4. neděle postní C

Autor:
Publikováno:

Introitus Laetare, liturgická barva fialová nebo růžová, gloria odpadá, biblické texty: Joz 5, 9-12; Ž 32; 2K 5, 16-21; L 15, 1-3. 11b-32

pozdrav
K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
S: Amen.
K: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.
S: I s tebou.


uvedení

votum Vstupní verš dnešní neděle zní takto:

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! (Ž 122,1)

píseň EZ 502 V pokoře srdce svého


confiteor Uprostřed postní doby chceme zpytovat své svědomí a prosit o milosrdenství našeho Pána: Pane Ježíši Kriste, Otec tě poslal, abys uzdravil to, co je zraněné.

Proto tě prosíme: Pane, smiluj se.

Přišel jsi zavolat hříšníky.

Proto tě prosíme: Kriste smiluj se.

Vrátil ses k Otci, aby ses za nás přimlouval.

Proto tě prosíme: Pane, smiluj se.

Kéž se Pán nad námi smiluje a zbaví nás hříchu a viny, abychom slavili tuto bohoslužbu s čistým srdcem.

kolekta Bože, ty miluješ člověka a pro naši záchranu vykonáš všechno. Dej ať jsme otevřeni pro přijetí tvé pomoci. Daruj nám správné vidění světa ať ve svém životě nezabloudíme, nýbrž dojdeme k cíli, jímž jsi ty sám. Prosíme tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Spasitele, který s tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků. Amen.


sz čtení Joz 5,9 – 12

žalm

evangelium Lk 15,11 – 32

kázání

píseň EZ 452 Za dar slova

ohlášení

přímluvy Kazatel Povstaňme k modlitbě a v důvěře v Boží trpělivou lásku společně prosme slovy Kyrie, kyrie, eleison. (zpěv z Taizé)

-----------------------------------------------

Lektor Pane, ty sám ses prokázal jako milující otec. Proto prosíme za lásku mezi rodiči a dětmi, za ochotu odpouštět, pomáhat a dávat novou příležitost.


Sbor Kyrie, kyrie, eleison.


L Ty jsi Pán nebe a země, tobě patří všechny kraje. Proto prosíme za naše sestry a bratry, kteří žijí mezi lidmi jiné kultury a jiného vyznání.


Sbor Kyrie, kyrie, eleison.


L Tys nám v dnes čteném evangeliu ukázal, že pokání má smysl. Proto tě prosíme, abys dal sílu a odvahu těm, kdo vyznávají své hříchy a prosí o odpuštění.


Sbor Kyrie, kyrie, eleison.


L Věříme, že ty jsi Bůh milující, trpělivý a odpouštějící. Proto prosíme za kazatele, aby zvěstovali evangelium radosti a odpuštění.


Sbor Kyrie, kyrie, eleison.


L Pane ty víš, že také uprostřed sboru jsou různá napětí a nedorozumění. Prosíme: uzdrav naše společenství, pomoz nám odpouštět a hledat dobro jedni druhým.


Sbor Kyrie, kyrie, eleison.


L Tvoje sláva se ukazuje na těch, kdo se stávají účastníky Božího lidu. Proto prosíme za všechny, kdo se připravují na přijetí křtu.


Sbor Kyrie, kyrie, eleison.

---------------------------


Kazatel: Je toho, Pane, mnoho, za co bychom chtěli prosit. Vyslechni ve své laskavosti i ty modlitby, které teď někteří z nás vysloví v tichosti úst uvnitř svého srdce. (ticho)

Zpívejme nyní modlitbu, kterou své učedníky a učednice naučil Pán Ježíš:


Otče náš… (EZ 583)


poslání 2K 5,16 – 21


požehnání Přijměte Boží požehnání:

Hospodin ať ti žehná a chrání tě,

Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.


píseň EZD 685 I když se rozcházíme

Dodatek

Nad dary

Bože, příteli života,

v radostném očekávání velikonoční slavnosti

přinášíme ti naše dary.

A prosíme tě, dej,

ať je tato radost viditelná i v našem životě.

Skrze Krista, našeho Pána.


Preface

Děkujeme ti nebeský Otče za tvou lásku a slitování

a chválíme tě skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Neboť v něm nám dáváš čas spásy

a očišťuješ naše srdce.

Když nás hřích zavádí na scestí,

ty nás obracíš k sobě,

aby se náš život vždy znovu otvíral

budoucnosti, kterou jsi ty.

A proto společně s anděly a svatými

a se všemi vykoupenými po celém světě

zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:


Po přijímání

Děkujeme ti, Bože, naše spáso,

za tento pokrm a za tvé slovo - pravé světlo,

které osvěcuje každého člověka.

Uzdrav slepotu našich srdcí, abychom poznali,

co je před tebou správné,

a abychom tě upřímně milovali.

Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.