2. neděle po Zjevení Páně C (Svatby v Káni)

Autor:
Publikováno:

Druhá neděle po Zjevení patří už podle římskokatolického členění roku k liturgickému mezidobí. Přitom je však tematicky pevně spjata s vánočním okruhem, konkrétně se svátkem Zjevení Páně. Právě 6. ledna se totiž v církvi vžila připomínka hned tří událostí z Kristova života: klanění mudrců, Kristova křtu v Jordáně a svatby v Káni, při níž Ježíš učinil první znamení, proměniv vodu ve víno. Právě roční cyklus C tematizuje druhou neděli po Zjevení jako neděli svatby v Káni. Trojí "tajemství" svátku Epifanias je tak časově rozloženo do tří svátků.

Biblické texty: Iz 62,1-5; Ž 36,5-10; 1K 12,1-11; J 2,1-11

Liturgická barva: zelená

Vstupní antifona:

Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno. (Ž 66,4)

Úvod:

V Kristu vstoupila do světa radost. Bůh nás bere vážně v naší lidské touze po radosti a společenství. Dnes to vidíme na prvním Ježíšově znamení, když na svatbě proměnil vodu ve víno.

Kolekta

- luterská:

Pane Ježíši Kriste,
ty jsi udělal lidem radost,
a ukázal jsi tak svou slávu.
Prosíme tě:
Proměň také náš zármutek v radost,
učiň tuto bohoslužbu svátkem,
při němž zakusíme tvou blízkost.
Neboť ty spolu s Otcem a Duchem...

- starokatolická:

Bože, příteli života a radosti,
ty jsi nám ve svém Synu Ježíšovi zjevil svou nádheru a velikost.
Dej, ať ho máme stále před očima,
ať nasloucháme jeho slovu
a věrně ho následujeme.
Prosíme tě o to skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a působí navěky.

Aleluja. Bůh nás povolal kázáním evangelia, abychom dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.

nebo

Haleluja.
Pochlub se Pánem, moje duše,
ať to slyší ztrápení a radují se.

Přímluvy:

Bože, ty jsi nespočinul ve své plnosti, nýbrž vstoupil jsi do našeho času a ukázal lidem svou lásku. Co víc ti můžeme nabídnout než chudobu našich životů. Ale ty se nestydíš dopřát nám své přátelství. Obdarováváš nás tím, že za nás dáváš svého Syna. Vděčně voláme:

Kyrie eleison

Dej církvi sílu, aby byla svědkyní tvé nevyčerpatelné lásky a díla pokoje. Zjev dobré, kde vládne nenávist; přines odpuštění tam, kde se lidé urážejí; kde je spor, uskutečni smíření; kde pramení zoufalství, vlej naději, aby zazářilo světlo, kde nás obklopují temnoty; aby radost vstoupila tam, kde bydlí smutek. Proto voláme:

Kyrie eleison

Prosíme za všechny, kdo nesou odpovědnost ve státě a společnosti, v hospodářství, školství a kultuře - za odvahu a rozhodnost v zasazování se o život a spravedlnost, pro teď i pro budoucnost. Dej, ať ve všech rozmíškách jsme si vědomi tvé lásky. Voláme:

Kyrie eleison

Prosíme zvláště za všechny, kteří touží po lásce, kteří to mají těžké se sebou i s druhými, za všechny, kdo zůstávají uzavřeni ve své samotě, za všechny odstrčené, ponížené, za všechny unavené a přetížené. Ať najdou oporu a klid ve zkušenosti tvé lásky. Pošli lidi, kteří se v důvěře v tebe vydají sloužit potřebným. Voláme:

Kyrie eleison

Eucharistie

Nad dary:

Bože života,
dary, které jsme připravili,
jsou znamením naší oddanosti tobě.
Jako se posvěcuje chléb a víno mocí Ducha,
tak posvěť také nás podle obrazu svého Syna,
našeho Pána, Ježíše Krista.
(starokatolická)

Preface

- luterská:

Opravdu je dobré a správné,
je to naše povinnost i radost,
tobě, věčný Bože, vzdávat díky skrze tvého Syna Ježíše Krista:
ty jsi pramen života a plnosti,
buď pochválen za všechno, co nám ve své milosti dáváš
- za náš život a za vše, co jej sytí,
za lásku lidí, kteří nám jsou blízko,
za tvé osvobozující slovo radostné zvěsti.
Chválíme tě s celým stvořením,
se zástupem všech, kdo o tobě svědčí od počátku světa,
připojujeme se navěky k chvále, kterou ti vzdávají andělé...

- starokatolická:

Děkujeme ti, svatý Otče,
a chválíme tvou dobrotu a lásku,
která k nám přišla a stále přichází
ve tvém Synu a našem bratru Ježíši Kristu.
Neboť on při svatbě v Káně učinil počátek svých znamení:
ve vodě, která se stala vínem,
nám ukazuje tvou uzdravující sílu,
dává nám zakusit radost budoucí nebeské hostiny
a ukazuje se jako Mesiáš, kterého jsi poslal.
Skrze něho oslavujeme tvou velikost, která se k nám sklání
a se sbory andělů a všech spasených
plni radosti zpíváme (voláme):

Po přijímání:

- luterská:

Pane Ježíši Kriste, byli jsme hosty u tvého stolu. Dal jsi nám účast na tvé lásce k lidem. Povolal jsi nás na cestu pokoje. Provázej nás nyní, když odcházíme a jdeme k lidem, kteří nás potřebují. Tobě buď sláva navěky.

- starokatolická:

Dobrý Bože,
děkujeme ti za tvé životodárné slovo
a za společenství kolem stolu s tvým Synem.
Dej, abychom skrze tvého Ducha
byli jedno srdce a jedna duše,
a veď nás mocí tohoto pokrmu
k svatební hostině věčného života
skrze Krista, našeho Pána.

Písně: EZ 158 (Gloria), EZ 36 (žalm), EZ 243 (před evangeliem), DEZ 702, EZ 579 (po požehnání)