2. neděle adventní

Autor:
Publikováno:

introitus Populus Sion, Mal 3:1-4, Lk 1:68-79, Fp 1:3-11, Lk 3:1-6 - litrugická příprava

Úvod do liturgie

V ekumenickém lekcionáři se evangelijní text (Lk 3:1-6) koncentruje na osobu Jana Křtitele (narozdíl od tzv. starocírkevních perikop, kde je čten evangelijní oddíl z minulé neděle Lk 21:25-36 a) a jeho výzvy k pokání jako na jakýsi svorník mezi oběma tradicemi adventu - Jan je apokalyptický prorok království nebeského a příchodu Páně ("poslední prorok Staré smlouvy") a zároveň (v křesťanském pohledu) herold Božího Syna, "Eliáš" kráčející před Mesiášem (Mal 4:5, Lk 1:17; vztah Jana k Ježíšovi je námětem evangelií 3. neděle adventní, Gaudete). Starozákonní text (Mal 3:1-4) hovoří o "Pánu, který nenadále vstoupí do svého chrámu", o dni příchodu samotného Hospodina, epištolní text (Fp 1:3-11) o "dni [Ježíše] Krista", ke kterému má zůstat ve věřících zachováno "dobré dílo", ryzost a bezúhonost. Jako responsoriální žalm je nabídnuto novozákonní kantikum Zachariášovo Benedictus ("Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele"), které jinak tvoří pravidelnou část Ranních chval (laud) Denní modlitby církve - Hospodin vzbuzuje mocného Spasitele a osvoboditele jako naplnění slibů daných Božímu lidu.

Tyto motivy (Kristus jako naplnění prorockých zaslíbení Izraeli) prostupují také texty tradičních propriálních zpěvů: introitu ("Hospodin přijde" "ke spáse všech národů"), graduale ("Ze Sionu přichází Bůh", "shromážděte jeho věrné"), zpěvu k přípravě stolu Páně (návrat života, radost lidu z Hospodina) a k přijímání Eucharistie (radost přicházející Jeruzalému od Boha).

Liturgické texty

Introitus Populus Sion

Lide siónský,
ejhle, Hospodin přijde k spáse všech národů
a dá slyšet Hospodin slávu svého hlasu
k radosti vašeho srdce. (Iz 30:19.30)

 V:  Naslouchej, pastýři Izraele, *
 ty, jenž Josefa jak ovce vodíš (Ž 80)

Kolekta

Rozněť naše srdce, Pane Bože,
abys připravil cestu svému jedinému Synovi.
V jeho příchodu dej všem lidem na světě
poznat svoji spásu.
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem svatým uctíváme a chválíme
jako jediného Boha nyní i navěky.

Luterská (ELCA) kolekta opět následuje vzoru starořímské Excita, Domine, corda nostra -- "vzbuzena" (v našem překladu "roznícena") však nemá být tentorkát Boží moc, nýbrž naše srdce, k přípravě cesty Páně.

Graduale (zpěv mezi čteními) Ex Sion 

Ze Sijónu, místa dokonalé krásy,
přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. (Ž 50:2.3)

V:  Shromážděte mu jeho věrné, *
ty, kdo při oběti přijali jeho smlouvu! (Ž 50:5)

Alleluia před evangeliem

A. Laetatus sum 

Alleluia.
V:  Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
Půjdem do Hospodinova domu!

B.

Alleluia.
V: Připravte cestu Páně! *
Každý tvor uzří spasení Boží!

antifona k přípravě stolu Páně Deus tu convertens 

Což nám nenavrátíš život,
aby se tvůj lid z tebe radoval?
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství,
uděl nám svou spásu!   (Ž 85:7.8)

preface

mohou být stejné jako minulou neděli

antifona k přijímání Jerusalem surge

Vzchop se Jeruzaléme a postav se na výšině
a viz tu radost, která k tobě přichází od tvého Boha (Bar 5:5+4:36).
Možno rozšířit o Ž 147:12-20.

Hudební složka bohoslužby

  1. V Evangelickém zpěvníku je možno použít písně, která dávají příchod Páně do souvislosti s hlásáním proroků - např.  261 Aj čas vzácný přišel (mají i Mešní zpěvy jako introit), 260 Otče všemohoucí - nebo setkání Pána s jeho lidem, reprezentovaným Sionem - např. 273 Zvedněte brány svrchků svých, 276 Slávy Pán přichází opět (na melodii katolické písně Roberta Führera Bože, před tvou velebností)
  2. Píseň EZ 273 je překladem luterské německé barokní písně Macht hoch die Tür (EG 1), která existuje v mnoha sborových, varhanních (např. od Maxe Regera) a jiných úpravách. Bachova kantáta pro tuto neděli (BWV 70 Wachet! betet! betet! wachet!) je tematicky určena pro starocírkevní perikopu a s texty RCL tedy nepříliš použitelná.
  3. Mešní zpěvy nabízejí jako zpěv k přijímání píseň Vítej Jezu Kriste, která je také v EZ (262) a je použitelná pro týž účel i v evangelické bohoslužbě (k eucharistii je možno zpívat také EZ 289, 274 aj.)
  4. Ze současnější tvorby (zpěvník Svítá) jsou liturgicky použitelné např. písně Otevřete brány hradeb kamenných (S 239) nebo (tematicky k evangeliu) Zní, zní, zní hlas temný, tichý (S 398), respektive Pokání čiňte (S 259).