar tvé lásky mámek sobě stále blíž.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

(podle http://www.getsemany.cz/node/636)

Udělování znamení popela

Úvod

Popelem jako znamením pokání byli ve staré církvi označováni pouze zvláštní hříšníci. Později tento zvyk převzal celý sbor jako výraz solidarity a vědomí, že všichni jsme hříšníci. Popel ("sypat si hlavu popelem") je už ve Starém zákoně znamením pokání a přiznání viny. Popel připomíná pomíjivost života, náš vlastní nevyjímaje. Popel je znamením vzdálení od Boha, propadnutí hříchu a smrti. Popel je mementem mori: "zem k zemi, popel k popelu, prach k prachu". Naše zkušenost ale zná také očistnou moc ohně a popela. Právě ve spojení se znamením kříže je zřetelný vztah ke Kristu. On je Beránek, který nesl hřích světa, pro nás vstoupil do smrti a byl Bohem probuzen k novému životu. Pozemské cesty vedou ze života ke smrti, od úsvitu k popelu, ve víře ale smíme doufat v opak: Na počátku pašijí stojí znamení popela, na konci oslňující světlo velikonočního jitra.

Žehnání popela (modlitba nad popelem)

Prosme pokorně Boha, našeho Otce, aby se nad námi smiloval, až budeme tímto popelem označeni jako hříšníci, kteří cvhtějí konat pokání.

(tiché modlitby)

Bože, ty dáváš pokorným svou milost a odpouštíš těm, kdo činí pokání. Vyslyš naše prosby, a když si dáváme sypat (sypáme) na hlavu popel, zahrň nás svým + požehnáním. Dej, ať konáme opravdové pokání po celý půst, abychom s čistým srdcem mohli slavit velikonoce ve spojení s Kristem. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

nebo

Bože, ty nechceš smrt hříšníka, ty chceš, aby se obrátil a byl živ. Smiluj se a vyslyš naše prosby: Požehnej + tento popel, který si dáváme sypat (sypáme) na hlavu na znamení, že jsme hříšní a cheme konat pokání. Ačkoli jsme prach a v prach se obrátíme, přece věříme, že nám odpustíš a vzkřísíš nás k novému životu, jako jsi vzkřísil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.
(podle Erneuerte Agende)

nebo

Bože, Otče, našeho Pána, Ježíše Krista,
jsi tak blízký pokorným
a těšíš se ze všech, kteří se obrátí.
Skloň se k nám, naslouchej našim prosbám
a žehnej všem, kdo se nechají
požehnat tímto + popelem.
Pomoz nám, abychom těchto čtyřicet dní pokání
prožívali v správném povědomí.
Odpusť nám naše hříchy,
obnov nás podle obrazu svého Syna
a jeho vzkříšením nám daruj věčně trvající život.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.
(podle starokatolického misálu)

Při označení popelem:

Čiňte pokání a věřte evangeliu

nebo

Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.

Následující eulogickou modlitbu od T. Drobíka je možné použít jako modlitbu po kázání bez udělování znamení popela:

Modleme se: Bože, slitováváš se nade všemi, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a navrátili se k tobě. Kdykoli tak tvůj lid chtěl učinit, roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho, posypal si hlavu popelem a činil pokání. Proroci volali po roztrhnutí srdcí, rozevření okovů svévole, rozvázání jha, přijímání utištěného a obléknutí nahého. I my potřebujeme v nadcházející době 40 dní rozevřít okovy všeho, co nás svazuje, činit pokání, překonávat zlo a konat dobro.

A proto tě v naší slabosti prosíme: smiluj se a vyslyš naše prosby, sešli svého svatého Ducha, aby nás napomínal, vedl a upamatovával nás na to, že jsme hříšní a chceme činit pokání. Ačkoli jsme prach a v prach se obrátíme, přece věříme, že nám odpustíš a vzkřísíš nás k novému životu, jako jsi vzkřísil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Následovat může absoluce, např.

Bůh se nad námi smiloval a odpustil nám pro svého Syna Ježíše Krista. Toto praví Pán: Vložím do vás svého Ducha a učiním z vás lidi, kteří chodí v mých přikázáních a jednají podle nich.

nebo

Všemohoucí Bůh se nad vámi smiloval pro utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. V moci rozkazu, který dal Pán své církvi, zvěstuji vám: Vaše hříchy jsou vám odpuštěny ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.
(podle Erneuerte Agende)

Požehnání

Ať vám náš nebeský Otec žehná.

Amen.

Ať vás zachraňuje Kristův kříž.

Amen.

Ať vám Duch svatý přináší pokoj a potěšení.

Amen.


Propuštění


P: Milosrdný Bůh vás osvobodil od vašeho hříchu.

Jděte v pokoji a služte Pánu.

V: Požehnán buď Bůh navěky.

(podle http://www.getsemany.cz/node/636)


Písně k výběru

EZ 495, 515, 369, 490

DEZ 687, 688, 690