Neděle velikonoční C

Autor:
Publikováno:

Připraveno pro bohoslužbu Českobratrské církve evangelické s užitím Agendy ČCE, Starokatolického misálu a Evangelisches Gottesdienstbuch. Písně vybrány z Evangelického zpěvníku. Liturgická barva bílá.

modlitba s presbytery

pozdrav

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

S: Amen.

K: Milost Pána Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi.

S: I s tebou.

K: Vzkříšený Kristus říká: Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.

uvedení

píseň

334 Kristus Pán vstal z mrtvých

confiteor

Sestry a bratři, ptám se vás před Bohem, který vzkřísil svého Syna z mrtvých, zda máte odvahu odpustit těm, kteří se provinili proti vám a zda si odpouštíte navzájem? Pokud ano, odpovězte: Odpouštíme. Chcete také, nakolik můžete, napravit křivdy, které jste způsobili? Pak-li ano, odpovězte: Chceme. Toužíte tedy po tom, aby vám lidé odpustili a aby vám odpustil Pán Ježíš? Jestli že ano, odpovězte: Toužíme.

slovo milosti

Spolehněme cele na Boží lásku! Milosrdenství Hospodinovo nad tebou od věků až na věky! Amen.

gloria

Sláva na výsostech Bohu, na zemi pokoj lidem, které si Bůh oblíbil! Haleluja.

kolekta

Všemohoucí, věčný Bože, ve svém Synu jsi zvítězil nad smrtí a otevřel jsi nám nebeskou bránu. Drž nás pevně na cestě k tobě a řiď naše kroky, abychom dosáhli dokonalé svobody a věčného života. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří na věky. Amen.

sz čtení

Iz 65,17 – 25

žalm

EZ 118,1 – 4 Ó chvalte laskavého Pána

epištola

1K 15,19 – 26

píseň

350 Přemohl Ježíš smrti moc

pozdrav z kazatelny

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho...

evangelium

Lk 24,1 – 12 (dovětek: Sláva buď Pánu, Bohu našemu. Amen)

kázání

credo

přímluvy

píseň

346 Buď tobě sláva

děti přinášejí dary VP

preface

Pán s vámi! (I s tebou.) Pozdvihněme svá srdce k Pánu. (Máme je u Pána.) Vzdávejme mu díky. (Je to důstojné a spravedlivé.) Vskutku je důstojné a spravedlivé, abychom tě, Pane, věčný Bože, ve všech dobách a na všech místech chválili a děkovali ti, neboť je obětován náš velikonoční beránek Kristus. On na sebe vzal hřích světa, svou smrtí přemohl naši smrt a svým vzkříšením obnovil život. Proto dnes jásáme se vší zemí, nebeskými mocnostmi a zástupy andělskými velikonoční radostí a zpíváme chvalozpěv tvé slávě:

sanctus

Svatý, svatý, svatý, / světem neobjatý / Hospodin zástupů, / aniž jiný jest Bůh; / plné všecko nebe, / plná země tebe. (píseň č. 159, 1 sloka)

nad dary

Bože, náš Otče, přijmi tyto dary a modlitby, které ti přinášíme s velikonoční radostí k oltáři jako znamení své oddanosti. Daruj nám požehnání a sílu skrze smrt a vzkříšení tvého Syna, Krista, našeho Pána.

ustanovení

Pán Ježíš, v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb a díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku. Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.

epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království. Amen.

otčenáš

pozdrav pokoje

Apoštol kdysi povzbuzoval sestry a bratry slovy: Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Také my se nyní smíme pozdravit znamením smíření, lásky a pokoje. (Pokoj tobě).

beránek boží

Ó Beránku nevinný, / jenž za nás na kříži umřel, / náš rukojmě jediný, / trpělivost velikou´s měl. / Na sebe´s hříšných mzdu vzal, / by žádný z nás nezoufal. / Smiluj se nad námi, / ó Jezu, ó Jezu (EZ 322)

nejsem hoden

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

pozvání

Pojďte, vše už je připraveno. Uzříte, že Hospodin je dobrý.

přijímání

děkovná modlitba

Bože, Stvořiteli a Spasiteli všeho živého, vzkříšením Ježíše Krista jsi zlomil moc smrti. Děkujeme ti za pokrm a za nápoj tohoto stolu. Naplň nás duchem lásky a sjednoť nás ve víře, abychom žili jako svědkové vzkříšení a zvěstovali tvou slávu celému světu až do té doby, než tvůj Syn přijde v moci a slávě. Amen

požehnání

Přijměte Boží požehnání: Hospodin ať ti žehná a chrání tě, Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Jděte ve jménu Páně!

ohlášení

píseň

523,1 – 3 Ježíš živ jest