Zprávičky

Mládež ONLINE o spiritualitě s J. Burešem

, Kategorie: náboženská událost

V úterý 18.2. proběhne již třetí Mládež ONLINE, tentokrát můžete sledovat přenos z Hradce Králové. Hostem bude  Jiří  Bureš ( farář FS ČCE v Chomutově), tématem setkání je Spiritualita .  Pokud chcete živě  svými komentáři vstupovat do přenosu, registrujte se , prosím, na webových stránkách http://mladezonline.evangnet.cz/. Debatu lze ovlivňovat svými komentáři i v textové podobě bez registrace.


Liturgie amerických presbyteriánů

, Kategorie: náboženská událost

Pavel Hradilek v časopise Getsemany představuje Book of Common Worship Presbyteriánské církve USA z roku 1993. První článek najdete zde, ostatní můžete sledovat v následujících číslech časopisu.

 


Výpadek serveru 13.-15. 12. 2013

, Kategorie: náboženská událost

Vlivem poruchy došlo o weekendu 13.-15. 12. 2013 k neplánovanému výpadku serveru. Za vzniklé potíže se omlouváme.


Konvent ČCE projednával obnovu apoštolské posloupnosti

, Kategorie: náboženská událost

Poděbradský seniorát ČCE, který se uskutečnil 2. listopadu 2013 v Libici nad Cidlinou, se mj. zabýval návrhem faráře M. Lukáška na obnovu apoštolské posloupnosti ordinované služby.

Návrh se opíral jak o tradici českého utrakvismu, tak o současnou praxi luterských církví např. v Pobaltí, a sledoval možnost, aby se otázkou zabýval teologický poradní odbor Synodní rady ČCE. Návrh získal menšinovou podporu pouze 17 konventuálů a nebyl proto postoupen k projednání na synod.

Farář Lukášek ve zdůvodnění svého podání uvedl: „Luterská i kalvínská větev středo- a západoevropské reformace v 16. století zásadu apoštolské posloupnosti ve svěcení biskupů a tedy i kněží opustila, a to z různých důvodů. Zachovává se (nebo obnovuje) však v evangelických církvích např. ve Skandinávii a Pobaltí. Česká církev podobojí (utrakvisté) rovněž na kněžském svěcení důsledně trvala až do porážky na Bílé hoře. Biskupské svěcení se uchovává ve zvláštní variantě též v Jednotě bratrské, která je v Ochranovském seniorátu přičleněna k ČCE.“

 


Agenda česká z roku 1581 (přednáška)

, Kategorie: náboženská událost

Lutherova společnost a Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro dějiny
evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR
zvou u příležitosti připomínky 496. výročí začátku Lutherovy reformace církve (31. října 1517) a 530. výročí narození Martina Luthera (10. listopadu 1483) na přednášku

Agenda česká z roku 1581 aneb luterská liturgie v lidové řeči

kterou prosloví Dipl.-Theol. Matthias Thiele, německý teolog zabývající se teologickou a liturgickou tradicí středověku a raného novověku, zejména v kontextu české a wittenberské reformace.

Studoval na Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem i na KTF UK a HTF UK v Praze, jako římskokatolický jáhen a kněz působil na Moravě (Znojmo, Brno) a v severním Německu (Kiel, Ahrensburg, Lübeck), od roku 2012 je starokatolickým farářem v hesenském Kasselu.

Roku 1581 vyšla u lipského tiskaře Georga Deffnera Agenda česká, která je příkladem českého bohoslužebného řádu luterského typu. Jejím pramenem jsou hned tři varianty evangelických liturgií se slavením Večeře Páně: Bugenhagenova liturgie wittenberská, liturgický typ braniborsko-norimberský a jihoněmecký. Přednáška analyzuje liturgické
reformy německých reformací a zejména počátky luterské liturgie v lidové řeči, kterou srovnává právě s Agendou českou, tímto unikátním dokladem luterského bohoslužebného řádu z předbělohorských Čech.

V Úterý 5. listopadu 2013 v 18 hod., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, přednáškový sál č. 18 (přízemí)


Potřebujeme liturgickou obnovu?

