Květná neděle C

Autor:
Publikováno:

Dnešní nedělí vstupujeme do "svatého" týdne.

Květná (Palmarum)

 

liturgická barva: fialová

čísla písní podle Evangelického zpěvníku + Dodatku

 

pozdrav

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

S: Amen.

Milost Pána Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi.

I s tebou.

 

votum

Takť musí povýšen býti Syn člověka, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

 

uvedení

 

píseň

272,1 – 4 Jak vítati mám tebe

 

confiteor

(podle Agendy ČCE) Dříve než na počátku Svatého týdne uslyšíme evangelium a než přijmeme pozvání ke stolu Páně, chceme s důvěrou v Boží smilování vyznat své viny a hříchy:

Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před tváří Boží o nic lepší než druzí lidé? Jestliže tomu tak je, odpověz: Vyznávám.

S: Vyznávám.

K: I já také vyznávám.

Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, nepodlehl pokušení, zvítězil nad zlem a svůj život odevzdal i pro tebe? Pakli ano, odpověz: Věřím.

S: Věřím.

K: I já také věřím.

Odpouštíš kajícím, kteří se proti tobě provinili? Jestliže ano, odpověz: Odpouštím.

S: Odpouštím.

K: I já také odpouštím.

 

absoluce

Všemohoucí Bůh, který odpouští kajícím hříšníkům, vás obdaruj svou milostí, odpusť vám vaše hříchy, posilni vás ve všem dobrém a zachovej k životu věčnému. Amen.

 

kolekta

(starokatolická) Bože, veliký a nepochopitelný, tvůj Syn, náš Spasitel, se v poslušnosti tvé vůle stal člověkem, ponížil se a vydal se za posměchu na kříž. Dej nám sílu, abychom ho následovali na cestě utrpení a měli účast na jeho vzkříšení. O to tě prosíme skrze něho, tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří na věky věků.

 

sz čtení

Iz 50,4 – 9a Čtení ze Starého zákona je zapsáno v … To jsou slova Písma svatého. Amen.

žalm

118,1.6 – 8 Ó chvalte laskavého Pána

 

epištola

Fp 2,5 – 11 Epištolu pro Květnou neděli čteme z… To jsou slova Písma svatého. Amen.

 

píseň

613 Oči všech se upírají

 

evangelium Lk 19,28 – 40 (Sláva buď Pánu, Bohu našemu. Amen)

 

kázání

 

credo

 

přímluvná modlitba

 

píseň

461,1 – 4 Ó věrní srdcem

 

preface

K: Pán s vámi!

S: I s tebou.

K: Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

S: Máme je u Pána.

K: Vzdávejme mu díky.

S: Je to důstojné a spravedlivé.

K: Děkujeme ti, Otče na nebi a oslavujeme tě skrze našeho Pána Ježíše Krista. Miloval nás a dal se za nás na smrt. Zemřel za všechny, abychom nebyli zatraceni, nýbrž měli život věčný. Skrze něho tě chválí tvoji vykoupení: proroci a prorokyně, apoštolové, matka Páně a sbory andělů se spojují ke chvále tvé božské velebnosti:

 

sanctus

Svatý, svatý, svatý, / světem neobjatý / Hospodin zástupů, / aniž jiný jest Bůh; / plné všecko nebe, / plná země tebe. (píseň č. 159, 1 sloka)

 

nad dary

Bože plný milosrdenství, utrpením svého Syna nás zahrnuješ odpuštěním, které si pro své činy nezasloužíme. Přijmi tyto dary jako znamení naší důvěry ve tvé slitování, skrze Krista, našeho Pána.

 

ustanovení

Pán Ježíš, v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb a díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku. Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.

epikléze

S: Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království. Amen.

otčenáš

 

pozdrav pokoje

Apoštol kdysi povzbuzoval sestry a bratry slovy: Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Také my se nyní smíme pozdravit znamením smíření, lásky a pokoje.

 

beránek Boží

(EZ 322,1) Ó Beránku nevinný, / jenž za nás na kříži umřel, / náš rukojmě jediný, / trpělivost velikou´s měl. / Na sebe´s hříšných mzdu vzal, / by žádný z nás nezoufal. / Smiluj se nad námi, / ó Jezu, ó Jezu.

 

nejsem hoden

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

 

pozvání

Pojďte, vše už je připraveno. Uzříte, že Hospodin je dobrý.

 

přijímání

 

děkovná modlitba

Bože, Pane nebe i země, posílil jsi své společenství svým slovem a svátostí. Prosíme tě, dej, ať v našem životě působí tvá síla, abychom ti poctivě sloužili a přinášeli plody trpělivosti. Tobě buď sláva na věky.

 

požehnání

Přijměte Boží požehnání: Hospodin ať ti žehná a chrání tě, Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Jděte v pokoji!

 

ohlášení

píseň 695,1 – 2 Z přetěžkého kříže

 

Komentáře