2. neděle velikonoční C

Autor:
Publikováno:

Quasimodogeniti neboli Bílá neděle (Dominica in albis), liturgická barva: bílá.

Introitus:

Haleluja!
Jako novorozené děti touží po mléku,
tak si žádejte nefalšované slovo Boží!
Haleluja!  1 Pe 2,2a

Uvedení:

Quasimodogeniti - "jako novorozené děti" - tak zní latinský introit dnešní neděle. Hezké heslo, ale může se zdařit nově začít žít, když nás obklopuje starý svět, můžeme se v tomto čase dotknout toho, co znamená věčnost? Vzkříšení Kristovo vneslo do našeho světa nové světlo. V jeho světle je nový i náš život. Jsme povoláni být světlem světa, i když na to ze svých sil nemáme. "Jako novorozené děti" - to nám otvírá novou perspektivu: máme růst, stávat se stále více těmi, kým jsme díky křtu, Božími dětmi.

Kolekta

- dle EA:

Všemohoucí Bože,
svou milostí jsi nás znovuzrodil svátostí křtu.
Prosíme tě:
Pomoz nám, abychom v tomto novém životě
následovali našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

- dle starokatolického misálu:

Věčný Bože,
posílil jsi apoštola Tomáše
ve víře ve vzkříšení svého Syna.
Pozvedej i nás, když pochybujeme
a veď nás po cestě Ježíše Krista,
našeho bratra a Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky věků.

Texty

Sk 5,27-32; Ž 118,14-29 nebo Ž 150; Zj 1,4-8; J 20,19-31

Zpěv před evangeliem


Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán. Blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili. Aleluja.

Přímluvy

Ve velikonočním pokoji volejme k Bohu:
Kyrie eleison.

Daruj nám mír. Nedej vzrůstat moci zla. Zabraňuj válkám. Nenech žádného člověka padnout do nicoty. Ty jsi stvořil život. Jednej s námi jako jsi učinil v Ježíši Kristu, tvém Synu. Voláme k tobě:

Daruj nám mír. Probuď nás k lásce. Přemoz nenávist. Ať žádný náš krok není marný. Ty jsi osvobodil život. Pomoz nám, jako jsi kdysi mnohým pomohl. Daruj nám svého Ducha. Voláme k tobě:

Daruj nám mír. Odejmi od nás pochybnosti. Posilni odvahu. Nenech zapadnout žádnou dobrou snahu. Ty jsi naplnil život. Prozařuj temnotu. Veď nás k Bohu, věčnému zdroji. Voláme k tobě:


Nad dary

Živý Bože,
přijmi to, co ti dnes přinášíme.
Dej, abychom si v našem společenství
i ve všech ubohých a odstrkovaných lidech tohoto světa
uvědomovali přítomnost tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána.


Preface

- dle EA:

Vpravdě je důstojné a správné, abychom tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože, v každém čase a na všech místech chválili a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť je obětován náš velikonoční beránek Kristus.
On odnesl hřích světa,
svou smrtí přemohl naši smrt
a svým vzkříšením obnovil život.
Proto v této době jásá
celá země velikonoční radostí.
K nám se připojují nebeské mocnosti
a zástupy andělů.
Zpíváme chvalozpěv tvé slávě
a voláme bez přestání...

- dle starokatolického misálu:

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
abychom ti, Otče, vždy a všude vzdávali díky:
abychom tě radostně chválili a oslavovali
zvláště nyní v době velikonoční.
Neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Ježíš Kristus.
V něm všechno zastaralé zaniklo,
v něm svět našel svou spásu,
a všechen život dostal nový smysl a plnost.
Skrze něho vstoupila do světa tvá radost
a celý vesmír a mocné zástupy andělů
zpívají píseň o tvé slávě
a bez ustání volají...


Po přijímání

Bože pravdy,
dal jsi do našich rukou
svého Syna ve znamení chleba a vína.
Dej, ať nás naplní tvůj Duch,
abychom byli posilněni ve víře
a v lásce k tobě i k svým bližním
skrze Krista, tvého vzkříšeného Syna, našeho bratra a Pána.

Písně:

oddíly velikonočních písní z EZ a DEZ