3. neděle velikonoční C

Autor:
Publikováno:

Introitus Misericordias Domini, texty Sk 9:1-6, (7-20), Ž 30, Zj 5:11-14 a J 21:1-19

bohoslužba slova

(připraveno s užitím Agendy ČCE, Evangelického zpěvníku a Starokatolického misálu)

liturgická barva: bílá

 

pozdrav

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

S: Amen.

K: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

S: I s tebou.

votum

Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou. (Ž 33)

uvedení

píseň

209,1 – 3 Ó slunce spravednosti

kající modlitba

Děkujeme ti Pane, že uprostřed velikonočního období smíme slavit den tvého vzkříšení ve společenství sester a bratří. Pokorně však vyznáváme svou malou vytrvalost a prosíme tě: Pane, smiluj se.

Vyznáváme také svou malou víru a tomášovské pochybování. Kriste, smiluj se.

Také se nás zmocňuje únava a pocit ztracenosti. Pane, smiluj se.

gloria

Chvála na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.

kolekta

Bože, světlo tvé moudrosti osvěcuje ty, kteří bloudí, aby našli svůj domov u tebe. Pomoz nám žít tak, abychom se bezdůvodně nenazývali křesťany, ale skutečně jimi byli. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána a Spasitele, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

čtení

Sk 9,1 – 6. (7 – 20)

žalm

33 Rozveselte se v Hospodinu

pozdrav z kazatelny

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho...

evangelium

Jan 21,1 – 14

kázání

píseň

602,1 – 7 Svou víru s nadějí

ohlášení

přímluvy

Otčenáš

zpívaný - píseň 583

poslání

Zj 5,11 – 14

požehnání

Přijměte Boží požehnání:

Hospodin ať ti žehná a chrání tě,

Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

píseň

648 Kristus je má síla 


Komentáře