19. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Texty Gn 15,1–6; Žd 11,1–3.8–16; Lk 12,35 – 40

Čísla písní odpovídají Evangelickému zpěvníku (s Dodatkem). Kolekta je upravena dle Starokatolického misálu. Bohoslužebný formulář vychází z Agendy ČCE (A). 

pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Naše pomoc je ve jménu Hospodina;

on učinil nebesa i zemi.

uvedení

Tématem dnešní bohoslužby je víra, která se upíná k tomu, v co doufáme, totiž k příchodu Božího království. Píseň 443 Přijď králi věčný budeme zpívat nadvakrát: před evangeliem 3 sloky a po evangeliu 1 sloku.

píseň

438 Přišli jsme ó Ježíši

kyrie

Dříve než uslyšíme Boží slovo (a budeme slavit večeři Páně), litujme společně svých hříchů.

Byls poslán zachránit ty, kteří hynou. Pane, smiluj se.

Pane smiluj se.

Přišel jsi ke svému stolu pozvat ty, kdo činí pokání. Kriste, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Sedíš na pravici Otce a přimlouváš se za ty, kteří vyznávají svůj hřích. Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Spolehněme cele na Boží odpuštění! Milosrdenství Hospodinovo nad tebou od věků až na věky!

kolekta

Svatý a silný Bože, daruj nám, tak jako kdysi Abrahámovi a Sáře, sílu víry ve tvou blízkost. Nedopusť, abychom ve své bezmoci byli sklíčeni, ale dej, abychom s ochotou víry kráčeli vstříc tvému Synu, našemu Pánu a bratru Ježíši Kristu, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a navěky.

  1. čtení
  2. Gn 15,1 – 6

    píseň

    (žalm) 33 Rozveselte se v Hospodinu

  3. čtení

Žd 11,1 – 3.8 – 16

píseň

443,1 – 3 Přijď, králi věčný náš

evangelium

Lk 12,35 – 40

píseň

443,4 Přijď králi věčný náš (dokončení)

kázání

text: Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde + Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme

credo (zpívané)

602,2 – 7 Svou víru s nadějí / Během písně se koná sbírka

oznámení

přímluvy

otčenáš

zpívaný: 583

požehnání

Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem.

píseň

636 Z tvé ruky