13. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Evangelium této neděle čtou luterské perikopy v 1. řadě o 3. neděli v postu. Agenda ČCE nabízí uvedené epištolní čtení pro 14. neděli po Trojici. V této přípravě vycházíme hlavně ze Starokatolického misálu. Je také možné použít proprium svátku apoštolů Petra a Pavla.

Vstupní antifona

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem

Kolekta

Bože, ty měníš naše životy,
když přijmeme tvé přátelství, které nám nabízíš.
Posíláš nás na svou žeň, dáváš nám svou sílu
a svěřuješ nám svou radostnou zvěst o záchraně světa.
Dej, ať si uvědomujeme, jak velkým věcem smíme sloužit.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

Texty: 2 Kr 2,1-2.6-14; Ž 77,1-2.11-20; Ga 5,1.13-18; L 9,51-62

Přímluvná modlitba

Některá z modliteb z období církevních otců (Agenda ČCE II, str. 354 - 360).

Nad dary

Náš Bože,
připravili jsme stůl ke slavení svaté hostiny.
Ty sám nás činíš hodnými slavit tuto slavnost
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Děkujeme ti, svatý a silný Bože.
Ty řídíš chod světa a staráš se o každého člověka.
Shromažďuješ nás ke společenství,
abychom naslouchali tvému slovu
a následovali tvého Syna ve víře.
On je cesta, po které se dostaneme k tobě;
on je jediná pravda, která nás osvobodí;
on je život který nás naplní radostí.
Proto velebíme nyní i navěky tvé slitování
a zpíváme (voláme) se sbory andělů
chválu tvé velebnosti..

Po přijímání

Bože milosrdenství a lásky,
oslavili jsme památku utrpení a vzkříšení Krista
a přijali jsme nejsvětější svátost,
aby nám nebyla k odsouzení,
nýbrž pomáhala k věčné spáse
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Ekumenické kalendárium (1.-7.7)

2.7. NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
3.7. TOMÁŠ APOŠTOL
4.7. Prokop Sázavský
5.7. CYRIL A METODĚJ (č. kat.)
6.7. JAN HUS (1415), Tomáš Morus
7.7. Patriarcha Athenagoras I. (1972)