Narození Páně - v noci (půlnoční bohoslužba)

Autor:
Publikováno:

Texty: Iz 9,2-7; Ž 96; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14

Liturgická barva: bílá

Vstupní verš:

Když bylo všude ticho a právě půlnoc,
sestoupilo tvé mocné slovo z nebe,
z královského trůnu.
Moudrost 18,14-15a

Vyznání vin:

Aby se Bůh smiloval nad námi i celým sténajícím stvořením,
aby nás zbavil temných míst našeho života a našich vin,
aby jeho světlo vstoupilo mezi nás a přineslo radost -
to je naše přání této noci. Proto prosíme stále znovu o Boží milost.

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď náš do života věčného.

Slovo milosti:

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. (1J 4,9)

Kyrie (Agenda SELK)

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Viděli jsme jeho slávu.
Klaníme se ti, Bože, který ses stal člověkem,
Pane, smiluj se.
Připojujeme se k chvalozpěvu andělů, Králi,
kterýs na sebe vzal ponížení,
Kriste, smiluj se.
Zůstaň jitřní hvězdou našeho života,
Pane, smiluj se nad námi.

Následuje zpěv Gloria (EZ 158, 295 nebo 302), který byl během adventu vypuštěn. Začínala-li bohoslužba v šeru (např. za svitu čtyř svic adventního věnce), nyní se mohou rozsvítit světla nebo zapálit svíce.

Kolekta
- luterská:

Pane, náš Bože,
od tebe pochází světlo této svaté noci,
ty jsi ji rozzářil pravým světlem:
Dej, abychom s plnou radostí přijali toto světlo,
jehož tajemství poznáváme v narození tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

- starokatolická:

Bože, původce všeho života,
v této svaté noci nám zazářil jas tvého božského světla
a my jsme poznali, že tvůj Syn se pro naši spásu stal člověkem
Dej, abychom toto tajemství ve víře pochopili a uchovali
dokud jednou nebudeme patřit na jeho nezahalenou slávu.
O to tě prosíme skrze Ježíše Krista.
tvého syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a navěky.

Přímluvy:

Betlémské dítě, tví rodiče nenašli místo pod střechou. K tobě voláme za všechny, kdo jsou bez domova.

Pane, smiluj se.

Betlémské dítě, narozené ve stáji. K tobě voláme za všechny ztracené a osamělé.

Pane, smliuj se.

Betlémské dítě, pronásledované Herodem. K tobě voláme za všechny, kdo žijí v nebezpečí a jsou ohroženi.

Pane, smiluj se.

Betlémské dítě, uprchlé do Egypta. K tobě voláme za všechny, kdo museli opustit svůj domov.

Pane, smiluj se.

Betlémské dítě, v tobě se Bohu zalíbilo být mezi námi. Prosíme tě, pomoz nám odkrývat v každém člověku Boží obraz a tak vzdávat čest Bohu skrze tebe, našeho bratra a Pána Ježíše Krista.

Nad dary:

Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
s díky a radostí přinášíme před tebe naše dary a prosíme:
Dej, ať se stále víc podobáme tvému Synu,
kterého jsi nám daroval,
Kristu, našemu Pánu.

Preface

- luterská:

Opravdu je důstojné a správné, abychom ti ve všech dobách a na všech místech vzdávali díky, svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože.
Neboť věčné Slovo se stalo tělem, a to, co bylo od věčnosti skryto, se nám nyní zjevilo, a nové světlo tvé slávy ozářilo naše oči. Bůh se nám stal viditelným a zapaluje v nás lásku k tomu, co je neviditelné.
Proto zpíváme s anděly a archanděly, trůny a mocnostmi a s celým nebeským zástupem chvalozpěv tvé slávě a vyznáváme bez přestání...

nebo

Opravdu je důstojné a správné, abychom ti ve všech dobách a na všech místech vzdávali díky, svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože.
Neboť tvé věčné slovo se stalo člověkem v hlubokém tajemství této noci nás jasně ozářilo světlem tvého slitování. Ve viditelné osobě dítěte dal ses nám, neviditelný Bože, poznat.A skrze něj, Krista, v poníženosti našeho světa probouzíš v nás lásku k tomu, co žádné oko nevidělo.
SKrze něho chválí andělé tvoji slávu, skrze něho tě velebí celé stvoření. Všechny nebeské mocnosti a všichni vykoupení zpívají ti jedním hlasem chvalozpěv. Také my s nimi sjednocujeme své hlasy a chválíme tě plni radosti...

- starokatolická:

Vpravdě je důstojné tě chválit,
je spravedlivé tě velebit,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože.
Neboť tvé věčné Slovo se stalo člověkem.
a jako nikdy předtím se zjevila tvá sláva.
Když vidíme tvého Syna, který se nám dnes narodil,
vidíme tebe,
a jsme uchváceni láskou k tobě, Bože neviditelný
Proto se všemi andělskými sbory,
s celým vesmírem a všemi lidmi na zemi
a zpíváme píseň o tvé slávě a voláme...


Po přijímání

- luterská:

Pane Bože, nebeský Otče,
děkujeme ti, že jsi nám udělal radost
narozením svého milého Syna
a občerstvil jsi nás svým pokrmem.
Uchovávej nás v této radosti
a dej nám jistotu, že jsme tvé děti
znovuzrozené k novému životu.
Tobě buď sláva navěky.

- starokatolická:

Otče plný dobroty,
v této hostině lásky jsme si byli blízcí,
tak jak to chtěl tvůj Syn Ježíš,
který se stal člověkem, aby nám byl blíž.
Dej, ať v nás zůstává světlo,
které prozářilo  tuto svatou noc jeho narození.
Ať září všem lidem bez rozdílu
na znamení toho, že se k nám skláníš
v Ježíši Kristu, našem Pánu a bratru.

Požehnání:

Požehnání Boha Sářina a Abrahamova, požehnání Syna, z Marie narozeného, požehnání svatého Ducha, který nás těší jako matka své dítě, buď s vámi všemi.

Písně k výběru:

EZ 281 Narodil se Kristus Pán
EZ 293 Čas radosti, veselosti
EZ 294 Ó křesťané všichni
EZ 306 Když se Pán Ježíš narodil
EZ 307 To pastýřům, když na horách hlídali stáda svá
DEZ 653 Když tmavá noc byla
DEZ 655 Tichá noc

Podívejte se také na kompletní návrh pořadu půlnoční bohoslužby od T. Drobíka.