, Kategorie: náboženská událost

V rámci presbyterní konference jihočeského seniorátu promluví k tématu br. farář David Sedláček z Krouny. Očekáváme debatu o podobě bohoslužeb. Všichni jsou zváni.

Setkání se koná 9.11. od 13,30 na evangelické faře v Jinřichově Hradci.


Podzimní setkání Coeny 2013 s tématem křtu

, Kategorie: náboženská událost

Na 21.-23. listopadu 2013 chystá Coena podzimní studijní setkání na faře v Chrástu u Plzně s tématem křtu. Bližší program očekávejte v průběhu října...


20 let ECAV v ČR

, Kategorie: náboženská událost

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice vás srdečně zve na oslavy 20. výročí svého obnovení.

Program oslav

Pátek 27. 9. 2013

Chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském

18.00–19.00 Slavnostní varhanní koncert

Účinkují: Michelle Hradecká – varhany, Olga Vít Krumpholzová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, M. A. Charpentier, A. Dvořák, J. Brahms

Sobota 28. 9. 2013

Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá 9, Praha

1 9.30–17.00 Konference Lutherovy společnosti

Přednášející:

  • Prof. Dr. Karl Schwarz, církevní historik, Evangelická teologická fakulta Univerzity Vídeň;
  • Mgr. Jiří Just, Th.D., církevní historik, Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha;
  • Mgr. Ľubomír Batka, Ph.D., systematický teolog, děkan Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě;
  • Albert Collver, Ph.D., systematický teolog, ředitel církevních vztahů a asistent prezidenta Luterské církve – Missourské synody

Chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském

14.00–17.00 Křižovatka duchovna a kultury u Sv. Michala – Tržiště možností
14.00–17.00 Tržiště možností u chrámu: prodej výrobků klientů Diakonie ČCE Praha 5, OS Borůvka, Jeden svět – obchůdek s výrobky Fair Trade a další
14.30–17.00 Výtvarné dílny pro děti v Lutherově síni při chrámu: Barbora Farářová, Denisa Čopová
14.30–15.00 Komentovaná prohlídka chrámu: Alexandra Škrlandová, průvodkyně PIS
15.00–15.30 Hudební vstup: Pěvecký sbor Slovenského ev. a. v. círk. sboru v Praze
15.30–16.00 Komentovaná prohlídka stálé výstavy o Bibli: Eva Josífková, autorka scénáře
16.00–16.30 Hudební vstup: Pavel Braha – varhany
16.30–17.30 Historie chrámu, prezentace církve a jejích sborů na plátně: Barbora Farářová
18.00–20.00 Zahradní slavnost

Neděle 29. 9. 2013

Chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském

9.00–11.00 Slavnostní Služby Boží spojené s přímým rozhlasovým přenosem Českého rozhlasu.

Kazatel: Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, vystoupení dětí Slovenského ev. a. v. círk. sboru v Praze; Hudební doprovod: Michelle Hradecká – varhany, Luboš Kovařík – trubka.

Vstup volný na všechny výše uvedené akce Bližší info a kontakt na www.ecav.cz


Rodinná dovolená s dětským programem a liturgií hodin v Herlíkovicích

, Kategorie: náboženská událost

Také letos se od 7. do 14. července uskuteční v Horském domově v Herlíkovicích pobyt pro rodiny s dětmi. Povede ho farář David Sedláček.

V nabídce budou dětské biblické chvilky v duchu zážitkové pedagogiky Franze Ketta, liturgie v hodin v přilehlém kostele nebo výlety, večerní debaty a projekce filmů. Míra zapojení do společného programu je dobrovolná.

Pobyt pořádá Českobratrská církve evangelické - bližší informace zde, přihláška ke stažení zde. Přihlášky do konce května.


Výpadek serveru 22. - 24. 2. 2013

, Kategorie: náboženská událost

Vlivem poruchy došlo o weekendu 22.-24. 2. 2013 k neplánovanému výpadku serveru. Za vzniklé potíže se omlouváme.


10 starších zpráviček 10 novějších zpráviček