Velikonoční vigilie

Autor:
Publikováno:

Slavnost veliké noci večer na Bílou sobotu (podle ELCA aj.)

Bohoslužba světla

Úvod

Ve tmě se zapálí oheň, poté předsedající může oslovit společenství těmito nebo podobnými slovy:

Pán s vámi
I s tebou

Sestry a bratři v Kristu,
v této nejsvětější noci, kdy náš Spasitel Ježíš Kristus přešel ze smrti do života, se scházíme s církví na celém světě k bdění a modlitbě. Toto je přejítí (pascha) Ježíše Krista. Skrze světlo a slovo, skrze vodu a olej, chléb a víno slavíme Kristovu smrt a vzkříšení, sdílíme Kristovo vítězství nad hříchem a smrtí a očekáváme Krista, který znovu přijde ve slávě.


(ELCA)

nebo

Milí přátelé v Kristu,
v této nejsvětější noci, kdy náš Pán Ježíš Kristus přešel ze smrti do života, zve církev své členy rozptýlené po světě, aby se shromáždili k bdění a modlitbě. Neboť toto je Přejítí Pánovo, ve kterém slyšením jeho slova a slavením jeho svátostí, máme účast na jeho vítězství nad smrtí.


(angl.)

Zapálení a žehnání nového ohně

Modleme se:

Věčný Bože
v Ježíši Kristu jsi dal světlo života celému světu.
Posvěť + tento nový oheň,
a zažehni nás touhou vyzařovat
jasem Kristova vzkříšení,
dokud nebudeme slavit hostinu věčného světla
skrze Ježíše Krista, Slunce spravedlnosti.
Amen.


(ELCA)

nebo

Bože,
skrze svého Syna jsi rozprostřel
nad svým lidem záři svého světla.
Posvěť + tento nový oheň
a dej, ať jsme o této velikonoční slavnosti
tak zapáleni nebeskou touhou,
abychom s čistou myslí mohli dospět
ke svátku nekončícího světla
Skrze Krista, našeho Pána.


(angl.)

nebo

Bože,
ty jsi jako pročišťující oheň
a tvůj Duch rozněcuje srdce tvého věrného lidu.
Požehnej + tento plamen
i ty, kdo drží toto velikonoční bdění,
aby byli zapáleni touhou žít s tebou
a byli připraveni účastnit se velkého svátku
Světla které nikdy nekončí,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

 

(podle J. Weitzela)

Zapálení velikonoční svíce

Předsedající může vyrýt nápis do velikonoční svíce, kterou drží pomocný duchovní.
 

Kristus, včera i dnes
(ryje znamení kříže)
začátek i konec.
(ryje Alfu a Omegu)
Kristu patří čas
(ryje první číslici letopočtu nahoru vlevo)
i věčnost
(ryje druhou číslici nahoru vpravo)
Kristu patří sláva
(ryje třetí číslici dolů vlevo)
i království
(ryje čtvrtou číslici dolů vpravo)
nyní i navěky.
Amen.


Předsedající zapálí paškál od ohně a říká nebo zpívá.

Ať světlo Krista, který vstal ve slávě
zažene temnotu našich srdcí a myslí.

Po aklamaci může následovat tato modlitba:

Všemohoucí a nejmilosrdnější Bože,
kdysi jsme byli temnotou
ale nyní jsme světlem v Ježíši Kristu, našem Pánu.
Požehnej hojně všechny, kdo radostně slaví tento den ve víře
ve vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Naplň je svým nebeským požehnáním v tom,
který žije a kraluje s tebou a Duchem svatým nyní i navěky.

nebo (v případě, že není Exsultet)

Všemohoucí Bože,
vylej své hojné požehnání na tuto zapálenou svíci,
aby všichni, kdo se tuto noc podílí na tvých svatých tajemstvích
mohli být naplněni tvoji milostí a duchovním požehnáním.
Kdysi jsme byli v temnotách,
ale od okamžiku kdy jsme se stali lidem Páně, jsme ve světle.
Pomoz nám, abychom žili jako lidi, kteří náležejí světlu,
skrze Krista, našeho Pána.


(podle J. Witzela)

Pomocný duchovní pozdvihne svíci, aby ji mohli všichni vidět.


Průvod do kostela

Průvod vstoupí do temného kostela, pomocný duchovní nese velikonoční svíci.
Ve dveřích kostela pomocný duchovní zpívá:

Světlo Kristovo
Bohu díky

Od paškálu se zapálí svíce všech přítomných. Průvod pokračuje a zastaví se uprostřed kostela. Pomocný duchovní pozdvihne paškál a zpívá o tón výš:

Světlo Kristovo
Bohu díky

Průvod pokračuje do kostela. Pomocný duchovní přinese paškál k jeho místu, pozdvihne jej a zpívá o tón výš:

Světlo Kristovo
Bohu díky

Paškál se postaví na své místo.
zpívá se Exsultet (vzi např. tato verze).


