22. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Připraveno dle Agendy ČCE. Modlitby vycházejí ze Starokatolického misálu. Písně číslovány podle Evangelického zpěvníku s Dodatkem.

pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.

uvedení

píseň

680 Nás zavolal jsi Pane

confiteor

Pokořme se před svatým Bohem a v tichostí srdcí mysleme na svá provinění. ---

Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Jestliže tomu tak při vás je, potvrďte nahlas: Vyznáváme.

Vyznáváme.

Předstupujeme před tebe, Bože, s nadějí odpuštění pro milost tvého Syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ, neboť věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Potvrďte hlasitě: Věříme.

Věříme.

Pamětlivi napomenutí Páně odkládáme nyní hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejme společně: Odpouštíme.

Odpouštíme.

Kdokoli takto vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze lásku Kristovu odpuštění hříchů.

gloria

Např. dle zpěvníku Svítá

kolekta

Bože, s úžasem poznáváme, že tvoje měřítka jsou často úplně jiná než naše. Zbav nás povrchních hodnocení, vypočítavosti a hledání nejsnadnějších cest. Nauč nás pokoře a připomínej nám, že Ježíšovo místo bylo vždy na straně slabých a bezvýznamných, uražených a ponížených. Prosíme tě o to skrze něho, Ježíše Krista, tvého syna a našeho Pána a Spasitele, který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

1. čtení

Př 25,6 – 7

píseň

613 Oči všech se upírají

2. čtení

Žd 13,1 – 8. 15 – 16

píseň

443 Přijď, králi věčný náš

evangelium

Lk 14,1. 7 – 14

kázání

Modlitba po kázání s úvodem k vyznání víry

credo

Vyznejme společně obecnou křesťanskou víru: Věřím..

přímluvy

nad dary

Bože, dárce všeho dobrého, všechno, co máme, je ve skutečnosti od tebe, a přesto přicházíme s dary a modlitbami před tvoji tvář. Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána.

sbírka

během písně se koná sbírka a děti přinášejí chléb a víno

píseň

504 Tak, jaký jsem

preface

Pán s vámi.

I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Je to dobré a spravedlivé, abychom ti, Otče na nebesích, děkovali a se vším, co žije, tě chválili skrze našeho Pána, Ježíše Krista. On s námi zakusil těžkosti života i temnotu světa a smrti; ale ty jsi ho vzkřísil k novému životu. Díky němu jsme se stali novým stvořením, překonáváme strach a připravujeme cestu pro jeho návrat ve slávě. Skrze něj chválíme nyní a vždycky tvé slitování a se sbory andělů a se všemi věrnými, kteří a které jsou v tvé slávě, voláme:

sanctus

(EZ 159) Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh; plné všecko nebe, plná země tebe.

ustanovení

(1K 11, ČEP)

Pán Ježíš, v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a vzdal díky, lámal jej a řekl:

Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. +

Stejně vzal po večeři i kalich, a řekl:

Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku. +

epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

otčenáš

pozdrav pokoje

agnus dei

Ó Beránku nevinný, / jenž za nás na kříži umřel, / náš rukojmě jediný, / trpělivost velikou´s měl. / Na sebe´s hříšných mzdu vzal, / by žádný z nás nezoufal. / Smiluj se nad námi, / ó Jezu, ó Jezu.

non sum dignus

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

pozvání

Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

přijímání

modlitba po přijímání

Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista, vykonal jsi na nás veliké věci. Děkujeme ti za společenství této hostiny. Dej, ať nikdy neztratíme, co jsi nám dal ve svém Synu a ať smíme být přitom, až znovu vše obnovíš v Kristu, našem Pánu.

požehnání

Hospodin ti požehnej a opatruj tě.

Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv.

Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem.

Jděte v pokoji!

ohlášení

píseň

648 Kristus je má síla

 
Na úterý 4. září připadá památka úmrtí Alberta Schweitzera, německého bohoslovce, misionáře, filosofa, varhanního virtuóza a lékaře. Roku 1913 z vlastních prostředků založil v afr. Lambaréné nemocnici, kterou financoval z darů, a z prostředků, které získával prostřednictvím koncertů, na nichž interpretoval varhanní skladby J.S. Bacha. Albert Schweitzer zemřel r. 1965.