18. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

V úvodu k bohoslužbě dnešní neděle je možné akcentovat téma pomíjivosti: Hodně věcí kolem nás se mění, hledáme pevné body. Možná tehdy, kdybychom chtěli mít pevnou půdu pod nohama před Boží tváří, zjistíme, že ani to nejde. I náš život jako takový je pomíjivý, rozměr věčnosti získává jen s Bohem a v Bohu, ve společenství s Ním. Bůh nám i dnes nabízí, abychom se v modlitbě, ve slyšení evangelia (a ve slavení eucharistie) napojili přímo na Něj, jakoby na svět, který je odjinud, ale přitom má s naším světem a životem víc společného, než my sami…

(Liturgická barva: zelená)

 

Uvedení do bohoslužby

 

Zpívá-li se na začátku bohoslužeb žalm 107.:

Vděčnost je nejkrásnější životní poloha. Žalmista nás vybízí, abychom vděčně chválili Hospodina za jeho dobrodiní. Je to víc, než úspěšná práce, víc snaha o dokonalost před lidmi i před Bohem…

  

Následuje-li po uvedení do bohoslužby vyznání vin nebo rozšířené Kyrie:

Hospodin je nesmírně štědrý a velkorysý. On sytí lačné, potěšuje skleslé, koná divy, dává člověku mnoho dobrého. Jsme mu za to vděčni? Vracíme mu aspoň část toho, co jsme dostali (v práci pro druhé, v lásce, v obětavosti)?

 

Promítá-li se do bohoslužeb ordinarium:

 

Kyrie

Pane, Ty jsi dárcem všeho dobrého. Pane, smiluj se.

Kriste, Ty nám otevíráš dveře do věčného života. Kriste, smiluj se.

Pane, Ty činíš náš život bohatým a krásným. Pane, smiluj se.

 

Jako zpěv Gloria je možno použít píseň 155 nebo 162.

 

Sanctus: 159,1-3  157,1

Agnus Dei: 331,1  472,1+4  504,1

 

 

(Vstupní) kolekta (starokatolická):

Bože, staráš se o nás každý den a víš, co potřebujeme. Osvoboď nás, abychom se neztráceli ve starostech a v každodenním shonu. Veď naši pozornost k tomu, co je trvalé, abychom jednou měli s Kristem podíl na jeho životě v blaženosti, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a působí na věky věků. Amen.

 

Texty:

Oz 11,1-11 nebo Kaz 1,2.12-14;2,18-23

Ž 107,1-9.43            nebo  Ž 49,1-12

Ko 3,1-11

Lk 12,13-21

 

díkům a chválám:

- Díky za světlo, které padá do našeho života

- Díky za to, že náš život na této zemi netrvá věčně

- Děkujeme za hranice našich možností a za objevení Tvých

- Děkujeme, žes nám dopřál, abychom pochopili kladný smysl, který jsi životu

 

vyznání vin (úpravu a zařazení nechávám na uživateli podle zařazení v bohoslužbách):

- Prosíme za odpuštění – pokud jsme čas trávili výhradně nebo téměř jen pro sebe…

- Vyznáváme, že si často život uspořádáváme tak, jakoby Bůh neexistoval, jako bys, Pane nikdy nežil, jako bys k nám v životě nepromluvil, jako by nás tvá láska nepoznamenala…

-  Prosíme Tě o poznání toho pravého a jediného, na čem v životě záleží, a abychom si to vnitřně prožili. O odvahu změnit své myšlení, své postoje,… o moudrost srdce tě prosíme…

 

Slovo milosti: Ko 3,3-4

 

přímluvám:

 

- abychom usilovali o to, co v našem životě může být věčné
- ať pravdivě a celým životem hlásáme evangelium

- ať smíme a umíme jíst v pokoji chléb, který nám dáváš

- ať se umíme rozdělit, my, kteří máme dostatek…

- ať se dokážeme bránit chamtivosti, závisti a sobectví

 

- za lidi, které přemáhá pocit marnosti, kteří nevidí smysl života, které ubíjí stereotyp…

- za ty, kteří nepoznali víc, než co si sami mohou dát a obstarat

- za nemocné: zažeň ducha skleslosti, pozvedni je, naplňuj pokojem, pomáhej ke smíření…

- za všechny, kdo trpí a prožívají úzkost: dej jim milost, dej jim poznat odpuštění, buď jim útěchou…

- za ty, kdo jsou na cestách… Jednou nás všechny doveď do cíle, přístavu klidu a spásy.

 

- z Tvé ruky je náš život… Tobě jej odevzdáváme…

 

Ke slavení eucharistie:

 

Motiv offertoria lze umístit i do eucharistické modlitby:

… Dej, ať jsou dary chleba a vína, které Ti přinášíme, alespoň jasným znamením toho, že Ti chceme odevzdat celý svůj život. Abychom věděli, že se vším, co jsme a co máme, patříme Tobě…

 

Jako prefaci k eucharistické modlitbě nabízím kombinaci 5. preface pro neděle v mezidobí a 3. obecné preface:

… abychom Ti vždycky a všude vzdávali díky. Vždyť Ty jsi Stvořitel všeho: celý vesmír má v Tobě počátek a ve Tvých rukou je všechen čas. Člověka jsi stvořil ke svému obrazu, aby celým svým životem  směřoval k Tobě, svěřil jsi mu svět, aby jej dobře spravoval a aby Tě celým životem velebil a oslavoval tak jako Ježíš Kristus, náš Pán. Neboť On je Tvé Slovo, jímž všechno znovu tvoříš, obnovuješ a naplňuješ životem. Díky němu víme o věčném životě a o tom, že nám všechno slouží k dobrému. A proto Tě v pokoji chválíme a se všemi nebeskými zástupy Ti zpíváme píseň o Tvé slávě a voláme:

 

Antifona k přijímání: J 6,35  1Kor 1,9  Ko 3,1-2

 

Modlitba po přijímání:

Kriste, tolikrát si nevšimneme, jak o nás pečuješ, jak nás skrytě podporuješ v tom dobrém, o co se snažíme. Dáváš nám sám sebe jako chléb z nebe, jako pokrm k životu věčnému. Prosíme Tě, abys nás i v našem všedním životě naplňoval radostí a sytil naši touhu po Tobě a stále otevíral náš obzor směrem k věčnosti, ve které Ty již žiješ a vládneš, se svým Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

Slovo poslání: Ko 3,12-15 (pokračování čtení)

 

Písně:

Ž 107,1-4.7-9

442, 367 (graduál)

689, 630, 649, 543,1-3 (téma)

308 (4. sloka!, k vysluhování)

471,1-3+(8-)10 (po slavení eucharistie)

157 (závěr)

 

 

Zdroje: Agenda ČCE (předepisuje podobenství o boháči a stodolách na neděli díkčinění),

Český misál, Evangelický zpěvník a jeho Dodatek