Bohoslužba slova

Kolekta

Věčný dárče života a světla,
tato svatá noc je projasněna
září vzkříšeného Krista.
Obnov svoji církev Duchem daným ve křtu,
abychom tě ctili v upřímnosti a pravdě
a mohli zářit jako světlo světa
skrze tvého Syna Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh
po všechny věky věků.

nebo

Bože, ty jsi stvořitel světa
a vysvoboditel svého lidu.
Vzkříšením svého Syna
nás vysvoboď z našich strachů,
obnov nás k svému obrazu
a zažehni v nás své světlo
skrze tvého Syna Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh
po všechny věky věků.


Úvod ke čtením

Vyslechněme zprávu o Božích spásných skutcích v dějinách,
jak zachraňoval svůj lid v časech minulých
a modleme se aby Bůh přinesl každému z nás plnost vykoupení.


(angl.)
nebo

Tuto nejsvětější noc náš Spasitel a Pán Ježíš Kristus zlomil moc smrti a sým vzkříšením přinesl život a spásu všemu stvoření. Chvalme Pána neboť on věrně zachovává své slovo. Slunce spravedlnosti vzešlo těm, kdo seděli v těmnotě a stínu smrti.

1. Příběh stvoření

Gn 1:1-2:2
Ž 33:1-11 nebo Ž 36:5-10
nebo Ž 136:1-9, 23-36


Modleme se:

Bože který jsi podivuhodně stvořil
a ještě podivuhodněji obnovil
důstojnost lidské přirozenosti:
dej ať můžeme sdílet božský život toho
který se ponížil, aby sdílel naše lidství,
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.

2. Potopa

Gn 7:1-5, 11-18, 8:6-18; 9:8-13
Ž 46


Bože, sílo bezmocných
a světlo ve vší temnotě,
Pohlédní v milosrdenství na svoji církev,
toto podivuhodné a posvátné tajemství,
aby se stala archou pokoje uprostřed chaosu.
Ať celý svět uvidí
že co padlo je pozdvihováno
a co bylo staré je učiněno nové
a všechny věci jsou obnoveny k zacelení
skrze toho od něhož prve vzaly bytí,
tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.

3. Zkouška Abrahama

Gn 22:1-18
Ž 16


Bože a Otče všech věřících,
ty jsi zaslíbil svému služebníku Abrahamovi
že se stane otcem mnohých národů
a skrze toto velikonoční tajemství
rozšiřuješ svůj vyvolený lid po celém světě.
Stvoř nás znovu smrtí tvého Syna,
abychom radostně přijali nový život
v milosti dané skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána.

4. Přechod Rudým mořem.

Ex 14:10-31; 15:20-21
Ex 15:1b-13, 17-18


Bože, jehož podivuhodné činy
prozařují z minulosti až do našich dní:
silou svého mocného ramene
jsi kdysi vysvobodil svůj vyvolený národ
z faraonova otroctví,
jako znamení toho,
že spása je nabízena každému
skrze vodu křtu.
Dej ať všechny národy země
mohou mít účast na záchraně Izraelců
a společně zpívat a tančit
na bezpečném břehu moře
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

5. Spása pro každého

Iz 55:1-11
Iz 12:2-6


Svatý Bože,
ty jsi stvořil všechny věci silou svého slova
a celou zemi obnovuješ svým Duchem.
Dej nyní vodu života
všem, kdo po tobě žízní
abychom se radovali v tvé smlouvě milosrdenství
a mohli přinášet hojné ovoce
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

6. Boží moudrost

Př. 8:1-8, 19-21; 9:4b-6
Ž 19


Bože,
naše moudrosti a učiteli pravdy,
naplňuješ svůj dům voláním
všech lidí na cestu poznání.
Svým pokrmem a nápojem
nás udržuj na cestě spravedlnosti
a tvá láska ať je stráží
všech, které jsi povolal
skrze svého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.

7. Nový duch a nové srdce

Ez 36:24-28
Ž 42 a 43


Bože svatosti a milosrdenství,
v tajemství Kristovy smrti a vzkříšení
jsi pro nás všechny ustavil novou smlouvu smíření.
Očisti naše srdce
a dej nám nového ducha
abychom tvoji spasitelnou milostí
mohli žít jako tvůj lid
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

8. Údolí suchých kostí

Ez 37:1-14 nebo Job 19:20-27
Ž 143


Živý Bože,
smrtí a vzkříšením svého Syna
jsi nás vyvedl z hříchu do spravedlnosti
a ze smrti do života.
vdechni do nás svého životodárného Ducha
abychom přijetím darů slova a svátosti
mohli žít v naději na příchod všech tvých požehnání
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

9. Shromáždění Božího lidu

Sof 3:14-20
Ž 98


Svrchovaný Bože,
vzkříšením svého Syna nám nabízíš
vítězství v našich zápasech,
město pro naše útočiště
radost milence
a sváteční oslavu.
Shromáždi všechny vyděděné do svého milosrdenství
a obnov celé své stvoření
skrze svého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.

