21. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

I v našem životě je mnoho věcí, které jsou pokřivené, se kterými se nám nedaří pohnout, narovnat je. Možná jsou tam již dlouho, zvykli jsme si, srostli jsme s nimi, ale dělají z nás nesvobodné lidi. Je nám těžko uvěřit, že tu nejsou navždy, že je může Kristus rozvázat dnes.

Introit

Doufám v tebe, Bože, kéž nejsem nikdy zahanben.
Vysvoboď mě,
pomoz mi vyváznout,
skloň ke mně své ucho,
buď mojí spásou. (Ž 71)

Kyrie

Bože, ty jsi se rozhodl zachránit ztraceného člověka.
Klaníme se ti a vzýváme tě:
Pane smiluj se

Ježíši Kriste, ty jsi člověka osvobodil od zlého.
Klaníme se ti a vzýváme tě:
Kriste, smiluj se

Duchu svatý, svým vanutím obnovuješ všechno stvoření.
Klaníme se ti a vzýváme tě:
Pane smiluj se

Kolekta

Bože, náš Otče,
povolal jsi nás v Ježíši Kristu k svobodě svých dětí.
Zbav nás všech nátlaků a závislostí
a daruj nám svobodu a aktivní sílu, jakou mají ti,
kteří vědí, že je miluješ.
Prosíme tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří navěky.


Aleluja

Duch Hospodinův mně pomazal, abych propustil zdeptané na svobodu, praví Pán,  a vyhlásil léto  milosti. Aleluja.

Texty

Iz 58, 9b-14    Ž 71, 1-6    Žd 12, 18-29     L 13, 10-17

Motivy pro confiteor (po kázání – nebo pro přímluvy)

- i v našem životě / v našem srdci je mnoho věcí, které jsou pokřivené, se kterými se nám nedaří pohnout, narovnat je – možná jsou tam již dlouho, zvykli jsme si, srostli jsme s nimi, ale dělají z nás nesvobodné / spoutané  lidi; je nám těžko uvěřit, že tu nejsou navždy, že je může Kristus rozvázat dnes
- přehlížíme ty, kdo potřebují pozornost, kdo se cítí opuštěni
- v rodině / ve sboru / v práci se necháváme zaplést do hry, ve které jde o moc - o to, kdo se prosadí, kdo bude mít navrch

Přímluvy

- za to, aby naše bohoslužba byla skutečně společným dílem nás všech; abychom ji konali s radostí skrze Ducha svatého, který nám byl dán
- za to, abychom se skrze Kristovu lásku naučili naslouchat těm, kdo se k nám obracejí
- za narovnání nedůstojných životních podmínek mnohých lidí, zejména dlouhodobě nemocných / sociálně vyloučených skupin – Rómů /
- za větší respekt žen vůči mužům a mužů vůči ženám, za rovné šance ve společnosti.
- za naše společenství: dej nám sílu nést, snášet a stále podporovat bratry a sestry, kteří naši podporu potřebují
- za to, aby církev věřila tvým zaslíbením a s nadějí očekávala Kristův příchod a naplnění času

Preface

(upravená starok. všeobecná VII /  téma: jsme adoptováni za děti Boží, ve smilování Syna poznáváme laskavého Otce)

Vzdáváme ti díky, věrný a laskavý Otče,
žes nám dal Ježíše, svého Syna a našeho bratra.
Viděli jsme jeho lásku k nemocným a k chudým,
a jeho porozumění pro nepatrné a hříšné.
Nezůstal lhostejný k žádné tísni.
Jeho život a poselství nám dosvědčují,
že jsi Bůh, který se stará o lidi
jako otec o své děti.
Proto tě chválíme a oslavujeme tě,
vydáváme svědectví o tvé věrnosti
a se všemi, které jsi osvobodil od zlého,
zpíváme píseň o tvé slávě / voláme
Svatý...

Po přijímání

Dobrotivý Bože, ty jsi lékařem našich duší
a uzdravuješ nás silou tohoto pokrmu.
Vysvoboď nás ze spleti
našich chyb a naší hlouposti
a veď nás cestou pokoje
skrze Krista, našeho Pána.