14. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Letos připadá na 5. neděli po sv. Trojici, bude připomenuta památka Jana Husa. Písně vybrány z Evangelického zpěvníku. Modlitby upraveny s použitím Agendy ČCE, Starokatolického misálu a Evangelisches Gottesdienstbuch. Zpěv Gloria (Taizé) podle zpěvníku Svítá.

pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Naše pomoc je ve jménu Hospodina;

on učinil nebesa i zemi.


uvedení


V dnešním shromáždění si připomeneme památku mučednické smrti mistra Jana Husa, která dala podnět k české i světové reformaci.

píseň

483,1 – 4 To jedno mějme stále na paměti


vyznání vin


Pokořme se před svatým Bohem a v tichosti srdcí mysleme na svá provinění Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, sestry a bratři, své vyznání hlasitým Vyznáváme.

Vyznáváme.

A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Potvrďte hlasitě: Věříme

Věříme.

Pamětlivi toho, že Bůh v nám Kristu odpustil, odkládáme hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejte s důvěrou v pomoc Ducha svatého hlasitě: Odpouštíme.

Odpouštíme.

absoluce

Všemohoucí Bůh se nad námi smiloval a odpustil nám naše viny skrze Ježíše Krista. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.

gloria

kolekta

Věrný Bože, dal jsi Janu Husovi odvahu, aby vyznával Krista, miloval jeho pravdu a svou víru dosvědčoval až ke smrti. Dej, ať i my vydáváme svědectví o naději, která nás naplňuje, že tvoje pravda vítězí; a tak následovali tvého Syna, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí navěky věků.

1. čtení

Iz 66,10 – 14

píseň žalmová

66,1 – 6 Nuž pojďte a Bohu plesejte

2. čtení

Ga 6,7 – 16

píseň

259 Navštiv nás, Kriste žádoucí (text M.J.Hus)

evangelium

L 10,1 – 11.16 – 20

kázání

credo

přímluvy

píseň

308,1 – 5 Jezu Kriste (text M.J.Hus)

preface

Pán s vámi.

I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Je to dobré a spravedlivé, abychom ti, Otče na nebesích, děkovali a abychom tě chválili za to, že ukazuješ svou slávu na svých mučednících. Neboť velikost jejich života je tvůj dar, v jejich společenství nám dáváš sílu a vytrvalost k zápasu a s nimi nám jednou podáš nevadnoucí věnec vítězství skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista. Proto velebíme tvé svaté jméno a s anděly a svatými i se všemi křesťany na celém světě k chvále tvé slávy zpíváme:

sanctus

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh; plné všecko nebe, plná země tebe.

nad dary

Bože, dej ať tak jako se sebralo mnoho zrn, aby vytvořilo tento chléb, a mnoho hroznů, aby nám daly toto víno ve společném kalichu, tak ať je tvá církev spojená v jedno k oslavě tvé spasitelné lásky, skrze Krista, našeho Zachránce.

ustanovení

Pán Ježíš, v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a vzdal díky, lámal jej a řekl: Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku.  Stejně vzal po večeři i kalich, a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku.

epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království. Amen.

otčenáš

pozdrav pokoje

agnus dei

(EZ 322) Ó Beránku nevinný, / jenž za nás na kříži umřel, / náš rukojmě jediný, / trpělivost velikou´s měl. / Na sebe´s hříšných mzdu vzal, / by žádný z nás nezoufal. / Smiluj se nad námi, / ó Jezu, ó Jezu.

nejsem hoden

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

pozvání

Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

přijímání

modlitba po přijímání

Bože, náš Otče, posílil jsi nás u stolu tvého Syna slovem a chlebem života a dal jsi nám podíl na svém životě a na své slávě. Děkujeme ti a prosíme tě: Provázej nás svým svatým Duchem a posiluj naši naději, že konec našeho pozemského života je ve tvé věčnosti. Skrze Krista, našeho Pána.

požehnání

Hospodin ti požehnej a opatruj tě.

Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv.

Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem.

Jděte ve jménu Páně!

ohlášení

píseň

487 Amen, Otče, rač to dáti