6. neděle velikonoční C

Autor:
Publikováno:

Liturgická barva: bílá, název neděle : Rogate, texty: Sk 16, 9-15, Ž 67, Zj 21, 10.22-22,5 , J 14, 23-29 nebo J 5, 1-9

písně jsou uváděny z EZ a DEZ

Introit:

Pojďte, slyšte všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. (Ž 66, 16)

Zpěv Ž 67

Kolekta starokatolická:

Bože všeho života,
celým srdcem se radujeme ze vzkříšení tvého Syna.
Dej, ať toto velikonoční tajemství,
které v těchto padesáti dnech slavíme
ovlivní a změní celý náš život.
O to tě prosíme skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí navěky věků.

Nebo vstupní modlitba např.:

Pane Bože všemohoucí, děkujeme, že smíme žít ve tvém velikonočním světle. Považujeme za nesamozřejmé, že jsme i dnes mohli přijít do tohoto kostela, mezi bratry a sestry, bez ohrožení a strachu, zaopatřeni vším základním, co k životu potřebujeme a mnohým navíc. Děkujeme, že jsme směli přijít pro tvé potěšení, povzbuzení i napomenutí, že se můžeme zaposlouchat do slov o tvé veliké lásce, která vedla až na kříž. Pane, je nám tak dobře, v tomto místě, mezi tvým Slovem a pozváním ke tvé Večeři. Dej, ať také umíme načarpat do svých životů mimo tyto zdi, ať to, co zde prožijeme umíme přenášet a úročit ve svých životech. Prosíme o přítomnost tvého svatého Ducha. Amen.

Zpěv např. 350

Společně vyznávejme a prosme: „Pane, nejsem hoden, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a budu uzdraven.“

K evangeliu na pasáž z : J 5, 1-9

první reakce:           

- 38 let je strašně dlouhá doba – v podstatě celý život!
- Paradoxní otázka: Chceš být zdráv! Zní divně, možná  by nás i rozčílila
- Nemocný otázku asi chápe jako výčitku – jako zpochybnění jeho snahy dostat se k rybníku včas
- kontext: příběh následuje po vyprávění o uzdravení syna královského služebníka, u Bethesdy nemocný nemá takovou důvěru a víru jako královský služebník, jeho odpovědí je pouze stížnost (sebeobhajoba – nemohu). Příběh u Bethesdy pokračuje sporem o znesvěcení soboty – Ježíšova výzva, aby nemocný vstal a chodil s ložem však není provokací v tomto sporu, ale znamení uzdravení. Evangelista zřejmě spojil tyto dva příběhy o uzdravení jako úvod do hlavního tématu v druhé části 5. kapitoly (J 5, 21: Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce...)

text:

Uzdravení u Bethesdy je příběh, kde je hlavní iniciativa samotného Ježíše (není to případ, kdy za ním někdo přijde s žádostí), je zajímavé, že tento typ uzdravení se často děje v sobotu (Mk 3, 1-6, Lk 13, 10-17, 14, 1-6) (překročení zákona x velikost Boží lásky je bez hranic)
- v. 1-2 - byly svátky, ale lidé v tomto sloupořadí se nemají z čeho radovat. Ovčí brána ležela severně od chrámu a podle Neh 3,1 ji stavěl Eljašíb se svými bratry kněžími. Vodil se tudy dobytek k obětem. Ježíš také vchází do Jeruzaléma jako Boží Beránek a zároveň koná mocné činy. Sloupořadí je vhodné místo k ležení – je tam alespoň nějaký stín.
- v. 3 - Je to mítní „lazaret“, kde se však čeká jen na zázrak. Nejspíš dost příšerné místo (zde se mi v meditaci honily hlavou představy, jak to tam asi vypadalo), ale Ježíš vyvádí i z takového „pekla“.
- v. 4 – v mnoha rukopisech chybí, vysvětluje však, kde se brala léčivá moc vody v Bethesdě
- v. 5 – 38 let je zřejmě pro čtenáře šokující údaj, témeř 40 – témeř nekonečno), podtrhuje obrovskou délku nemoci – musí na ni být už velmi přivyklý. Jeho nemoc – asqeneia znamená v doslovném překladu slabost, chudobnost.
- v. 6-8 – uzdravení je znamením životodárné Kristovy síly – bezmocný dostává sílu následovat Kristovu výzvu: vstaň !  [Egeire”, aby začal znovu  žít. (verš 7 má variantu s přídavkem, ..a dostane uzdravení (= též odpuštění – iasis).
- Ježíš poznal, že je už dlouho nemocen a proto se ho ptá, zda chce být zdráv – i tento “beznadějný” může být vyléčen. Neposílá ho tentokrát domů (jako např. v Mt 9,6 a Mk 2, 11) – to je zvláštní. Snad má demonstrovat svou houní, že byl nemocen a už není. Choď (peripatei) doslova “procházej se”(prodlévej, žij)

Podněty pro kázání:

