7. neděle velikonoční C

Autor:
Publikováno:

Uvedení do liturgie: Bůh do nás velmi mnoho vložil, chce nám chce dát všechno, nešetří se svými dary. (Často nás i skrytě podporuje.) V bohoslužbě se děje víc, než že nám něco říká: uvádí nás do vztahu lásky a dává nám zdarma vodu života. Ježíš chce naši spásu, naše bytí u Boha, naše sjednocení s ním. Ví, o čem mluví, protože Ježíš Otce "poznal", tedy má s ním to nejdůvěrnější společenství – do toho smíme vstoupit.

Introit:
Ž 97,1.9.11.12 nebo Ž 27,8

Vstupní modlitby

Starokatolická kolekta:
Bože, zázračný ve svém světle,
oslavením svého Syna,
jsi porušil hranice mezi světem tam a tady,
mezi nebem a zemí,
mezi časem a věčností.
Ať s ním překonáme všechny hranice a překážky
a žijeme z jeho Ducha.
Prosíme tě o to skrze něho, Ježíše Krista,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí
na věky věků.
 
Římskokatolická kolekta:
Bože, náš nebeský Otče,
vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa,
je s tebou ve tvé slávě;
dej, ať také poznáváme,
že nás neopouští,
ale podle svého slibu zůstává stále s námi.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Nezanechám vás osiřelé, praví Pán, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. Aleluja. (Jan 14,18-19)

Modlitba s vyznáním vin
(motivy lze čerpat ve stručnější podobě i do proseb s voláním Kyrie)

Pane Ježíši Kriste,
Ty nám rozumíš víc, než my sami sobě. Vidíš do nás víc, než si připouštíme, jsme pro Tebe zcela transparentní. Ne takový už je náš život - nejsme dobrými svědky Tvé lásky, o kterou se tolik toužíš sdílet.
Ježíši, děkujeme Ti za poznání, že Ti nejde jen o jednotu mezi námi, ale i o náš vztah k Tobě a k Tvému Otci. A přitom my leckdy žijeme tak, jako bychom o něj nestáli. Ty pro nás vydáváš všechno, celý svůj život, a my si leckdy myslíme, že dostatečnou odpovědí na Tvou lásku je nějaký dobrý skutek. Vyznáváme Ti, že nejsme věrohodnými svědky o Tvém zmrtvýchvstání, že svými rozpory mezi církvemi i uvnitř nich způsobujeme pohoršení těm, kteří by už jinak možná poznali, že Tvá láska přikryje i množství hříchů.
Prosíme Tě, smiluj se nad námi. Zapal svou láskou naše vychladlá či kamenná srdce. Pomoz nám, ať Tě následujeme ve Tvé lásce - ať se nesrovnáváme s druhými, ale následujeme Tě svojí jedinečnou cestou, na kterou jsi nás pozval… Dej, ať si uvědomujeme, že jsme společenství těch, kdo Ti patří. Prosíme, dej nám ve světle své milosti zahlédnout aspoň odlesk své bezmezné lásky.
/: Pane, smiluj se nad námi! :/

Slovo  milosti
Zj 22,14

Texty:
Sk 16,16-34
Ž 97
Zj 22, 12-14.16-17.20-21
Jan 17, 20-26

(Úvod k přímluvné modlitbě:
Pustíme-li Ježíše více do našeho života, svěříme-li mu své starosti, snáze uvěříme, že je opravdu ochoten ujmout se péče o náš život.)

