20. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Oheň člověku umožňuje život. Oheň osvětluje, zahřívá, očisťuje, ale též spaluje, ničí a odděluje. Touhou Ježíše Krista, dokonce celým jeho posláním, je, abychom na ohni, který on přinesl, měli účast. Abychom z něho sami žili a předávali ho dalším. Jeho oheň je k životu... (z www.vira.cz)

Vstupní antifona

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Věru, lepší je den v tvých nádvořích než jinde tisíc.

Uvedení do bohoslužby

Každou neděli zapalujeme na stole Páně svíci jako znamení Kristovy přítomnosti. Oheň je dvojznačný živel: hřeje a dává světlo, ale také může pálit. Kristus mezi námi: to je dárce pokoje. Ale také ten, kdo ohněm svého Ducha nás chce proměnit, oddělit to, co je ryzí od toho, co je porušené.
(Proto se mu otevřeme a volejme k němu: Kyrie eleison...)  

Kolekta

Bože a Otče lidstva,
vzhlížíme k Ježíšovi,
který není prorokem iluzí a falešných nadějí,
ale všechny těžkosti života nese s námi.
Daruj nám vytrvalost a rozhodnost
a dej nám jít s jistotou cestou víry.
O to tě prosíme skrze Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Aleluja
Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

Texty


Iz 5,1-7  Ž 80,1-2.8-19  Žd 11,29-12,2  L 12,49-56

Přímluvy

Doporučuji přímluvnou modlitbu z Agendy ČCE II., str. 281.

Nad dary

Bože,
završil jsi všechny oběti Staré smlouvy
obětí Smlouvy nové.
Požehnej naše dary,
které přinášíme ke tvé cti,
ať jsou k dobru všech lidí
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Děkujeme ti, svatý a silný Bože.
Ty řídíš chod světa a staráš se o každého člověka.
Shromažďuješ nás ke společenství,
abychom naslouchali tvému slovu
a následovali tvého Syna ve víře.
On je cesta, po které se dostaneme k tobě;
on je jediná pravda, která nás osvobodí;
on je život který nás naplní radostí.
Proto velebíme nyní i navěky tvé slitování
a zpíváme (voláme) se sbory andělů
chválu tvé velebnosti:

Po přijímání

Bože a Otče,
směli jsme přijmout chléb života
a kalich spásy.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se ve svátosti stal naším pokrmem
- sám Ježíš Kristus, náš Pán.

Sanctorale

Klasický text ke communio sanctorum ze Žd nabízí možnost vnést téma společenství svatých přes hranice času a smrti, např. při ohláškách jmenovat ekumenicky významné svědky víry, jejichž památky si připomínáme v následujícím týdnu:

19.8. Blaise Pascal (1662)
20.8. BERNARD Z CLAIRVAUX (1153)
21.8. E.Thurneysen (1974)
23.8. Irenej Lyonský
24.8. BARTOLOMĚJ APOŠTOL, S. Weil (1943)

Písně:

EZ 158 (Gloria)
EZ 416 (k Iz)
EZ 243 (před evangeliem)
EZ 371 (prosba o oheň Ducha svatého)
EZ 242 (k Žd - téma sanktorálu)
DEZ 671, DEZ 662, DEZ 631

S využítám starokatolického a římského misálu.