Neděle velikonoční A

Autor:
Publikováno:

Pán vstal z mrtvých, haleluja, opravdu vstal z mrtvých!

schola

Buď chválen milý Ježíši

Vstup

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Vzkříšený Kristus říká: Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.

schola

Kristus Pán vstal z mrtvých

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, zlomil jsi moc smrti. Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Obdaroval jsi nás svým životem. Kriste, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Naplnil jsi nás nadějí a radostí. Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.

schola

Gloria, gloria (Taizé)

Kolekta

Živý Bože, vzkříšením svého Syna jsi odňal smrti její moc a dal jsi vyhlásit spásu všemu stvoření. Odejmi od nás pochyby a nedověru a spoj naše hlasy do velikonočního chvalozpěvu všech, kteří dosvědčují, že Kristus vstal z mrtvých a pro nás žije navěky. Amen.

Čtení

Sk 10,34 – 43

Žalm

118,1.4 – 7 Ó chvalte laskavého Pána

Čtení

Kol 3,1 – 4

Píseň

350 Přemohl Ježíš smrti moc

Evangelium

J 20,1 – 18

Kázání

Vyznání vin

Vyznejme nyní společně před tváří Hospodina, že jsme zhřešili myšlenkami, slovy i skutky. Neboť vlastními silami se nedokážeme osvobodit od svého hříchu. Proto přijměme útočiště v Božím milosrdenství, žádejme smilování pro zásluhu Kristovu a prosme: Bože, smiluj se nade mnou hříšným.

Bože, smiluj se nade mnou hříšným.

Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi, odejmi od nás naše viny a doveď nás do života věčného. Amen.

schola

Victime paschali laudes

Credo

Věřím v Boha Otce všemohoucího...

Přímluvy

Mezi přímluvami schola zpívá Pane, smiluj se.

Píseň, sbírka a přinášení darů

346 Buď tobě sláva

Nad dary

Dobrotivý Bože, dárce všech dobrých darů, jsme ti vděční za vše, co nám svěřuješ. Tobě patří to, co máme. S důvěrou přinášíme také chléb a víno a klademe je na tento stůl, neboť v nich zachováváš a žehnáš náš život. Učiň z těchto viditelných darů znamení spásy, kterou přijmeme při tomto hodu v těle a krvi Páně. Amen.

Preface

Pán s vámi.

I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Děkujeme ti, Bože, a chválíme tě skrze našeho Pána Ježíše Krista. Vždyť tys ho vzkřísil z mrtvých. V něm spočívá náš život a naše naděje. V něm chválí andělé tvou slávu. V něm tě velebí celé stvoření. Všechny nebeské mocnosti a všichni spasení zpívají v mnohohlasém jásotu. Také my se připojujeme k jejich chorálu a plni radosti zpíváme:

Sanctus

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.

Ustanovení

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte. To je + mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl: Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva + v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

Otče náš


Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Beránek Boží


Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu.

Pane, nejsem hoden,

abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Po přijímání


Bože, Stvořiteli a Spasiteli všeho živého, tys vzkříšením Ježíše Krista odňal smrti její moc. Nasyceni tímto chlebem života jdeme do všednosti světa a těšíme se na zjevení tvé slávy, konečného osvobození od smrti. Přijď království tvé – tak tě prosíme ve jménu Kristově, který s tebou a Duchem svatým žije a život dává od věků na věky. Amen.

Požehnání


Hospodin ať ti žehná a chrání tě.

Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh, Otec, Syn i Duch svatý!

Jděte v pokoji.

Ohlášení

schola

Radujme se v Pánu vždy