4. neděle po Zjevení Páně C

Autor:
Publikováno:

Texty: Jer 1,4-10; 1Kor 13,1-3; Lk 4,21-30; Poslání: 2Kor 6,2 nebo 1K 13, 4-7 (pokračování ep. čtení) nebo Ef 4,26-30

Liturgická příprava na Svátek křtu Páně (podle cyklu C Ekumenic

Co si s sebou přinášíme, když přicházíme slavit bohoslužby? Kde se nás dotkne Boží Slovo? Možná tam, kde o tom kazatel vůbec netuší, možná nás to bude bolet. Neseme si s sebou svou tradici, své zvyky i svá myšlenková schémata, svou tradici i své předsudky. Do toho všeho možná Ježíš promluví – nečekaně, může nás to pobouřit, ale je to jistě lepší, než kdybychom se s ním minuli, kdybychom „šli kolem“.

Liturgická příprava na Svátek křtu Páně (podle cyklu C Ekumenic

(může následovat vyznání vin i vstupní antifona, která jakoby směřovala k osobnímu přivlastnění si křtu, což je vzhledem ke čtením jedním z témat)

Introit (vstupní antifona): Ž 71,1-2 nebo Ž 106,47 (řk)

Zpívá-li se ordinarium, je možno v evang. prostředí jako Kyrie zpívat EZ 420,1.2.5, jako Gloria EZ 171,1 nebo 161,1-4

Verš před evangeliem (sr Jan 6,63):

Aleluja. (Pane,) Tvá slova jsou Duch a jsou život. Aleluja.

Kolekta:

Bože, původce našeho života, od tebe přichází dobro a trpělivost. Osvoboď nás od egoismu a hněvu a dej nám lásku, k níž jsi nás stvořil. Dej, ať tě ve svém životě stále víc poznáváme a jednou ať tě uvidíme tváří v tvář. Prosíme tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

(starokatolická kolekta)

Prosíme Tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom Tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze Tvého Syna…

(římskokatolická kolekta)

Pane Bože, nebeský Otče,

Ty znáš naši lidskou slabost, pro kterou nemůžeme obstát v mnohých nebezpečích. Prosíme Tě, dej nám tu milost, abychom pohotově odpověděli na povolání našeho Spasitele Ježíše Krista a zvěstovali všem lidem dobré zprávy jeho spasení, tak abychom s celým světem mohli chápat slávu jeho podivuhodných činů . Vždyť On s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.

(podle Agendy ČCE)

Vstupní modlitba (tam, kde se neužívá kolekta – bez vyznání vin):

Dobrý Bože, (nebeský Otče,)

děkujeme Ti, že před Tebou můžeme stát jako Tvé děti, které miluješ a ke kterým stále přicházíš, abys je volal k sobě. Nabízíš nám své evangelium a dopřáváš nám, aby se jeho radost mezi námi rozmnožila. Víme, že budeme bohatší o to, co jsi do nás zasel. (Těšíme se na dotek Tvé lásky u Tvého stolu.) Chceme opravdu slyšet Tvůj hlas, a proto Tě prosíme: pomoz nám odložit všechno, co nás tíží a tlačí k zemi, co nám brání zvednout hlavu a vidět dopředu. Pomoz nám zbavit se skepse, která našemu srdci brání přijmout naději. Zbav nás hrdosti, která nám brání nastavit ruce, abys z nich sňal pouta zášti, nelásky či závisti. Otevři si naše srdce pro přijetí Tvého Slova, otevři naše oči pro lidi kolem nás. Dej nám i dnes vstoupit do prostoru Tvé milosti a prožít přítomnost království Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho bratra a Pána, který s Tebou v jednotě DS žije a kraluje…

Modlitba s vyznáním vin:

Pane Ježíši Kriste,

Ty nás znáš lépe, než my sami sebe. Tvá láska je silnější než všecko zlé kolem nás i v nás. Miluješ nás dřív, než se Ti odevzdáme. Miluješ nás i tehdy, kdy Tě odmítáme nebo projevujeme vlažnost. Tvá schopnost odpouštět naše viny je větší než naše ochota je vyznat. Proto se Ti odvažujeme otevřít svá srdce i svou mysl:

Vyznáváme Ti svou nechuť přijímat nové věci. Přiznáváme, že je pro nás těžké slyšet či přijímat Tvé Slovo od lidí, kteří chybují stejně jako my. Vyznáváme Ti svou falešnou hrdost i nedostatek sebeúcty. Ve svém hněvu leckdy zraňujeme a boříme křehkou důvěru, kterou jsme dlouho budovali. Tolikrát se bojíme, zda vyslyšíš naše modlitby, a přitom jsme my tolikrát oslyšeli Tvůj hlas (/byli hluší k Tvému hlasu).

Prosíme Tě, dej nám poznat i ty naše viny, které jsou nám skryty, abychom se mohli celí obrátit k Tobě a prosit o Tvé odpuštění a uzdravení.

