2. neděle postní C

Autor:
Publikováno:

Introitus Reminiscere; texty: 1. čtení Gn 15, 1-12.17-18; Žalm 27; 2.čtení Fp 3,17 - 4,1; Evangelium L 13, 31-35 ( L 9, 28-36 )

pozn.: Variantní evangelijní perikopou je proměnění Páně (srv. římský lekcionář), která se však již četla o poslední neděli po Zjevení Páně. Obě čtení spojuje velikonoční výhled a Ježíšovo odhodlání jít cestou kříže - „dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém“ (Lk 13,33).

liturgická barva: fialová

 

introit

Pamatuj, Pane, na své milosrdenství
a svou dobrotu, která je od věků. (podle Ž 25,6).

 

úvod

Dnes je 2. postní neděle, neděle Reminiscere. Reminiscere miserationem tuarum, Domine – Pamatuj, Pane, na své milosrdenství. Prosba o milost a očištění je druhým krokem na cestě k velikonocím.

 

Gloria 

je vypuštěno

 

Vstupní modlitba

Agenda ČCE, str. 112 – vst. modlitba na žalmový motiv „Rozpomeň se Hospodine“

 

kolekty

podle EA

Všemohoucí Bože,
ty jsi vydal svého Syna do rukou lidí,
a lidé ho zabili.
Prosíme tě:
Odpusť nám, že klademe překážky tvé nepochopitelné lásce,
a dej nám účast na spáse,
kterou jsi daroval světu
v našem Pánu Ježíši Kristu, tvém Synu,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

 

starokatolická (Lk 9)

Bože, náš Otče,

dosvědčil jsi na hoře, že Ježíš je tvůj milovaný Syn

a přikázal jsi nám, abychom ho poslouchali.

Živ nás svým slovem

abychom očištěným duchovním zrakem,

byli schopni poznávat tvou slávu.

Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista,

našeho Pána a bratra,

který s tebou a Duchem svatým žije nyní a na věky

 

ELCA

Bože smlouvy,

v tajemství kříže zaslibuješ světu nepřestávající život.

Shromáždi všechny národy do své náruče

a přikryj nás svým milosrdenstvím,

abychom se mohli radovat ze života, který máme ve tvém Synu,

Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli,

který žije a kraluje s tebou a s Duchem Svatým, jeden Bůh, nyní i navěky.

 

Aleluja

je vypuštěno

 

Vyznání vin

(podle Ž 27,7-10)

Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi!

 

Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Vyzýváš, abychom ti zůstávali blízko, abychom setrvávali v modlitbě – v rozhovoru s tebou, abychom hledali tvou tvář ve svých bližních.

 

Hospodine, tvář tvou hledám. Obracím se k tobě.. Toužím po tvé blízkosti, po setkání s tebou v tomto světě, který jsi stvořil, v tomto životě, který jsi mi dal.Ale často zůstanu sám; často si připadám ztracený; obrátím se do sebe,obrátím se ke zlému. A ty se zdáš být daleký, neznámý, mlčící Bůh.

 

Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka.

Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.

 

Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi!  

Slovo milosti

Bůh říká:

Dám se vám nalézt a změním váš úděl. (Jr 29,14)

přímluvy

  • za všechny, kdo se připravují k přijetí svatého křtu nebo ke konfirmaci
  • za syny a dcery Abrahama a Sáry, za židy, křesťany i muslimy - za ty, kdo mají účast na Boží smlouvě, za všechny národy země
  • za Jeruzalém, za jeho pokoj a mír
  • za ty, kdo zpochybňují moc mocných a jsou za to pronásledováni; za ty, kdo mají na mysli veřejné věci a hledají spravedlivé uspořádání společnosti.
  • za nemocné, za umírající, za ty, kdo jsou ve smutku.
  • za křesťany, ať nesmýšlejí přízemně, ale vzhlížejí ke Kristu, který přijde vše obnovit.

 

Nad dary

Buď pochválen,

Pane, stvořiteli světa.

Tvé je všechno, co jsme a co máme.

Přijmi toto znamení našich díků ke své slávě.

Skrze Krista, našeho Pána.
 

preface

Děkujeme ti, Otče na nebi,

a chválíme tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

On nás miloval a vydal se za nás na smrt.

Zemřel za všechny,

abychom nebyli zatraceni,

nýbrž abychom dosáhli věčného života.

Skrze něho tě chválí všichni spasení,

kteří se spojují s kůry andělů

ke chvále tvé božské slávy.


(varianta s vazbou na Lk 9,28-36)

Děkujeme ti, Otče na nebi,

a oslavujeme tě skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista.

Neboť on je tvůj milovaný Syn,

v němž se nám zjevil smysl Zákona a Proroků.

Když připravoval své učedníky na svou smrt

ukázal se jim s Mojžíšem a Eliášem

a zjevil jim svou slávu, aby je poučil,

že utrpením a smrtí se vstupuje do slávy vzkříšení.

Proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebesa,

zpíváme píseň o tvé slávě a voláme: 

postcommunio

O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat,

každého dne svědčit o tvé spáse.

(Ž 71,15)

po přijímání

Bože světla a života,

ty jsi nám daroval podíl na slávě svého Syna.

Děkujeme, že smíme vědět,

co jsi pro nás připravil v životě věčném skrze Krista,

našeho Pána.
 

Hudební stránka bohoslužeb:

Ž 25 (známý žalm spojený s introitem – srv. 2. sloka)

Ž 27 (zpívatelný; pro odvážné)

(před evangeliem) 490 (1-7 nebo 10-14)

(cesta sebevydání) 309 / 311,

(před boh. stolu resp. po kázání) 312,

(nezasloužená milost) 246,

(závěr) 397,12-13; 669

 

… píseň, která by se týkala vztahu křesťanů a židů (srv. Lk 13,34-35 a Gn 15), jsem v EZ nenašel.