24. neděle v mezidobí

Autor:
Publikováno:

Podobenství o ztracené ovci a ztracené minci z 15. kapitoly Lukášova evangelia připomíná Boží lásku k těm, kdo se od něj vzdálili a odcizili se mu. Takovou "nalezenou ovcí" se podle vlastního vyznání v listu Timoteovi stal i apoštol Pavel - Božím slitovaním je přikladem pro ty kdo uvěří v Ježíše Krista "a tak dosáhnou věčného života."

Úvodní poznámky k liturgii

Propria pro tuto přípravu (pokud přímo nesledují texty RCL) byla převzata z 24. neděle v mezidobí. Protože evangelium této neděle (Lk 15:1-20) je v tzv. starocírkevních perikopách evangeliem pro 3. neděli po Trojici (s epištolou 1Pt 5:6-11), budou alternativní liturgické texty převzaty i z těchto proprií (v novém graduale 9. neděle v mezidobí). Lutherské zpěvníky (EG a Evangelický kancionál) nabízejí k tématu evangelia jako "verš dne" Lk 19:10 ("Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo") a žalm dne Ž 103:1-5.8-13, ze kterého je také možno vystavět alternativní propria. Liturgická barva je v každém případě zelená.

Texty

Introitus Da pacem

Daruj pokoj, Hospodine, těm, kdo v tebe doufají,
aby se tví proroci ukázali jako věrohodní.
Vyslyš prosby svého služebníka a svého lidu Izraele.
V: Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
Půjdem do Hospodinova domu. (Ž 122:1)
Sláva Otci i Synu...

Nebo introitus Respice in me ze 3. neděle po Trojici (GT 284):

Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou,
jsem tak sám, tak ponížený.
Pohleď na mé pokoření, na moje trápení,
sejmi ze mne všechny hříchy, Bože můj.
V:  tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, *
v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben. (Ž 25:16.18.1b.2a)

Úkon pokání (forma Kyrie)

Pro náš nedostatek péče o dary stvoření voláme:
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Pro naši nedbalost o potřeby druhých voláme:
Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Pro naši povrchní bohoslužbu a sobecké modlitby voláme:
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Absoluce

Milí bratři, milé sestry, je psáno: Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.
Bůh odpouští všem, kdo se vrací zpátky a hledají milost. Protože má Bůh s námí dobrý úmysl, ti kdo důvěřují Kristově milosti nebudou nikdy odmítnuti. Bůh je vždy věrný, buďte si jisti.
(A proto vám jako povolaný a ustanovený služebník církve Ježíše Krista zvěstuji prominutí, odpuštění a rozhřešení vašich hříchů ve jménu Otce, + Syna i Ducha svatého)

Kolekta

Bože, oplývající milosrdenstvím a soucitem,
ty k sobě vedeš zpátky všechny kdo zbloudili.
Zachovej svůj lid ve své milující péči,
abychom dokázali odmítnout vše co se ti protiví
a mohli následovat vše, co udržuje náš život
ve tvém Synu, Ježíši Kristu, našem Pánu.
Amen.
(ELCA)

nebo

Bože, náš svatý pastýři,
ty jsi naděje těch kdo se ztratili
a radost těch kdo byli nalezeni.
Dej nám, prosíme, bezmeznou důvěru v tebe.
Uchraň nás od bláhových pocitů,
že sami vždy všechno víme nejlépe
a volej nás zpět ze srázů,
které vedou do zmatku a prázdnoty.
A nakonec nás přiveď se vším svým lidem
tam, kde se už nikdo nemůže znovu ztratit.
Amen.
(australská unionovaná církev)

nebo

Bože, ty miluješ všechny lidi.
Poslal jsi na svět Ježíše,
aby hledal ztracené
a zbloudilé přivedl zpět.
Veď nás po všech cestách našeho života
stále znovu zpět k tobě,
k prameni života. který nepomíjí
Tobě buď čest a sláva skrze Ježíše, tvého Syna
v Duchu svatém na věky věků.
(starokatolická)

I. čtení

Jer 4:11-12,22-28 (RCL semikontinuální řada) nebo Ex 32:7-14 (RCL komplementární řada)

Graduále Laetatus sum

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
Půjdem do Hospodinova domu.
V: Kéž je na tvých hradbách pokoj, *
kéž se tvé paláce těší klidu. (Ž 122:1.7)

nebo graduale Iacta cogitatum ze 3. neděle po Trojici:

Na Hospodina slož svoji starost,
postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.
V: Když jsem volal k Hospodinu,
vyslyšel můj hlas od těch kdo jsou proti mně (podle Ž 55:23.17-19).

nebo resp. žalmy 14 (odp. v. 2, semikont.) nebo 51 (odp. "Smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili" nebo "Vstanu a půjdu ke svému otci", kompl.)

II. čtení

1Tm 1:12-17

Alleluja Timebunt gentes

Alleluja.
Budou se bát tvého jména pronárody, Hospodine, *
tvé slávy všichni králové země (Ž 102:16)

