25. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Ve čteních této neděle jsou akceptována různá závažná témata: Boží smutek nad hříchem a jeho důsledky (čtení ze SZ), univerzalita vykoupení a spásy v Ježíši Kristu (epištola), prozíravost a akceschopnost i správná volba strany, na které v životě stojíme (evangelium).

Poznámky k liturgii

Ve středu zvěstování této neděle je evangelium z Lk 16:1-13 s podobenstvím o vychytralém správci a několika výroky týkající se peněz a majetku. Ústřední část tohoto textu (Lk 16:1-9) připadá ve starší liturgii na 8. neděli po Duchu svatém, kde je spojena s epištolním oddílem z Řím 8:12-17a. Z této neděle jsou také převzata alternativní propria. Antifonou k nešpornímu Magnificat je Quid faciam ("Co budu dělat", Lk 16:3.4, srov. v. 9, LU 1016). V přehledu "starocírkevních perikop" je oddíl v 9. neděli po Trojici. V německém lutherském perikopálním systému je zmíněné evangelium až ve III. cyklu (předposlední neděle po Trojici), epištola (1Tim 2:1-6a) v II. cyklu (5. neděle po velikonocích).

Texty

Introitus Salus populi

Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává,
dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je,
protože se k němu utíkají.
Hospodin miluje právo a své věrné neopouští.
V: Lide můj, naslouchej učení mému, *
k slovům úst mých nakloň ucho.
(podle Ž 37 a 77)

nebo introitus
Suscepimus, Deus (Ž 48:10.11 v: 2)

Kolekta

Bože mezi námi,
shromažďujeme se ve jménu tvého Syna
abychom se naučili jeden druhého milovat.
Obrať naše mysli ke své moudrosti
a naše srdce k milosti zjevené v tvém Synu
Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli.
(ELCA)
nebo

Všemohoucí Bože,
prameni vší moudrosti a koruno všeho poznání,
dej nám oči k vidění a mysl k pochopení
tvých podivuhodných činů,
abychom tě mohli poznat v díle tvých rukou
a užívat dary stvoření k tvé slávě,
skrze Krista, našeho Pána
kterž žije s tebou v jedotě Ducha svatého
jako jeden Bůh nyní i navěky.
Amen.
(anglikánská)
nebo

Věrný Bože,
tvůj Syn nás učí
že nemůžeme sloužit dvěma pánům.
Dej, ať nejsme vedeni
lakotou nebo chamtivostí
a pomoz nám zasvětit svůj život
tobě, našemu jedinému pravému pokladu.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
(Lutherská církev v Austrálii)
nebo

Milující Bože,
ty jsi zdrojem všeho, pro co má cenu žít.
Dej nám čisté cíle, ušlechtilé hodnoty a čestné motivy
a dost odvahy k lásce a naplňování víry skutkem
i v těch nejobyčejnějších okamžicích života.
Amen.
(Unionovaná církev Austrálie)

1. čtení

Jr 8:18-9:1 (semikont.) n. Am 8:4-7 (komplement.)

Graduale Quis sicut Dominus

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní?
Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi.
V: Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka
(Ž 113:5.6.7)

nebo resp. žalmy
79:1-7 (odp. v. 9, semikont.) či 113 (odp. v. 7, komplement.)

2. čtení

1Tm 2:1-7 (Kristus jako prostředník, vykupitel a spasitel všech lidí)

Alleluia Confitemini Domino

Haleluja.
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, *
uvádějte národům ve známost jeho skutky.
(Ž 105:1)

nebo verš před evangeliem

Pán Ježíš Kristus byl bohatý, ale pro vás se stal chudým,
abyste vy jeho chudobou zbohatli (2Kor 8:9).

Evangelium

Lk 16:1-13 (podobenství o vychytralém správci a výroky o majetku).

Modlitba po evangeliu

P: Evangelium našeho Pána.
S: Chvála tobě, Kriste.
P: Pane Ježíši, děkujeme ti
za všechny dobré věci, které nám dáváš.
Nauč nás tyto dary využívat moudře,
k službě Tobě i druhým.
Amen.
(Lutherská církev v Austrálii)

Výzva k přímluvám

Svatý Pavel nás pobízí k modlitbám, prosbám, přímluvám a díkůvzdáním za všechny lidi, od těch prvních až po ty poslední.
Přistupme tedy k Pánu, který si přeje, aby byli všichni lidé spaseni, a modleme se k němu ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.

Přímluvy I.