- Úvaha nad délkou nemoci a zároveň možnosti uzdravení vede k naději, že i věci, v nichž jsme „zasekaní“ již velmi dlouho nemusí být neřešitelné. Ježíšova otázka „chceš být zdráv“ je tu i pro nás – můžeme na ní odpovídat výhybkou a stížností (i ty Ježíš vyslechne), ale jinak jde do morku kostí – opravdu CHCEME něco ve svém životě změnit? Nezvykli jsme si náhodou na stav věcí?
- Lože:  vlastně houně, má s ní chodit, procházet se, má s ní žít – tj. nemá se stydět za tuto svou nemocnou minulost, (nebyla smazána, ale změněna, byl pozvednut „z prachu“ - Bůh nás přijímá i s našimi „houněmi“
- nemocný možná očekává tradiční pomoc donesením do rybníka, ale milost Boží přichází jinak, než čekáme a je to vždy dar – ne odměna
- Ježíš vytrhuje nemocného ze šíleného světa, kde se lze dopředu dostat jedině soutěžením, bojem o “lepší místo”

Vyznání vin:

Vyznáváme Ti na tomoto místě své viny, které nám ohýbají záda. Děkujeme ti Pane, že uprostřed velikonočního období smíme slavit den tvého vzkříšení ve společenství sester a bratří. Pokorně ti vyznáváme svou nechuť měnit svůj život, své plané výmluvy, kterými se před tebou ospravedlňujeme. A tak tě prosíme: Pane, smiluj se.
Vyznáváme také svou nechápavost, malou víru a pochybnosti. Kriste, smiluj se.
Také se nás někdy zmocňuje únava a pocit ztracenosti a litujeme  se a zůstáváme sami v sobě, místo abychom hledali tebe. Pane, smiluj se.

Slovo milosti: 

Pro mě, praví Bůh, je každý z vás jedinečný, každý z vás je vzácným a křehkým bohatstvím. Ať vše, co vás trápí a trýzní, je smazáno a vaše další kroky ať u mne naleznou novou naději. Amen
S: Amen.

Vyznání víry:

Vyznejme svou víru slovy apoštolského vyznání: Věřím v Boha…

3.píseň: např. 387, 1- 4 a 8 (sbírka)

Pozdravení pokoje

Preface (starokatol):

Otče, vzdáváme ti díky s tvým Synem Ježíšem:
Neboť ty miluješ život, povolal jsi nás k životu
a chceš, abychom byli navždy šťastni.
Ježíš je první, kterého jsi vzkřísil z mrtvých
a dal mu nový život.
Ten život je od našeho křtu i v nás
a my víme, že vstaneme z mrtvých jako on.
Pak už nebude smrt a už nebudeme trpět.
Jsme šťastni, Bože, náš Otče,
že ti můžeme společně za to všechno děkovat.
A proto s těmi, kdo v tebe věří,
s anděly a svatými tě chválíme a zpíváme:
Svatý, svatý, svatý.....

nebo preface:

Kristus nás zve do svého království. Toto království v plnosti přijde s ním na konci časů. Abychom mezitím nezemdleli na cestě, dává nám náš Pán zakusit budoucnost svého království ve své Večeři. Proto blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
Hospodine, děkujeme ti za tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, za jeho pozemskou službu i nebeskou přímluvu, za jeho kázání a mocné činy uzdravování, za jeho potupnou smrt i slavné vzkříšení. Tobě buď sláva na věky. Jsme šťastní, že ti, náš Otče, můžeme společně za to vše děkovat. A proto s těmi, kdo v tebe věří, s anděly a všemi nebeskými zástupy tě chválíme :
Sanctus: „Svatý, svatý, svatý jsi Hospodine zástupů. Plná jsou nebesa i země tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech.“

Eucharistická modlitba:

Nejmilostivější Bože, vzdáváme ti dík za to, že náš Spasitel Ježíš Kristus, dříve nežli trpěl, ustanovil památku své oběti, dokud nepřijde.
Slova ustanovení: V noci, kdy byl zrazen, vzal chléb a dobrořečiv lámal a dal učedníkům se slovy: Vezměte, jezte, to je tělo mé. To čiňte na mou památku. Tak i kalich když povečeřel, řka: Pijte z toho kalicha všichni. To je krev nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.
Společně: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“

Pokračování modlitby zakončené modlitbou Páně:
Nebeský Otče, dej nám svého svatého Ducha, ať se v něm obnoví náš život. Požehnej tyto dary, aby nám vyly chlebem života a kalichem spásy. Spoj všechny, kdo mají účast na těle a krvi Kristově, jednoutou víry, společenstvím lásky a nadějí na tvou slávu.

Modlitba Páně: Otče náš….

Agnus Dei

Pozvání: A tak již pojďte, okuste a vizte, jak dobrý je Pán!

Při vysluhování např. píseň 404 (136)

Po VP: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. Kor 5,17) Amen.

Píseň např. 197

Ohlášení

Přímluvná modlitba: (lid)

Slovo poslání

Píseň např. 660

Požehnání: 

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Jděte ve jménu Páně.