16. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Liturgická barva zelená, texty Am 8:1-12 n. Gn 18:1-10a, Kol 1:15-28 a Lk 10:38-42 (evangelium o Martě a Marii). V sanctorale památka sv. Marty (v benediktinské tradici i jejích sourozenců Marie a Lazara) připadá na 29. 7. (v prav. tradici 4. 6.); na 22. 7. připadá památka Marie Magdaleny (v obou tradicích).

Úvod

Protože je evangeliem této neděle příběh o Martě a Marii, jsou liturgické texty vybrány jednak z nedělního propria, jednak z formulářů k památce těchto dvou sester. V bohoslužbě je možno tematizovat uvítání Pána jako hosta (zvl. je-li 1. čtením oddíl o Abrahamovi), které vede k vnitřní proměně hostitele (možno zužitkovat i v eucharistickém kontextu).

Texty

Introitus Ecce Dominus adiuvat me (nedělní)

Ejhle, Bůh mi poskytuje pomoc,
Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.
Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí!
Ve své věrnosti je umlč,
Hospodine, má záštito.
V: Bože, pro své jméno mě zachraň, *
ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.
(podle Ž 54:6.7 a 3)
Varianty: Dilexisti justitiam (Ž 45:8.2) nebo Sitientes venite (Iz 55:1 + Ž 78:1b) ze svátku sv. Marty (Marie a Lazara).

Kyrie

Protože jsme často necítili bázeň v blízkosti tvé lásky, ani stud v přítomnosti tvého světla, voláme: Pane smiluj se.
Pane, smiluj se.

Protože není v naší přirozenosti vyjít ze sebeklamu nebo se posunout z plytkosti a lhostejnosti, voláme: Kriste smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Protože nejsme nikdy tak dobří, jak veřejně předstíráme, nebo tak bez naděje, jak se sami cítíme, voláme: Pane smiluj se.
Pane, smiluj se.

nebo

Ježíši, byl jsi hladový a nedali jsme ti najíst, měl jsi žízeň a nedali jsme ti napít. Pane smiluj se.
Pane smiluj se.

Ježíši, byl jsi pocestným a nepřivítali jsme tě, byl jsi nahý a neoblékli jsme tě. Kriste smiluj se.
Kriste smiluj se.

Ježíši byl jsi nemocný a ve vězení a nenavštívili jsme tě. Pane smiluj se.
Pane smiluj se.

Absoluce

Milé sestry a bratři v rodině Boží,
pro naše dobro je psáno:
"když se rozhojnil hřích, tedy ještě více se rozhojnila milost,".
Slyšte Kristovo osvobozující slovo milosti:
"Tvé hříchy jsou ti odpuštěny!"

Kolekta

Věčný Bože,
přitahuješ nás v Kristu blíž k sobě
a stáváš se naším hostem.
Uprostřed starostí našeho života
nás učiň vnímavými ke tvé přítomnosti
abychom si tvé slovo cenili nad všechno ostatní
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána.
(ELCA)

Graduale Domine Deus noster

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
V: Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
(Ž 8:2)

Alleluja Eripe me de inimicis (nedělní)

Alleluja.
Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, buď mi hradem proti útočníkům.
(Ž 59:2)
nebo

Alleluia Adducentur (z památky s. Marty)

Alleluja.
I panny za ní, družičky její, přivedeny budou k tobě.
Přivedeny budou s radostí velikou a plesáním.
(Ž 45:15b.16a)

Přímluvy I.

Abraham přivítal tři cizince a Marta s Marií prokázaly pohostinství Pánu. Všichni tři byli změněni svými návštěvníky. Modleme se, abychom byli také tak pohostinní, a volejme:
Pane, učiň si u nás domov.
  • Aby se Církev mohla stát pohostinným domem pro všechny lidi a kultury a byla jimi obohacena, volejme:
  • Abychom se naučili rozeznat Pána v tvářích pocestných a vítali je, jako bychom vítali jeho samotného, volejme:
  • Abychom jako Marie dychtivě přijímali, to co nám Pán říká a předávali jeho dobrou zprávu dále, volejme:
  • Aby lidé toto i jiná křesťanská společenství cítili jako svůj společný domov a sloužili jeden druhému, volejme:
Svatý a dobrý Bože,
Tvůj Syn Ježíš řekl Martě: "Jen jedna věc je potřebná"
- tou věcí jsme my sami.
Prosíme tě o to co je potřebné:
ruce Marty, abychom ti mohli sloužit
a srdce Marie, abychom tě mohli milovat.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přípravě stolu Páně Iustitiae Domini.

Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,
nad zlato vzácnější, sladší než med.
Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.
(Ž 19:10b-12)

Modlitba nad dary

Přijmi a požehnej, Bože, tento chléb a víno
i naše životy, které ti nabízíme jako odpověď na tvoji péči o nás.
Ať i tato oběť - našich darů i nás samých -
přispěje k plnějšímu porozumění tvému Slovu
a hojnějšímu rozšíření tvé lásky.
O to prosíme ve jménu Ježíše.
Amen.

(nebo konala-li se před tím sbírka)

Milosrdný Bože,
většinu času nakupujeme a prodáváme. Zde ale dostáváme a dáváme.
Děkujeme ti za to, že můžeme dávat nejenom proto
abychom šířili tvoji lásku a milosrdenství
ale i proto, abychom si připoměli, co má v životě skutečnou hodnotu.
Tím, že dnes něco odkládáme,
uznáváme, že smysl života nezáleží ve věcech
ale ve vztahu s Tebou skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

Preface

Je vskutku správné vzdávat ti díky a chválu, Bože,
neboť jsi nám zjevil po věky skryté tajemství:
kterým je Kristus v nás, naděje slávy,

V něm jsi stvořil nebesa a zemi
a v něm držíš všechny věci pohromadě.
Skrze Zákon a proroky nás voláš na svoji cestu
a když vidíš potřebné pošlapané a chudé zničené
trestáš nás hladem po slyšení svého slova.

Ale v Kristu - svém viditelném obraze -
jsi se sklonil dokonce i k těm kdo páchají zlo.
Voláš nás, abychom seděli u tvých nohou
a neslouchali tvým slovům pokoje.
Když byla jeho krev prolita ve smrti na kříži
vzkřísil jsi ho jako prvorozeného z mrtvých,
abys v něm se sebou usmířil všechny věci
a postavil nás na bezpečný základ
víry a naděje v evangeliu.

A proto tě...
(Podle N. Nettletona, je-li 1. čtením Am 8:1-12)

Pozvání k přijímání

Je zde Pán, který praví:
Hle, stojím přede dveřmi a tluču;
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi,
vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou (Zj 3:20).
Pane, nejsem hoden...

Antifona k přijímání eucharistie Optimam partem

Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.
(Lk 10:42)

Postcommunio (modlitba po přijímání)

Pane, náš Bože,
přišel jsi mezi nás ve svém Synu
abys byl naším hostem.
Ať jsme ve svém každodenním životě
otevření pro všechny potřebné,
ať tě rozeznáváme a vítáme
v každém kdo k nám přijde
a tvá milost a láska ať naplňuje
každé liské setkání.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
který žije s tebou a zůstává s námi
po všechny dny až do skonání věků.

Požehnání a propuštění

Jděte a v důvěře v Boží věčnou lásku
mu vždy vzdávejte díky.
Netrapte se strachem ani neklidem
a neuchylujte se od naděje zaslíbené v evangeliu,
ale vždy volte lepší cestu
úsilím o spravedlnost
a hlásáním Krista se vší moudrostí.

A ať vás Bůh bezpečně upevní ve víře
ať vás Kristus před ním učiní svatými a nevinnými
a Duch svatý ať vás pozdvihne ke zralosti v Kristu.

Vyjděme v pokoji k lásce a službě Pánu
...ve jménu Kristově, Amen.

Písně a hudba

  • V Evangelickém zpěvníku je možné užít písně o navštívení Páně (třeba i adventní: EZ 274 Vítej nám hoste, 275 Zavítej k nám), sezení u jeho nohou (Ez 559 2. sloka, EZ 257 aj.). K druhému čtení (z Kol 1:15-28) je možné použít Jezu Kriste, Synu Boží EZ 434.
  • Z mládežnických písní lze použít např. Vzácný hosti, přijď již nebo Nevím Pane, co ti dát.