Neděle svaté Trojice (Trinitatis) C

Autor:
Publikováno:

Písně jsou vybrány a číslovány z Evangelického zpěvníku. Čtení Písma jsou z Ekumenického lekcionáře. Liturgický pořad vychází z Agendy ČCE, formulář "D". Kolekta a preface dle evang. agendy Evangelisches Gottesdienstbuch (2000).

 Liturgická barva: bílá

Svátek se na Západě slaví až od roku 1334. Trojiční neděle tvoří hranici mezi velikonoční (a svatodušní) dobou a liturgickým mezidobím (tzv. neděle po Trojici). Agenda ČCE kupodivu nepočítá s večeří Páně.

preludium

pozdrav

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

S: Amen.

K: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi.

S: I s tebou.

introit

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. (1Tm 1,17)

uvedení do bohoslužby

píseň

156 Ó světlo, Trojice svatá

kyrie

K: Prosme o Boží smilování!

Nebeský Otče, ty jsi Stvořitel nebe a země. Pane, smiluj se.

S: Pane, smiluj se.

K: Ježíši, ty jsi sám sebe vydal pro naši spásu. Kriste, smiluj se.

S: Kriste, smiluj se.

K: Svatý Duchu, ty jsi Pán a dárce života. Pane, smiluj se.

S: Pane, smiluj se.

K: Smiluj se nad námi, trojjediný Bože, odpusť nám naše hříchy a veď nás do tvého království.

S: Amen.

gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. (Nebo píseň 158.)

kolekta

Svatý Bože, stvořil jsi nás,

v Ježíši Kristu se s námi setkáváš

a skrze Ducha svatého nás voláš.

Před tebou se skláníme a vyznáváme: V tobě je všechna sláva.

Tobě, Otci, Synu i svatému Duchu,

buď čest a chvála na věky.

čtení

Př 8,1 – 4. 22 – 31

žalm

zpěv Ž 8 Vstříc tobě, Bože, celá země plesá (EZ)

epištola

Ř 5,1 – 5

haleluja

EZD 663 refrén "Haleluja" 3x

evangelium

J 16,12 – 15

kázání

credo

přímluvy

Za Boží lid rozptýlený po vší zemi, trpící mnohá protivenství a pokušení.

Pane, smiluj se!

Za každého z nás, kdo otupen světskostí přestává vnímat Boží svatost, tajemství a slávu.

Pane, smiluj se!

Za toho, kdo slyší Boží volání a rozhoduje se, zda se vydá sám sebe do Boží služby.

Pane, smiluj se!

Za náboženství, která s námi nesdílejí naši víru v Trojici, abychom s nimi mohli žít v míru a přátelství.

Pane, smiluj se!

Za nemocné, postižené, pronásledované, vyháněné, hladovějící a žíznící třetího světa.

Pane, smiluj se!

Za pokoj a vzájemnou křesťanskou lásku v naší církvi a v našem sboru.

Pane, smiluj se!

Za pokoj a spravedlnost v příštích dnech pro každého z nás, naše blízké a milé.

Pane, smiluj se!

píseň

419 Mocný Bože, při Kristovu

preface

K: Pán s vámi.

S: I s tebou.

K: Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

S: Máme je u Pána.

K: Vzdávejme mu díky.

S: Je to důstojné a spravedlivé.

Opravdu je důstojné a správné, abychom tě, věčný, trojjediný Bože, vždy a všude chválili a děkovali ti. Stvořil jsi nás, Bože, svým obživujícím slovem, a zachránil životem, smrtí a zmrtvýchvstáním svého Syna. Duchem svatým nás voláš do společenství svatých. Před tajemstvím tvé trojjedinosti, se, věčný Bože, skláníme. Spolu s nebeskými zástupy vyznáváme:

sanctus

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh; plné všecko nebe, plná země tebe. (zpěv EZ 159,3)

nad dary

Živý Bože, přijmi naše dary a modlitby. Pomoz nám, poslouchat tvé slovo a tak získat podíl na tvém božském životě skrze Krista, našeho Pána.

ustanovení

Pán Ježíš, v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a vzdal díky, lámal jej a řekl: Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. +

Stejně vzal po večeři i kalich, a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku. +

epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království. Amen.

otčenáš

pozdrav pokoje

Pozdravme se navzájem na znamení smíření, lásky a pokoje. (Pokoj tobě).

beránek boží

Ó Beránku nevinný, / jenž za nás na kříži umřel, / náš rukojmě jediný, / trpělivost velikou´s měl. / Na sebe´s hříšných mzdu vzal, / by žádný z nás nezoufal. / Smiluj se nad námi, / ó Jezu, ó Jezu.

(zpěv EZ 322,1)

nejsem hoden

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

pozvání

Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

přijímání

děkovná modlitba

Svatý, trojjediný Bože, stvořil jsi nás, zachránil a posvětil. Děkujeme ti za dary, které jsme přijali u tvého stolu, a prosíme tě: Posilni jimi náš život, abychom tě chválili svým myšlením i skutky. Tobě buď čest a sláva na věky věků.

požehnání

Hospodin ti požehnej a opatruj tě.

Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv.

Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem.

Jděte ve jménu Páně!

píseň

448 Sláva buď tobě, Bože náš