4. neděle velikonoční C

Autor:
Publikováno:

Introitus a název neděle: Jubilate (neděle Dobrého pastýře). Liturgická barva: bílá. Koresponduje s propriem 3. neděle velikonoční podle luterského lekcionáře.

Introitus:

Jásejte Bohu, všechny země!
Zpívejte chvály k slávě jeho jména. Haleluja! Ž 66,1-2

Připomínka křtu

Místo úkonu kajícnosti je možné zařadit připomínku křtu. V našem prostředí asi nebude možné konat "asperges" s žehnáním vody a kropením lidu. Křest ale může být zpřítomněn i přítomností křtitelnice na stole Páně. Pokud je v kostele velká křtitelnice, může se vstupní část konat v její blízkosti. Připomínku křtu je možné spojit s rozšířeným Kyrie.

Z temnoty noci vstupujeme do světla nového dne, prozářeného radostí z Kristova vzkříšení. Křtitelnice na stole Páně nám připomíná, že i my jsme byli pokřtěni, Pán nás zavolal naším jménem, bloudili jsme, ale byli jsme obráceni k pastýři svých duší. Proto volejme:

Pane, ve křtu jsi nám stvrdil svou milost. Pane, smiluj se.

Kriste, jako dobrý pastýř jsi za nás položil svůj život. Kriste, smiluj se.

Pane, svým vzkříšením jsi nás znovuzrodil k živé naději. Pane, smiluj se.

Kéž nás všemohoucí Bůh očistí od hříchů, abychom se směli účastnit hostiny s Kristem a jednou s ním zasedli za stůl v jeho věčném království.

Vstupní modlitba

- luterská:

Bože pokoje,
ty jsi vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, dobrého pastýře,
a voláš nás do jeho stádce.
Dej nám tvého Ducha,
abychom poznali hlas dobrého pastýře
a následovali Ježíše Krista, našeho Pána,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje odvěků navěky.

- starokatolická:

Bože, pastýři svého lidu,
tys nezanechal svého Syna Ježíše napospas smrti,
ale probudil jsi ho k životu bez konce.
On nás všechny nazývá jménem
a volá nás ke svobodě.
Dej, abychom slyšeli jeho hlas
a následovali ho na cestách našeho života.
Skrze něho tě chválíme v Duchu svatém
dnes a navěky.

Biblické texty:

Sk 9, 36-43; Ž 23; Zj 7, 9-17; J 10, 22-30

Zpěv před evangeliem:

Haleluja!
Pán z nás učinil svůj lid a ovce své pastvy.
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!
Haleluja!

Přímluvy:

Agenda str. 170

nebo

Věčný Bože, ochránce všeho života.  Ty nechceš, aby se jediný z nás ztratil a svět zůstal bez naděje. V Ježíšově vzkříšení jsi nám přislíbil dobrou budoucnost. Prosíme o tvou blízkost a voláme:

Kyrie eleison.

Prosíme za církev po celém světě: Dej zvěstování evangelia prostor a otevřená srdce ve všech zemích a kulturách. Vzbuď mezi křesťany porozumění a lásku, zvláště tam, kde nejsme ještě jednotni v pochopení pravdy. Vzýváme tě:

Kyrie eleison.

Prosíme za všechny, kdo mají ve státě a společnosti moc a vliv: Dej jim připravenost ke službě pokoje a smíření mezi skupinami a národy. Dej nám schopnost přimět mocné světa, aby hájili hladovící a ty, kdo jsou bez práva. Vzýváme tě:

Kyrie eleison.

Prosíme tě tváří v tvář našim současným možnostem a ohrožením: Pomáhej nám poznávat tvou vůli ve spleti tohoto světa i našich životů. Ať se vědecké bádání i technický pokrok dějí v odpovědnosti za tvé stvoření i blaho lidí, nyní i v budoucnu. Vzýváme tě:

Kyrie eleison.

Prosíme tě za ty, kdo jsou svěřeni naší zvláštní péči: Dej nám věrnost a trpělivost v každodenním setkávání. Učiň nás pozornými k osamělým, bázlivým, zoufalým a chudým mezi námi. Učiň nás bližními všech, kdo nás potřebují. Vzýváme tě:

Kyrie eleison.


Nad dary:

Bože něžné lásky,
připravuješ nám stůl života a plníš nám kalich spásy.
Daruj nám příbytek ve společenství našeho Spasitele
a dobrého pastýře Ježíše Krista, našeho Pána.

Preface

- luterská:

Vpravdě je důstojné a správné, abychom tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože, v každém čase a na všech místech chválili a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Co bychom byli bez tvé každodenní laskavé péče,
a přece kdo jsme, že s námi činíš div svého smíření.
Krista, kterého svět zavrhl a ukřižoval,
jsi pozvedl z hrobu,
a nám, kteří jsme vinni jeho smrtí, jsi daroval spásu a život.
Proto s celým stvořením zpíváme.
Proto stojíme v zástupu těch, kdo o tobě svědčí od počátku světa.
Proto se přidáváme k chvále tvé slávy
a bez konce vyznáváme se všemi anděli:

- starokatolická:

Děkujeme ti, svatý Otče,
a chválíme tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
V něm jsi se ukázal lidstvu jako Otec
a přijal nás za své milované děti.
V jeho vzkříšení jsi překonal moc smrti
a povolal i nás k věčnému životu.
Jako dobrý pastýř nás živí tvůj Syn hostinou své lásky
a naplňuje nás svým Duchem,
abychom dosáhli cíle svého života.
Proto tě chválíme s celým stvořením
a plni velikonoční radosti zpíváme:


Po přijímání:

Pane a Spasiteli, dobrý pastýři:
přivádíš nás k pramenům života.
Dej, ať v síle tohoto pokrmu dosáhneme
tvého věčného království,
kde bude jeden pastýř a jedno stádo.
Tobě buď chvála a čest na věky věků.

Poslání:

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. (Židům 13,20-21)

Písně:

velikonoční z EZ a DEZ
nebo EZ 241, EZ 417, EZ 420, EZ 482