5. neděle po zjevení Páně C

Autor:
Publikováno:

1. čtení Iz 6, 1-8.(9-13); Žalm 138; 1 K 15, 1-11; L 5, 1-11. Lit. barva zelená.

introit

Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh.

Úvod

Dnes je 5. neděle po svátku Zjevení Páně.

Boží zjevení – někdy si myslíme, že patří jenom k vánocům, jako jednorázová globální (veliká) událost. Dnes uslyšíme, že Bůh svým zjevením promlouvá k jednotlivým lidem, k Izajášovi, k Petrovi, a povolává je k novým úkolům. I my se v bohoslužbě smíme setkat se Svatým Bohem a zakusit Kristovu blízkost ve sv. večeři Páně.

Kyrie

trishagion (vzhledem k Iza 6)

pokud lid spolupracuje, je možno opakovat 3x (nouzově 2x : předsedající – lid)

zpívaná verze není k dispozici (srv. Evangelisches Gesangbuch 185.4 nebo Zpěvy z Taizé - hmm.)

Čtvrté opakování po gloria neodpovídá západní bohoslužebné tradici.)

Klanějme se Bohu, nekonečnému v lásce a v milosrdenství:

Svatý Bože,

Svatý silný,

Svatý nesmrtelný,

smiluj se nad námi.

V případě trojího opakování použijeme trojí 'klanění' k Otci, Synu i Duchu.

+ Gloria - „Sláva Otci...“ nebo zpěv 158,1

Vstupní modlitba

Agenda ČCE, str. 217 – solidní modlitba v trojiční formě

- prostřední část („Děkujeme ti za všechny..“) je lepší vyjmout a použít jako vhodné memento v euch. modlitbě

- kajícný výkřik („Kdo jsme my, že...“) je lépe nahradit méně vypjatou modlitební polohou, např.: „Když za námi přicházíš, vidíme, jak jsme ponoření v sobě a vzdálení Boží vůli, ale ty se nám dáváš poznat a povoláváš nás do své služby“.

kolekty

podle EA

Všemohoucí Bože,
povoláváš lidi do služby
a skrze ně konáš své dílo na zemi.
Prosíme tě:
Otevři nám uši a srdce, abychom poslechli tvé volání
a následovali toho, jehož jsi poslal,
Ježíše Krista, našeho Pána.
Tobě buď sláva navěky.

Pane Ježíši Kriste,
když vstoupíš do našeho života,
poznáváme, jak to s námi doopravdy je.
Lekáme se toho a prosíme:
Překonej odpor, který klademe,
a nech nás zůstávat ve tvé blízkosti.
Vždyť ty jsi náš bratr, Syn Boží navěky.

starokatolická

Svatý Bože,
žádný člověk se k tobě nemůže přiblížit vlastní sílou,
ty nám vycházíš vstříc a povoláváš nás do své služby.
Dej nám ochotu naslouchat tvému slovu
a chválit před lidmi tvé jméno.
O to prosíme tebe,
Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

ELCA

Svatý Bože,
země je plná tvé slávy
a andělé a svatí před tebou stojí v úžasu.
Otevři naše oči, abychom viděli, jak svou mocí působíš v tomto světě,
a svou milostí z nás učiň hlasatele
tvého Syna, Ježíše Krista, našeho spasitele a Pána.


Haleluja

možno zpívat podle Svítá 61, s tím, že text sloky je zaměněn např. takto: „Pojďte za mnou, praví Pán Ježíš Kristus - Aleluja, aleluja – a udělám z vás rybáře lidí – aleluja, aleluja“. Shromáždění začíná a končí refrénem „Aleluja“. Jinou možností je Aleluja 9 ze Zpěvů z Taizé.

Aleluja. Pojďte za mnou, praví Pán,
a udělám z vás rybáře lidí. Aleluja.

(Mk 1,17)

Aleluja. Pán dává zvěstovat svou spásu,
zjevuje národům svou spravedlnost. Aleluja

(srv. Ž 98,2)

Vyznání vin

V evangeliu jsme slyšeli, že za námi Kristus nepřichází, aby soudil, ale aby nás zachránil.

Kristus chce obnovit náš vztah k Bohu i k bližním, chce nás osvobodit od úzkosti a strachu.

Chce nás ujistit, že náš nebeský Otec je plný milosti.

Ve chvíli ticha mu proto vyznejme svá provinění, to, co nás tísní a zahanbuje:

ticho

Pane Ježíši Kriste,

ty jsi přijal Petra, když si uvědomil svůj hřích,

a dal jsi mu smysl života, když poznal svou prázdnotu před Bohem.

Uprostřed tvé církevní obce přiznáváme:

I my jsme byli pyšní a přitom prázdní,

spoléhali jsme se na sebe a nepočítali s Božím záměrem,

soudili jsme druhé a zapomínali na toho, který je jediný svatý.

Přijmi i naše vyznání. Ty jediný máš moc odpouštět hříchy.

Pane, smiluj se.

Slovo milosti

Ž 138,8

preface

starokatolická

Vzdáváme ti díky. věrný Otče,
za to, že jsi radostnou zvěstí,
kterou hlásal tvůj Syn
spojil lidi všech barev a kultur
v jediném těle - církvi.
Ona žije ze síly tvého Ducha a sjednocuje lidstvo.
Vydává svědectví o tvé lásce
a každému otvírá brány naděje.
Tak se stává znamením věrnosti,
kterou jsi nám navždy přislíbil.
Proto tě oslavuje nebe i země
a my s celou církví zpíváme píseň o tvé slávě :

postcommunio

O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat,
každého dne svědčit o tvé spáse.

(Ž 71,15)

Modlitba po přijímání

Dobrý Bože,
při této slavnosti jsi nám dal podíl na svém božském životě.
Nedopusť, abychom se někdy od tebe odloučili,
ale zachovej nás ve své lásce.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Hudební stránka bohoslužeb:

Ž 138 (radostný a zpívatelný žalm),
159 / 161
(před evangeliem) 163 / 334 ,
(misie) 420 / 422,
(vydání se Bohu) 473,
(spolehnutí na milost) 494,
(svatý i milostivý) 544,
(závěr) 448

Poznámka redakce: r. 2007 na tuto neděli připadá zároveň Septuagesima (Devítník) - začátek předpostí dle starší liturgické tradici. Pro bližší informace o předpostí viz odkaz v souvisejících zdrojích.

Komentáře