Květná neděle B

Autor:
Publikováno:

Palmarum. Texty: Iz 50,4 – 9; Ž 86; Fp 2,5 – 11; Mk 14,3 – 9. Vynechává se Aleluja. Liturgická barva: červená nebo fialová.

VSTUP

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.
I s tebou.
Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!

UVEDENÍ

Dnešní neděle je poslední během postní doby. Její jméno – Palmarum, česky Květná – je odvozeno od událostí provázejících Ježíšův příjezd do Jeruzaléma těsně před Velikonocemi. Podle svědectví evangelií zástupy jásaly a stromovými ratolestmi stlaly cestu Ježíši a jeho oslátku.

PÍSEŇ   

272,1 – 4  Jak vítati mám tebe

KYRIE

Pane Ježíši Kriste, přišel jsi mezi nás, abychom poznali všemohoucího Boha jako lásku. Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Přišel jsi ne proto, aby sis dal sloužit, nýbrž aby ses stal služebníkem všech. Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Skrze svou smrt jsi otevřel cestu pravého života, sňal jsi naše viny a darovals nám pokoj. Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Před tebou vyznáváme své hříchy, neboť tobě nezůstává nic skryto.
Před tebou vyznáváme své viny, neboť v tvé odpuštění doufáme.
Před tebou vyznáváme své nevěrnosti, neboť ty uzdravuješ tělo i duši.

ticho

Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

KOLEKTA

Modleme se:
Věčný Bože přišel do Jeruzaléma, aby tam přijal svou smrt. Pomoz, abychom ho následovali cestou lásky a nalezli pravý život, skrze něho, Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a pro nás tu je po všechny věky.

SZ ČTENÍ
    Iz 50,4 – 9

ŽALM
    86 Nakloň, Pane, ucha svého

EPIŠTOLA
    Fp 2,5 – 11

PÍSEŇ
    440 Ozvi se, Pane můj

EVANGELIUM
    Mk 14,3 – 9

KÁZÁNÍ

VARHANNÍ POSTLUDIUM

CREDO

Vyznejme společně obecnou víru:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen

PŘÍMLUVY

Laskavý Bože, myslíme na tvého Syna. Kvůli nám a za nás šel cestou lásky až do konce. V jeho jménu tě prosíme:
-    za odvahu i pokoru pro tvou církev, náš sbor a za nás samotné,
-    za pokoj na zemi, mezi lidmi, za uchování přírody a všeho stvoření,
-    za moudrost a pravé poznání všem, kdo hledají smysl života, za ty kdo se nechali svést na špatnou cestu, i za ty, kdo žijí jen pro sebe,
-    za sílu, trpělivost a lásku pro všechny rodiče a vychovatele, za děti a mládež, za nemocné, za zestárlé lidi,
-    za věčné a pokojné světlo pro zesnulé a umírající.
Dobrý Bože, dej, abychom nastávající svatý týden prožili v pokoji, abychom neztráceli ze zřetele cestu tvého Syna, která skrze utrpení a kříž dospěla až ke vzkříšení. Za něho ti děkujeme a chválíme, nyní i navěky.


PÍSEŇ + PŘINÁŠENÍ DARŮ + SBÍRKA

308,1 – 7  Jezu Kriste, štědrý kněže
Děti nebo presbyteři přinesou a na oltář položí chléb a kalich.

PŘÍPRAVA DARŮ

Věrný a laskavý Bože, požehnej, prosíme, tento chléb a tento kalich, abychom v darech chleba a vína měli živé obecenství s tvým Synem, Ježíšem Kristem.

PREFACE

Pán s vámi.
I s tebou.
Pozdvihněme svá srdce k Pánu.
Máme je u Pána.
Vzdávejme mu díky.
Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé ti děkovat a chválit tě po všechny věky a na všech místech. Děkujeme ti za lásku tvého Syna, který se za nás vydal na smrt. Děkujeme, že se obětoval za všechny, aby nikdo nezahynul, ale měl život věčný. Proto andělé velebí tvou slávu, mocnosti se klanějí tvé síle a nebeské zástupy zpívají chvalozpěv, k němuž se svými hlasy nyní připojujeme i my:

SANCTUS
zpěv: Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe. (EZ 159,3)

USTANOVENÍ

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte. To je † mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:
Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva † v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

EPIKLÉZE

Požehnej, Pane, tyto dary, abychom přijímali Kristovo tělo a krev ke své spáse. Sešli na nás svého svatého Ducha, který dává život, který utěšuje zoufalé, který dává moudrost, který obnovuje duši i tělo, který dává život věčný a který nás s tebou smiřuje mocí Ježíše Krista.
Slyš nás, když se společně modlíme:
OTČE NÁŠ

POZDRAVENÍ POKOJE

Pane Ježíši Kriste, nehleď, prosíme, na naše hříchy, ale na víru své církve. Aby se děla tvá vůle, dopřávej nám stále svůj pokoj a veď nás cestou k dokonalé jednotě v tvém Království po všechny věky. Pokoj Páně ať je vždycky s námi.
Pozdravme se navzájem na znamení smíření a pokoje.

BERÁNEK BOŽÍ

Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu. (zpěv EZ 322)

PANE, NEJSEM HODEN,
abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

POZVÁNÍ

A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko.
Přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila.

PŘIJÍMÁNÍ
   
DĚKOVNÁ MODLITBA
je vyjádřena závěrečnou písní.

POŽEHNÁNÍ

Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh, Otec, Syn i Duch svatý.
Jděte v pokoji.

OZNÁMENÍ

ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ

448 Sláva buď tobě