6. neděle po Zjevení Páně C

Autor:
Publikováno:

Biblická čtení: Jr 17,5 – 10; Ž 1; 1K 15,12 – 20; L 6,17 – 26. (2007 Sexagesima)

Liturgická barva: zelená

vstup K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

S: Amen.

K: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

S: I s tebou.


Slova, která uvádějí dnešní bohoslužbu, pocházejí z žalmu 1.: Blahoslavený ten, kterýž nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá, ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho.


confiteor

Přišli jsme, Bože, do tohoto shromáždění, abychom slyšeli tvé slovo, zpívali chvály a vznášeli své prosby. Tváří v tvář tvé svatosti ovšem také chceme vyznat, že jsme se odchýlili z tvé cesty a že vlastní silou se nedokážeme vrátit zpět. Nebeský Otče, myslíme na svá opomenutí a viny a prosíme tě:

kyrie

Pane, smiluj se!

Pane, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Pane, smiluj se!

Pane, smiluj se!


gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.


kolekta

Veliký Bože, prameni a oporo našeho života. Pomoz nám, abychom důvěřovali tvému slovu a tvému příslibu, neboť ty jediný jsi naší nadějí a bezpečím. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.


I. čtení Jr 17,5 – 10 První čtení pro 6. neděli po Zjevení Páně je zapsáno v … To jsou slova Písma svatého. Amen.

pozdrav z kazatelny

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho…


II. čtení

Lk 6,17 – 26

Sláva buď Pánu, Bohu našemu! Amen.

kázání

přímluvy


otčenáš zpívaný 583


III. čtení 1K 15,12 – 20

požehnání Přijměte Boží požehnání:

Hospodin ať ti žehná a chrání tě,

Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Návrh písní (Evang. zpěvník):

360 My čekáme kdy zavítáš

1 Kdo nežije dle rady dle rady bezbožných

182 Pán Bůh je síla má

195 Všichni kdo skládají