Evangelium

Lk 15:1-10

Přímluvy

Shromáždění z milosti Boží přeložme mu naše prosby v Ježíšově jménu a společně odpovídejme Amen.
 1. Prosíme za obnovení životního prostředí. Dej ať lidé pracují na nápravě toho, co zničili svým sobectvím a bezohledností. Ve jménu Ježíšově prosíme: Amen.
 2. Prosíme za chudé a ubohé. Buď, Pane jejich útočištěm a obrať i naše srdce k tomu, abychom jim dokázali poskytnout přístřeší, jídlo i přijímající společenství. Ve jménu Ježíšově prosíme: Amen.
 3. Prosíme za nemocné a umírající, aby ustalo jejich utrpení. Uzdrav a potěš (zvláště N. a) všechny, jejichž jména jsou v našich srdcích. Ve jménu Ježíšově prosíme: Amen.
 4. Prosíme za odpuštění hříchů, kterých se dopustilo naše společenství církve: toho, že jsme vždy nenakláněli svá srdce k tobě a své bližní jsme nemilovali jako sami sebe. Ve jménu Ježíšově prosíme: Amen.
 5. Prosíme za sílu odpustit těm, kdo zhřešili proti nám. Dej, abychom dokázali přijmout omluvu těch kdo nám ukřivdili, tak jako bylo odpuštěno nám z tvé nevyčerpatelné milosti. Ve jménu Ježíšově prosíme: Amen.
Všechny své modlitby pozvedáme k tobě, Bože, v důvěře ve tvou milost a milosrdenství. Prosíme o to ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.
Amen.
(Podle D. Nelsona z ELCA)
nebo přímluvy z Agendy ČCE s. 212.

Antifona k přípravě stolu Páně Precatus est Moyses

I modlil se Mojžíš Hospodinu Bohu svému, a řekl:
Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu?
Upusť od svého planoucího hněvu.
Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Jákoba
kterým jsi slíbil dát zemi oplývající mlékem a medem.
A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem,
o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid.
(podle Ex 32:11-14, bylo-li první čtení z Exodu)

nebo offertorium Sperent in te ze 3. neděle po Trojici:

V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno.
Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.
Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní,
na úpění ponížených nezapomněl (podle Ž 9:11-13).

Preface

Je vskutku správné, Bože, vzdávat ti dík a chválu,
protože jsi nepomíjející, neviditelný Král všech věků
a tvá milost se na nás nadmíru rozhojnila v tvém Synu Ježíši Kristu.

Neboť on přišel na svět, aby zachránil hříšníky
a jeho milosrdná láska nikdy nepřestává hledat ztracené.
V něm nás odvracíš od naší minulosti,
radostně nás bereš na svá ramena
a stavíš nás do své služby
jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří.

A proto se připojujeme k nebeským zástupům,
které se radují nad každým hříšníkem, který činí pokání,
a bez ustání ti zpívají píseň slávy: Svatý, svatý...

Antifona k přijímání Eucharistie Dico vobis

Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími
nad jedním hříšníkem, který činí pokání. (Lk 15:10, možno připojit Ž 32)

Poslání

1Pt 5:6-11

Požehnání a vyslání

A
Jděte teď, naplnění vírou a láskou
a hledejte ty, kdo se ztratili.
Buďte na straně chudých a sedejte se spravedlivými
a radujte se z každého, kdo se obrací k Bohu.
A požehnání Pána Boha všemohoucího, Otce + Syna + i Ducha svatého
ať na vás sestoupí a zůstane s vámi navěky.
B
Jděte v pokoji, milujte a starejte se
jeden o druhého ve jménu Ježíše
a vězte, že si vás Bůh cení mnohem víc
než si cení pastýř svoji ovci a chudá vdova svoji minci.
A požehnání Pána Boha...

Hudební poznámky a nápady

 1. Z Evangelického zpěvníku je možno k evangeliu použít např. písně 311 (motiv ztracené ovce v 6. sloce), 417 a 422 (téma zbloudilých) nebo 509 (radost z odpuštění), k epištolnímu čtení např. 579 (motiv Krále věků). Melodie ženevských žalmů 14 a 51 jsou méně známé.
 2. Německý Evangelický zpěvník (EG) nabízí jako Wochenlied k evangeliu píseň Allein zu dir, Herr Jesu Christ (EG 232) nebo Jesus nimmt die Sünder an (EG 353). Posledně jmenovaná píseň je také v Evangelickém kancionálu jako č. 341 Ježíš hříšné přijímá. K EG  232 existuje řada varhanních zpracování, např od Bacha (BWV 1100) , Sweelincka aj., Bachova kantáta BWV 33 (na 13. neděli po Trojici), sborové zpracování BWV 261 atd.
 3. Bach napsal k 3. neděli po Trojici 2 kantáty - známou BWV 21 (Ich hatte viel Bekümmernis) a BWV 135 (Ach Herr, mich armen Sünder).
 4. Mešní zpěvy nabízejí jako introitus píseň Zachovej nás při svém slovu (též EZ 417) nebo Nejsem hoden, abych tebe (na melodii Lutherova chorálu Aus tiefer Not), před evangeliem Velký je Pán Bůh v skutcích svých (viz EZ 509), k přípravě stolu Páně Sluší se vždy chváliti slavné jméno Páně (ze Šteyerova kancionálu) a k přijímání Vzdej čest Hospodinu (z Žitavského kancionálu, melodie jako Vítej Jezu Kriste EZ 262)
 5. Text alternativního introitu z Ž 25 v kralickém znení (Popatřiž na mne) zhudebnil Antonín Dvorák v rámci svých "Biblických písní".
 6. Offertorium Precatus est Moyses zhudebnil Bohuslav Matěj Černohorský (po archivech pěveckých sborů se potulují jeho fugované části Quare Domine irasceris nebo Memento Abraham, případně celá skladba dokomponovaná neznámým pozdějším skladatelem).
 7. Z mládežnických zpěvníků nabízí např. Svítá písně 240 Ovečko ztracená (poněkud sentimentální lidová balada v úpravě J. Hutky) 359 V království Božím (též v DEZ ), 152 a 171 (písně Boba Fliedra), eventuálně (k epištole) 51 Dnes jdu k tobě. Výběr z těchto písní záleží na dobrém vkusu a liturgickém citu.