Nanebevstoupení Páně

Autor:
Publikováno:

Svátek nanebevstoupení Páně se slaví 40. den po Vzkříšení (čtvrtek), nebo je přesunut na následující neděli. Je slaven s odkazem na Lukášovu zprávu (Sk 1,3 - „po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím“). Kristus je před očima učedníků (Lukášovský důraz na historicitu dějů a na pohled zezdola) vyvýšen do Boží slávy. Nanebevstoupení však nemá být významově oddělováno od Velikonoční doby: Kristovo vzkříšení a vyvýšení jsou součásti jednoho a téhož přechodu ze smrti do slávy.

V Lukášově podání (Lk 24 + Sk 1) má Nanebevstoupení trojí funkci: a) je vymezeno období autentického zjevování Kristova apoštolům, b) je připraven prostor pro očekávání proměňujícího daru Ducha, c) je načrtnut plán spásy s očekáváním parusie. V liturgickém slavení církve je, kromě hlavního Velikonočního rázu, přítomno především b)  a c).

 

Texty:  Sk 1, 1-11, Ž 47 nebo Ž 93, Ef 1, 15-23, L 24, 44-53

 

vstupní verš

Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi, aleluja,

Ten, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde, aleluja.

 

vyznání vin

Pane Ježíši Kriste,

provázíš nás všemi výšinami i hlubinami našeho života.
Pane smiluj se.


Osvoboď nás ode všeho, co nás od tebe odděluje, co nás tísní a ohrožuje.
Kriste smiluj se.

Pozdvihni náš život k sobě, ať vidíme celý stvořený svět i sebe očima tvojí lásky.
Pane smiluj se.

Ať se nad námi smiluje náš Pán,

ať nám odpustí naše viny

a posílí naše srdce ve všem dobrém.

Amen

 

kolekta

Věčný Bože,

v Nanebevstoupení svého Syna

jsi povýšil každého člověka a prokázal jeho hodnotu.

Daruj nám pevnou důvěru,

že i my jsme povoláni ke slávě,

do které nás předešel Kristus,

který v jednotě Ducha svatého

s tebou žije a působí na věky věků.

Amen

 

 

přímluvy

Pane Ježíši Kriste,
ty jsi poslal své učedníky do světa, aby učili druhé to, co jsi je naučil. Ale nenechal jsi bez pomoci,  obdaroval jsi je silou svatého Ducha a svojí přítomností. I my smíme žít ze síly Tvého Ducha. Prosíme tě:

 

·       Chceš, abychom se podíleli na Božím díle spásy. Dej, ať se radujeme, když jsme svědky Božího působení ve světě.
Vyvýšený Kriste, k tobě voláme:

zpěv Kyrie eleison

·       Byl jsi odebrán naším očím, ale stále nám žehnáš. Zbav nás smutku a skleslosti, když procházíme neúspěchy.
Vyvýšený Kriste, k tobě voláme:

·       Byl jsi vyvýšen nade vše, co jest. Otevři naše oči pro všechno dobré, ať to podporujeme. Ať to sdílíme ve společenství s našimi bratry a sestrami.
Vyvýšený Kriste, k tobě voláme:

·       V tobě jsme poznali, co je člověk v Božích očích. Pomoz nám, ať se naučíme být pozorní k lidem v nouzi, k odmítnutým, k pronásledovaným. Ať jim svou pomocí vracíme lidskou důstojnost.
Vyvýšený Kriste, k tobě voláme:

·       Zaslíbil jsi nám Ducha Svatého. Posilni ty, kdo nesou v církvi větší odpovědnost, daruj jim moudrost pro vykonávání jejich služby (nebo jejich úřadu). Ochraňuj je před pokušením zneužít svého postavení, ať rostou v pokoře.
Vyvýšený Kriste, k tobě voláme:

Pane Ježíši Kriste,
veď a přitáhni nás k sobě. A doveď nás jednou do slávy svého Otce, do plného společenství s tebou i se všemi, kdo v tebe uvěří.
Neboť v tobě je milosrdenství i život, nyní a navěky.

 

preface

Je to důstojné a spravedlivé, Otče na nebesích,

děkovat ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Neboť on se po svém vzkříšení zjevil učedníkům

a tys ho před jejich očima vyzdvihl do své slávy.

Andělé žasnou, že člověk je soudcem světa a pánem vesmíru.

A my se radujeme, že tvůj Kristus nepřestal být jedním z nás,

že je náš prostředník u tebe a zůstává s námi.

My k němu patříme navěky

a skrze něho se jednou náš život naplní v tobě.

Proto (dnes) plesá celý svět ve velikonoční radosti.

Také my se připojujeme ke chvalozpěvu andělů a  všech spasených

a jednohlasně voláme:

 

verš při přijímání

Kristus říká:

Hle, já jsem s vámi až do skonání věku. (Mt 28,20)

nebo

Bůh Ježíše Krista ať osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději jste byli povoláni.

(podle Ef 1,18)

 

po přijímání

Náš Otče na nebesích,

tys nám, kteří ještě žijeme na zemi,

daroval podíl na hostině věčného života.

Dej, ať všechno, co jsme a co máme

stále více směřuje ke Kristu,

který s tebou žije a působí na věky.

Amen

 

hudební stránka bohoslužeb:

Ž 47 (selektivně 3-4)

oddíl „nanebevstoupení“ v EZ (351-355) - 352 před evangeliem (včetně aleluja); 353 spojuje vyvýšení s křížem; 355 hlásá univerzalitu Kristova panování

Svítá:

205 (nehleďte vzhůru)

360 (v nebi je trůn)

2 (druhý příchod)