3. neděle po Zjevení Páně C

Autor:
Publikováno:

Kristus zjevuje sám sebe jako Pomazaného podle Izajášova proroctví v nazaretské synagóze. Neúspěch tohoto zjevení – které posluchači v Nazaretu nepřijali – je jen dočasný a učí trpělivosti ty, kdo v následování Krista zvěstují evangelium dnešním posluchačům.

Biblické texty: Nh 8,1 – 3.5 – 6.8 – 10; Ž 19; 1K 12,12 – 31a; Lk 4,14 – 21


Liturgická barva: zelená
 
Vstup:

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

S: Amen.

Milost Pána Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi.

S: I s tebou

Přípravná modlitba

Přišli jsme, Bože, do tohoto shromáždění, abychom slyšeli tvé slovo, zpívali chvály a vznášeli své prosby. Tváří v tvář tvé svatosti ovšem také chceme vyznat, že jsme se odchýlili z tvé cesty a že vlastní silou se nedokážeme vrátit zpět. Nebeský Otče, myslíme na svá opomenutí a viny a prosíme tě:

K: Pane, smiluj se!        S: Pane, smiluj se!

K: Kriste, smiluj se!        S: Kriste, smiluje se!

K: Pane, smiluj se!            S: Pane, smiluj se!

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.


Kolekta
Bože, ty jsi naše síla a radost, ty od nás odnímáš všechno zoufalství a smutek. Dej, abychom naslouchali tvému slovu a pevně se ho drželi na své cestě k naplnění života skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a navěky.

(podle starokatolického misálu)

 

Přímluvy

Bože, tvůj Syn, Ježíš, kázal evangelium chudým, přinášel svobodu zajatým a otvíral oči slepým. Dej, ať totéž evangelium přináší osvobození, uzdravení a nasycení skrze službu tvé církve.  Proto vděčně voláme:
Kyrie, kyrie, eleison (Svítá 453)
Dej také vnímavost všem, kdo naslouchají zvěstování tvého slova tak, aby snaha kazatelů nevyšla naprázdno. Proto  s pokorou voláme:
Kyrie, kyrie, eleison
Přimlouváme se za ty, kterým byla v tomto světě svěřena moc a odpovědnost: za vládu a prezidenta, za obecní zastupitele, za soudce a policisty. Proto s nadějí voláme:
Kyrie, kyrie, eleison
Prosíme za ty, kdo prožívají zklamání, nevděk nebo neúspěch; za ty kdo přišli o práci nebo ztratili domov. Dej, aby se pro ně nalezla pomoc. Proto s důvěrou voláme:
Kyrie, kyrie, eleison
Modlíme se za trpící, nemocné a umírající. Posiluj srdce těch, kdo poskytují péči, dávej moudrost lékařům a všem, kdo se podílejí na ochraně lidského života. Proto s vírou voláme:

Kyrie, kyrie, eleison

 

Písně z Evangelického zpěvníku

440, 19, 614, 685