3. neděle v postu C

Autor:
Publikováno:

Liturgická barva: fialová. Gloria in excelsis a Haleluja odpadají. Introitus Oculi.

Introitus:

Moje oči hledí stále k Pánu;
neboť on vyprostí mou nohu ze sítí. Ž 25,15

nebo

Oči našeho Pána se sklánějí k spravedlivým
a jeho sluch k jejich volání. Ž 34,16

Kolekta

- dle EA:

Milosrdný a milostivý Bože, prosímě tě:
Vyslyš modlitbu svého lidu,
který k tobě volá ve své tísni.
Vztáhni svou všemohoucí ruku
a braň nás před útokem zla.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

- dle starokatolického misálu:

Bože, dárce svobody a naděje:
zbavuješ nás strachu, úzkosti a pocitu ohrožení
a tvůj Syn, ukřižovaný a vzkříšený,
je odpovědí na naše otázky a potřeby.
Daruj nám, které jsi křtem přijal za své děti,
abychom dokázali žít ze své víry
a svému okolí byli věrohodnými svědky o tvé lásce.
Prosíme tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a Duchem svatým  žije a působí na věky věků.

- dle ELCA:

Věčný Bože,
tvé království se vlomilo do našeho nepokojného světa
skrze žívot, smrt a vzkříšení tvého Syna.
Pomoz nám slyšet tvé slovo a uposlechnout ho
a přinášet tvoji zachraňující lásku,
aby se naplnila naděje v životech všech lidí
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.

- anglikánská:

Prosíme tě, všemohoucí Bože,
shlédni na upřimnou touhu svých pokorných služebníků
a pozdvihni pravici své Velebnosti,
aby nás chránila proti všem našim nepřátelům
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Texty


Iz 55,1-9; Ž 63,1-8; 1K 10,1-13; L 13,1-9

Zpěv před evangeliem

Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo království nebeské.

nebo

Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchů.

Přímluvy

Agenda ČCE, str. 27

Nad dary

Bože, prosíme tě,
pohleď na tyto dary.
Jsou znamením naší oddanosti.
Přijmi je a dej nám sílu,
abychom žili v lásce jeden pro druhého.
Skrze Krista, našeho Pána.


Preface

- dle EA:

Vpravdě je důstojné a správné, abychom tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože, v každém čase a na všech místech chválili a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on je ten jediný,
který na sebe vzal smrt za nás za všechny,
abychom nezahynuli ve smrti.
On je ten jediný, který zemřel za nás za všechny,
abychom u tebe žili navěky.
Proto chválí andělé tvou slávu, klaní se ti mocnosti a s bázní se před tebou sklání každá moc. Nebeské síly tě oslavují jediným jásotem. I my k nim připojujeme své hlasy a vyznáváme bez ustání...

- dle starokatolického misálu:

Děkujeme ti nebeský Otče za tvou lásku a slitování
a chválíme tě skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť v něm nám dáváš čas spásy
a očišťuješ naše srdce.
Když nás hřích zavádí na scestí,
ty nás obracíš k sobě,
aby se náš život vždy znovu otvíral
budoucnosti, kterou jsi ty.
A proto společně s anděly a svatými
a se všemi vykoupenými po celém světě
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Po přijímání

Bože, Otče všech ubohých a utiskovaných,
posílil jsi nás chlebem života a kalichem spásy.
Chceš být s námi na všech našich cestách v tomto čase.
Děkujeme ti za to a oslavujeme tě
skrze Krista našeho Pána.

Písně

EZ 490, EZ 369, DEZ 690