Tato modlitba je koncipovaná jako modlitba po kázání, lze ji však použít i jinde a jinak – buď jen část z ní, nebo ji rozdělit na části oddělené odpovědí shromáždění. V evang. prostředí ji lze ukončit vybídnutím ke společné odpovědi, např. takto: Sestry a bratři, kdo se k této modlitbě připojujete, prosme společně slovy „Pane, smiluj se nad námi!“ – shromáždění odpoví: „Pane, smiluj se nad námi!“

Slovo milosti: Ž 34,6 nebo Jan 8,12

- lze uvést takto: Přijměte do svých srdcí slovo svrchované milosti Boží:…

- dialog lze uzavřít vybídnutím ke společné odpovědi: A všichni, kdo se spolu se mnou odevzdáváte do rukou Božího milosrdenství, řekněme k tomu své „Amen“. shromáždění odpoví: „Amen!“

Přímluvy (na jednotlivé prosby můžeme odpovídat po slovech „- za to Tě, Pane, prosíme.“ slovy „Pane smiluj se!“):

Milosrdný Bože, (Pane církve po celém světě,)

Prosíme Tě za Tvou církev: aby dokázala čerpat z dobrého pokladu své tradice a byla stále otevřena pro to, co jí chceš dát, co může z  Ducha svatého přijmout.

Prohlubuj pokoru církve, aby se stávala přístupnější pro všechny, kdo se jí odcizili.

Prosíme Tě za naše sborové/ farní společenství: kéž rosteme v poznání Tvé milosti. Kéž si dokážeme všímat obdarování druhých a dáváme jim prostor k tomu, aby je mohli rozvinout ke společnému prospěchu.

Prosíme Tě za úctu před tajemstvím druhých, za respekt k jejich různosti a za toleranci k tomu, co je nám cizí a čemu nerozumíme.

Prosíme Tě o otevřenost srdce, abychom nehledali při setkání s druhými potvrzení sebe sama, ale to, co pro dnes znamená Tvé evangelium.

Prosíme Tě z čistou lásku v našich vztazích: bez nároků, manipulace, bez soutěže i vedlejších myšlenek. Prosíme Tě, abys nás učil této lásce, která vede ke svobodě a růstu.

Prosíme Tě za každého z nás: abychom Tě nepřehlédli ani neodmítli, když procházíš středem našeho života.

Prosíme Tě za ty, kteří trpí – abychom je uměli vysvobodit, kdekoli je to možné. Prosíme Tě za ty, jejichž utrpení nelze odstranit, aby získali naději na svobodu ve Tvém království.

Prosíme Tě za ty, ke kterým se nedostalo slovo o Tvé milosti, ať jsou daleko či blízko od nás. Pomoz nám, abychom jim uměli posloužit k víře.

V tichosti Ti předkládáme své osobní prosby…

Bože, Tvůj Duch nás vysílá, abychom sami byli nositeli toho, o co Tě prosíme. Dej nám každý den poznávat, že Tvé Slovo se splnilo, že Tvá zaslíbení se naplňují skrze JKa, našeho Pána. Amen.

(říká-li se Otčenáš před přijímáním)

Bože, děkujeme Ti, že slyšíš naše prosby, dřív než je vyslovíme, že slyšíš i ty nevyslovené. Děkujeme Ti, že se můžeme prosit i spolu s Ježíšem, v modlitbě, kterou nám odkázal:

(je-li přímluvná modlitba zakončena modlitbou Otčenáš)

Ke slavení eucharistie:

Zpěv k přinášení darů: EZ 442

Sanctus: EZ 166,2 nebo 159,(1-)3

Agnus Dei: EZ 322

Jako eucharistickou modlitbu doporučuji buď Euch. modl. Limské liturgie (Ag ČCE II 370-372) nebo (po úpravě) Alternativní eucharistickou modlitbu (Ag ČCE II 298-299), která zmiňuje různé prvky Ježíšova působení vzhledem k textu evangelia.

Doporučuji také prefaci z řk misálu pro neděle v mezidobí – o lásce a DS (se změnou/dodatkem - uvedeno norm. písmem):

... Neboť v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme, a láska, kterou nás každodenně naplňuješ, je v nás počátkem života věčného; vždyť Ty nám dáváš téhož životodárného Ducha, který mluvil skrze Ježíše, který ho vedl na jeho cestě mezi námi a který ho vzkřísil z mrtvých; v něm roste naše víra ve Tvé království, v něm máme naději, že i my vstaneme z mrtvých. A proto nyní, vždycky a navěky chceme zpívat píseň o Tvé slávě, a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Pozvání ke Stolu Páně: Ž 34,19+9

Zpěv k přijímání (při vysluhování): EZ 490,1-3.(4-7).10-16 nebo 463 nebo 462

Postcommunio: Lk 4,21b nebo/a Ž 71,19-21 nebo/a Mt 5,3-4

Modlitba po přijímání:

Ježíši Kriste, živý a přítomný,

Tys k nám dnes přišel, abys nás obdaroval milostí. Stal ses naším Hostem i Hostitelem. Vydal jsi pro nás sám sebe, abychom se Ti i my dovedli odevzdat. Klaníme se Ti a oslavujeme Tě. A v této pokoře Tě prosíme: Dej, ať roste náš život z víry, ať je pro nás každý den dneškem Tvé spásy. Buď středem našeho života – vždyť Ty žiješ již nyní v našem středu ´ se svým Otcem v jednotě Ducha svatého ´ na věky věků. Amen.

Další písně z EZ (dosud neuvedené), které je (vzhledem ke konkordanci) možné zařadit do bohoslužebného pořadu této neděle:

žalm 76

649, 440, 647 (graduál)

634; 669; 562

(píseň 551, kterou jsem zmiňoval v hom. přípravě, nedoporučuji pro její 2. sloku)