11. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Liturgická příprava vytvořena s použitím Starokatolického misálu, luterské agendy a internetových příprav Evangelische liturgie (http://www.evangelische-liturgie.de). Evangelijní čtení odpovídá luterskému propriu 11. neděle po sv. Trojici (5. řadě).

Vstup

Ve jménu Boha, který má své srdce při chudých. Ve jménu Ježíše, kterému vytýkali, že je přítelem celníků a hříšníků. Ve jménu svatého Ducha, který nás před Bohem zastupuje nevyslovitelným lkáním.
Amen.

Vstupní antifona

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Kyrie

Pouze ve víře jsme připraveni naslouchat Bohu. Naše víra je ale slabá a ohrožená pochybnostmi. Proto voláme: Pane smiluj se.

Pouze láska nás uschopňuje odpouštět a přát druhým dobré. Naše láska je ale slabá a ohrožená starostí o sebe sama. Proto voláme: Kriste smiluj se.

Pouze naděje nám dává odvahu šířit dál radostnou Boží zvěst. Naše naděje je ale slabá a zkalená špatnými zkušenostmi. Proto voláme: Pane smiluj se.

Gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Píseň EZ 158 nebo DEZ 604

Kolekta

- starokatolická:

Bože slitování,
tvůj Syn se za nás vydal
a my k tobě smíme přicházet se svou vinou.
Vysvoboď nás ze zápletek zla.
Přijmi nás v Ježíši Kristu, našem bratru a Pánu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

luterská:

Bože, náš Otče,
důvěřujeme, že máš sílu vysvobodit nás z naší pýchy
a učinit z nás lidi tvé lásky.
Prosíme tě o tvou osvobodivou přítomnost,
když se zde modlíme, zpíváme, nasloucháme a mluvíme.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Texty: 1 Kr 21.,1-10.(11-14).15-21a; Ž 5,1-8; Ga 2,5-21; L 7,36 - 8,3

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Bůh si nás zamiloval a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Aleluja.

Přímluvy

Děkujeme ti, Bože, že nám v Ježíši z Nazareta dáváš své slovo a znamení a my smíme zakoušet, jak se k nám lidem v lásce skláníš a přeješ si, aby všichni lidé byli spojeni tvou láskou. Vzýváme tě:

Kyrie eleison

Ano, všichni smí přijít k tobě: počestní i ztracení, ztroskotaní i ti, kterým byl přán úspěch, zarmoucení i radostní. Ve svém společenství nás svou milostí spojuješ. Vzýváme tě:

Opatruj nás před pýchou samospravedlnosti. Ať nezapomínáme na chudé, když nám dopřáváš bohatství. Odejmi od nás strach ze selhání. Posiluj v nás jistotu, že se k tobě smíme vždycky znovu vracet. Vzýváme tě:

Zůstávej s námi, když tě ztrácíme z očí. Nenech nikoho samotného. Pomoz nám, abychom o tobě slovy i činy svědčili těm, kdo tě neznají. Vzýváme tě:

Dnes tě obzvláště prosíme za... Vzýváme tě:

Dej nám víru, která se nikoho nevzdává. Dej nám naději, která se ničím nedá zmást. Dej nám lásku, která překračuje všechny hranice. O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, našeho bratra a Pána.

Nad dary

Bože, stvořiteli světa,
Tento chléb a toto víno
byly připraveny z mnoha klasů a hroznů.
Shromažďuj právě tak lidi všech národů
do království tvého pokoje
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Opravdu je dobré a správné,
a děje se to k naší radosti,
abychom ti, Bože, děkovali za tou lásku.
Neboť ty nás očekáváš jako Otec milosrdenství
a tvůj Syn nám dává odvahu se k tobě navrátit
a svěřit se ve víře tvé milosti.
Proto tě chválíme vprostřed celého tvého stvoření.
Proto stojíme ve velkém zástupu těch, kdo žijí z tvé lásky.
Proto pozvedáme své hlasy do jediné chvály, která spojuje nebe i zemi
a se všemi anděly bez konce vyznáváváme: Svatý svatý svatý

Po přijímání

Dobrotivý Bože,
posilnil jsi nás chlebem života a kalichem spásy.
Ať tvá síla v nás působí
a umožní nám život v následování tvého Syna,
který s tebou žije a život tvoří navěky.

Písně

EZ 158 nebo DEZ 604 (Gloria)
EZ 509 (před evangeliem)
DEZ 693
DEZ 694

Ekumenické kalendárium (17.-23.6.)

17.6. založení Ochranova
20.6. Naum Ochridský (910) - žák Metodějův
21.6. poprava 27 českých pánů

Svědky víry je možné připomenout v ohláškách nebo zařadit do communia sanctorum eucharistické modlitby.