17. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Téma neděle: modlitba (L 11,-13) - odpovídá propriu 6. neděle velikonoční (Rogate) podle luterského lekcionáře. Liturgická barva: zelená.


Vstupní antifona

Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.

Rozvinuté Kyrie

Pane Ježíši Kriste, v tvém jménu se modlíme.
Kyrie eleison.
Z tvé síly žijeme.
Christe eleison.
V tvém pokoji umíráme.
Kyrie eleison.

Kolekta

- starokatolická:

Bože, náš Otče na nebesích,
obdarováváš všechno, co žije, svými dobrými dary.
Vycházej vstříc našim prosbám
a daruj nám svého svatého Ducha,
abychom v něm byli schopni se modlit.
O to tě prosíme skrze Ježíše Krista,
tvého Syna, našeho bratra a Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

- luterská:

Pane, nebeský Otče,
čekáš na naši modlitbu.
Často však nevíme, za co se máme modlit.
Únava padla na naše prosby i děkování.
pomoz naší slabosti svým svatým Duchem.
Vyslyš nás kvůli Ježíši Kristu
a daruj nám pokoj a spásu v něm,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

- anglikánská:

Pane, od tebe přicházejí všechny dobré dary:
Vnukni nám, svým pokorným služebníkům, dobré myšlenky,
a dej, abychom je pod tvým milosrdným vedením dokázali uskutečnit
skrze Ježíše Krista.

Texty:

Oz 1, 2-10; Ž 85; Ko 2,6-15(16-19); L 11,1-13

Haleluja

Haleluja. Bůh nezavrhuje mou modlitbu,
a neodvrací ode mne svou dobrotu. (Ž 66,20)

Přímluvy

Slyš, Bože, hlas osamělých a ustrašených a daruj jim odvahu udělat krok k druhým lidem. Slyš také hlahol spokojených a otevři jim oči pro lidi, kteří se zklamali. K tobě voláme:

Kyrie eleison

Slyš, Bože, pochyby mladých i dospělých a daruj jim důvěru a naději do budoucna. Slyš také tiché doufání těch, kdo se zasazují za spravedlnost a chraň je před zahořknutím a rezignací. K tobě voláme:

Slyš, Bože, němý nářek nemocných a stůj při nich v jejich slabosti. Slyš také díky silných a zdravých a ochraňuj je před tím, aby své štěstí považovali za samozřejmost. K tobě voláme:

Slyš, Bože, bolest, vztek a zoufalství lidí, kteří byli navzájem odloučeni a naplň je trpělivostí a útěchou. Slyš také radost těch, kdo se milují, a rozšiř jejich srdce k prospěchu všeho života. K tobě voláme:

Slyš, Bože, prosby hladových o chléb, prosby provinilých za odpuštění, prosby opuštěných o lásku. A nám otevři uši a srdce, abychom slyšeli lidi šťastné i ty, kdo jsou v nouzi, byli připraveni podělit se o to, co máme, a byli schopni si navzájem dát, co každý potřebuje. SKrze Krista, našeho Pána.

Nad dary

Nesmrtelný Bože,
dáváš nám chléb a víno jako potravu pro náš pomíjející život.
Přinášíme tyto dary před tvou tvář a prosíme tě:
dej nám je zpět jako svátost nesmrtelnosti
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Vzdáváme ti díky, Bože, náš Otče,
že jsi nás povolal k životu.
Nikdy nás nenecháváš o samotě
a neustále nám ukazuješ svou přítomnost.
V dávných dobách jsi vedl svůj lid, Izrael,
nedozírnou pouští.
Dnes doprovázíš církev a sílíš ji svým Duchem.
Tvůj Syn nám otvírá cestu,
která nás z tohoto života
přivede k radosti života věčného.
Proto s anděly a se všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě (a voláme): Svatý...

Po přijímání

Bože a Otče,
daroval jsi nám chléb života a kalich radosti.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se touto svátostí stal naším pokrmem,
on - Ježíš, náš Pán.

Slova poslání

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1 Tes 5,16-18)
  
Písně

EZ 519, 384; DEZ 618, 621 (jako přímluvy), 672, 684

Ekumenické kalendárium:

29.7. OLAF HARALDSON (31.8.1030)
30.7. August Vilmar (1868)
31.7. Ignác z Loyoly (1556)
1.8.  Jan Milíč z Kroměříže (1374)
2.8.  Chr. Blumhardt (1919)
4.8.  J.M.Vianney (1859)

Zdroje: Starokatolický misál, Erneuerte Agende, www.evangelische-liturgie.de, Český misál, Evangelický zpěvník a jeho Dodatek