Podněty k přímluvám (lze vybrat jen některé a modlitbu pronášet litanicky):
- Pane našeho života, tolik toužíme po tom, aby se naplnily naše modlitby… Prosíme, proměňuj nás zevnitř, ať sami dáváme prostor tomu, abys mohl skrze nás působit a tak plnit i naše přání. Dej, abychom ve svobodě, kterou nám dáváš, také zaslechli, k čemu nás voláš.
- Pane církve, přáli bychom si, abychom i dnes mohli prožívat zázrak smíření a obnoveného lidství tak, jako Tví učedníci po Tvém vzkříšení. Dej nám odvahu víry, ať nerezignujeme na to, co nám i dnes nabízíš. Dej, ať je i v této době na našem společenství (sboru, ve vesnici, městě, komunitě) vidět, že v Kristu jsou překlenuty i ty nejhlubší propasti mezi lidmi.
- Pane naší budoucnosti, probouzej v nás touhu po Tvé blízkosti. Ty, jenž jsi jako "jasná hvězda jitřní", zaplav svým světlem, které v poslední den ozáří už celý náš obzor, už dnes náš život a naše vztahy.
- Pane celého světa, rozšiřuj náš duchovní úhel pohledu i obzor naší solidarity. Dej, ať neprosíme jen za své blízké, ale za všechny, kteří potřebují Tvé milosrdenství.
- Pane, štědrý Dárce odpuštění, už kdysi dávno jsi myslel na nás, na svou budoucí církev. Dej, abychom ve smíření a v opravdovém zájmu o druhé hledali svou jednotu v jednotě Tebe a Tvého Otce. Pomoz nám vnímat, že pravá jednota je dar, a přitom nás povzbuzuj, abychom o něj nepřestali nikdy usilovat.
- Pane, v Tobě je počátek i konec všeho. Prosíme, dej, abychom nepřestali počítat s Tvým příchodem uprostřed našeho života, našich plánů i příjemných chvil, abychom docela obyčejně a upřímně volali „přijď!“
- Pane, Tobě s důvěrou odevzdáváme nápravu věcí kolem nás, které sami ze svých sil nejsme schopni. Pomoz nám ponořit se do Tvé modlitby k Otci a věřit, že bude i v nás a mezi námi vyslyšena - v našich rodinách, sborech, církvích i v celé světové ekuméně, tak aby svět poznal, co to je vykupující Boží moc.
(Pokud není modlitba uzavřena společnou modlitbou Páně, lze ji po chvíli ticha uzavřít i vstupní kolektou.)

K eucharistické modlitbě doporučuji:
- prefaci z nanebevstoupení (viz příprava jb k tomuto svátku)
- epiklézi/e z euch. modlitby Limské liturgie, vzhledem k blízkosti svatodušních svátků
- vzhledem ke svátku nanebevstoupení stojí za úvahu rozšíření communia sanctorum v eucharistické modlitbě (např. „Dej, abychom stolovali i s těmi, kteří spolu s námi u Tvého stolu stávali a nyní jsou již v pokoji u Tebe.“)
- precommunio: Zj 22,17b
- postcommunio: Jan 17,26  1Kor 1,9

Modlitba po přijímání:
Bože, původce naší spásy, ty nám dáváš pokrm k věčnému životu; upevni v nás jistotu, že oslavíš celé tělo církve, jako jsi oslavil její hlavu, Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje…
(řk)

Nebo:
Pane Ježíši Kriste, u Tvého stolu jsme mohli nahlédnout do budoucnosti, kterou si ani neumíme představit, ale po které toužíme. Snad se nás dotkl Tvůj Duch svatý a vzbudil v nás další a hlubší touhu po Tvé blízkosti už v tomto životě, na tomto světě. Prosíme: dej, ať v něm umíme žít tak, jak by sis to přál Ty, a ať nepřestaneme vyhlížet den, kdy plně odkryješ prameny života, kdy se žíznivý plnými doušky napojí živé vody a hladový přistoupí ke stromu života. Vždyť Ty s Otcem i s Ducha svatého žiješ a vládneš…

Nebo:
Kriste, u Tvého stolu jsme mohli prožít tajemství Tvé jednoty. Dej, ať dokážeme Tvou jednotu v hloubce vztahů objevit a žít z ní, ať dokážeme vnímat spásu i skrze lid, který má účast na Tvém životě, ať jsme společenstvím, které zcela upřímně volá: Přijď, Pane Ježíši. Amen.


Slovo poslání:
1J 3,1(-2)  nebo Gal 3,26-29  nebo 1J 4,19-21

Písně (Evang. zpěvník):
Žalm 97,1.3.5.6
Kyrie – 420,1.2.3
Gloria – 157 nebo 158
Sanctus – 159.3
Agnus Dei - 322
K tématu/textům: 480, 582, 678, 699, 695, 664