 1. Milostivý Bože, v Kristu jsi nás spasil milostí skrze víru. Jsme tvým uměleckým dílem, stvořeným v Kristu ke konání dobra. Dej, ať jdeme tebou připravenou cestou služby bližním a oslavy tvého jména. Pane, ve svém milosrdenství: Slyš naši prosbu.
 2. Všemohoucí a milosrdný Bože, dal jsi svému lidu své Slovo, aby každý národ mohl slyšet zvěst o Ježíši Kristu. Vzbuzuj věrné služebníky Krista a zachovej mezi námi svoji pravdu, aby mohlo evangelium přinášet ovoce v modlitbách a chválách lidí všech národů, ras a jazyků. Pane, ve svém milosrdenství: Slyš naši prosbu.
 3.  Všemohoucí Bože, bez tvé pomoci je naše snažení k ničemu a bez tvého světla je naše hledání marné. Veď všechny, kdo hledají tvou vůli, aby mohli slyšet tvůj hlas, který promlouvá ve svatém Písmu, radovat se z darů a hřiven, které jsi jim dal a poznat úkoly, které jsi jim svěřil. Dej ať tvůuj lid vždy žije, mluví a jedná podle tvé vůle. Pane, ve svém milosrdenství: Slyš naši prosbu.
 4. Odejmi od nás všechnu zášť a předsudky, dej nám ducha lásky a veď naše dny ve svém pokoji. Požehnej práci těch, kteří přinášejí pokoj a spravedlnost mezi národy světa, ať mezi všemi lidmi roste vzájemné porozumění a společné úsilí. Pane, ve svém milosrdenství: Slyš naši prosbu.
 5. Pane všeho stvoření, pokračuješ v udržování všech věcí na nebi i na zemi. Všechna pravá moudrost pochází od tebe samého. Žehnej školám, univerzitám, vědeckým pracovištím a všem kdo v nich učí a pracují. Ať vědci při svém bádání v pokoře a údivuy poznávají stopy tvé ruky na díle stvoření, a ať jejich úsilí vede k ochraně života a životního prostředí. Pane, ve svém milosrdenství: Slyš naši prosbu.
 6. Pane Ježíši Kriste, skrze tebe Bůh navštívil svůj lid. Navštěvuj stále nemocné, postižené, trpící bolestmi a všechny, kdo jsou v pečovatelských domech a nemocnicích, (zvláště N.) a uzdravuj je podle své dobré a milostivé vůle. Smiluj se také nad těmi kdo jsou v hospicech a těmi, jejichž smrt se blíží (zvláště N.). Použij naše ruce a naše rty ke slovům a činům útěchy a pomoci. V poslední den nás i všechny mrtvé probuď k věčnému životu. Pane, ve svém milosrdenství: Slyš naši prosbu.
Všemohoucí Bože, skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista jsi mezi námi ustavil svou vládu, živ nás pravým pokrmem svého království, tělem a krví tvého Syna a tak nás oblékni do jeho světla, skrze něj, našeho Pána a Spasitele.
Amen.
(podle liturgie LCMS)

Přímluvy II.

 1. Živý Bože, prosíme tě za církev po celém světě. Ať se z jejího svědectví světu rodí život a spravedlnost.
 2. Zachraňující Bože, prosíme tě za lidi v tomto sboru. Ať jsme shledáváni věrnými v malém i velkém.
 3. (Přijímající Bože, prosíme tě za N. a N., kteří se připravují na přijetí křtu. Ať dál rostou v milosti po celý běh života.)
 4. Milosrdný Bože, modlíme se za ty, kdo jsou smutní. Ať všichni, kdo mají smutek, mohou najít potěšení mezi těmi, kdo v tebe věří.
 5. Uzdravující Bože, prosíme za ty, kdo jsou zraněni nebo trpí, za hladové a bez domova, za oběti nespravedlnosti a zneužívání,  za nemocné a unavené (především pak za N.), i za všechny jejichž modlitby jsou němé nebo nevyslovené (ticho), ať ti všichni zakusí tvoji přítomnost skrze službu tvého lidu.
Do tvých rukou, milosrdný Bože,
odevzdáváme všechno za co jsme se modlili,
s důvěrou ve tvé milosrdenství
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Antifona k přípravě stolu Páně Si ambulavero

I když jsem v soužení, ty mi zachováš život,
vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel
a tvá pravice mě spasí.
(Ž 138:7)

Modlitba ke sbírce

Pomoz nám, Bože, mít dobrý pocit z dávání
bez toho, abychom se cítili být lepšími než jiní lidé.
Pomoz nám najít radost ze sdílení
bez přezíravosti vůči těm, kdo toho tolik sdílet nemohou.
Ať jsou naše dary znamením naší lásky a ne naší pýchy.
Amen.

Preface

Je vskutku správné, Bože, vzdávat ti dík a chválu,
neboť si přeješ, aby všichni lidé byli spaseni
a došli poznání pravdy.

I když jsme ti svými skutky přivodili smutek,
Tvůj Syn, Ježíš Kristus se vydal jako výkupné za všechny
a je nyní i navěky náš prostředník v tvé přítomnosti
takže můžeme důstojně žít život ve víře v tebe.

A proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebeské zástupy
a spolu s nimi zpíváme píseň o tvé slávě: Svatý, svatý...

Antifona k přijímání Eucharistie Tu mandasti

Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala.
Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení.
(Ž 119:4.5)

nebo Gustate et videte (Ž 34:9)

Postcommunio (modlitba po přijímání)

Všemohoucí a milosrdný Otče,
děkujeme ti za to, že nám tvůj Syn
posloužil u svého stolu.
Tak jako se on stal služebníkem všech,
pomoz i nám být služebníky druhých.
Neboť on žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
Amen.

Poslání

Mt 6:19-21 nebo Ef 5:8-11  

Požehnání

Buďte dobrými správci všech Božích darů
a služte Bohu i všem okolo vás.
A buďte dobrými správci i jeden druhému
s požehnáním všemohoucího Boha
Otce, + Syna i Ducha svatého.
Amen.
Jděte v pokoji a následujte Pána.
Bohu díky.

Hudební poznámky

 1. Najít vhodné písně z Evangelického zpěvníku přímo ke čtením není snadné, vhodnější je jít spíše po tématech která se v textu vyskytují: přímluvy (DEZ 621), vykoupení a prostřednictví (EZ 241, 327), majetek a bohatství (DEZ 689, 690) nebo pohotovost při "vydávání počtu" (EZ 517). Ž 79 je parafrázován též v EZ 414.
 2. Mešní zpěvy mají k přijímání tematickou píseň Všichni spolu shromáždění (z Šamotulského kancionálu, na známou "věkovskou" melodii Soudce všeho světa) o službě dvěma pánům, která bohužel není v EZ.
 3. Zpěvník Svítá nemá písně přímo k textům (mimo méně známé č. 101 k 1Tim 2:1-6). Lze však použít některé písně k tématu "majetek" (23, 24 dle spirituálů aj.) nebo s námětem přímluvných modliteb (387 - též v DEZ 621).