10. Povolání Jonáše

Jon 1:1-2:1
Jon 2:2-3[4-6]7-9


Bože vysvoboditeli,
tys zachránil Jonáše z vod záhuby
a po třech dnech jsi jej přivedl k novému životu.
Promluv k nám tímto znamením
a volej nás k pokání
avhychom mohli dbát hlasu tvého vzkříšeného Syna
Ježíše Krista, našeho Pána.

11. Oblečení v roucho spásy

Iz 61:1-4.9-11
Dt 32:1-4.7.36a.43a


Bože, živote celého světa
po věky
udržuješ a těšíš svůj lid
a odíváš nás krásou a radostí.
Pomaž nás duchem vzkříšení
abychom sílili ve víře
a mohli napravit co je porušené v našem světě
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

12. Vysvobození z ohnivé pece.

Dan 3:1-29
Píseň tří mládenců


Všemohoucí a věčný Bože,
jediná naděje celého světa
kázáním proroků
jsi nám vyhlásil tajemství své spásy.
Z milosti svého Ducha
posilni zbožnost všech pokřtěných
abychom posíleni tvojí přítomností
mohli vydržet útrapy a soužení
a být sjednoceni s tvým Synem,
Ježíšem Kristem, naším Pánem.

Pokud se koná křestní bohoslužba v tuto chvíli (např. podle ritu WELS), je možné ponořit během posledního responsoria paškál do křestní vody.

Epištola

Řím 6:3-11

Aklamace k evangeliu

Rozsvítí se světla v kostele, od paškálu se zapálí oltářní svíce a rozezní zvony, zpívá se Aleluja nebo písně s aleluja nebo jedno ze tří kantik: Gloria in excelsis, Te Deum laudamus nebo Pascha nostrum. Tento krok může následovat již před epištolou.

Alleluja

Alleluja.

Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá; smrt nad ním už nepanuje. (Řím 6:9)
nebo
Zpívejme Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil. On je naše záštita a píseň, stal se naší spásou. (Ex 15:1.2)

Alleluja.

Evangelium

J 20:1-18

Svaté evangelium podle Jana, kapitola dvacátá
Sláva tobě, Pane.

Evangelium [našeho] Pána
Chvála tobě, Kriste.

Aleluja. Kristus  vstal.
Kristus opravdu vstal. Aleluja.

Kázání

může být proneseno krátké kázání. Následuje ticho k zamyšlení.

Křestní bohoslužba

Litanie

Následující litanie se zpívá, když se katechumeni, kmotři a rodiče scházejí u křtitelnice.

Pane smiluj se
Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se
Pane smiluj se

Buď nám milostiv
Vyslyš nás, Bože
Vysvoboď svůj lid
Vyslyš nás, Bože
Miloval jsi nás před stvořením světa
Vyslyš nás, Bože
Zachránil jsi lid svého zaslíbení
Vyslyš nás, Bože
Mluvil jsi skrz své proroky
Vyslyš nás, Bože
Dal jsi svého Syna za život světa
Vyslyš nás, Bože

Pro nás a naši spásu sestoupil z nebe
Tvá láska je velká
a narodil se z Marie Panny.
Tvá láska je velká
Svým křížem a utrpením vykoupil svět
Tvá láska je velká
a obmyl nás od hříchu.
Tvá láska je velká
Třetího dne vstal z mrtvých
Tvá láska je velká
a dal nám vítězství.
Tvá láska je velká
Vystoupil na nebesa
Tvá láska je velká
a přimlouvá se za nás po pravici Otce
Tvá láska je velká

Za dar Ducha svatého
Bohu díky
za jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev
Bohu díky
za velký oblak svědků, do kterého jsme pokřtěni
Bohu díky

Za Sáru a Abrahama, Izáka a Rebeku
Bohu díky
Za Gedeona a Deboru, Davida a Ester
Bohu díky
Za Mojžíše a Izaiáše, Jeremiáše a Daniela
Bohu díky
Za Miriam a Rachab, Abigail a Rút
Bohu díky
Za Marii, matku Pána
Bohu díky
Za Jana, který křtil v Jordánu
Bohu díky
Za Marii Magdalenu, Johanu, Marii a Martu
Bohu díky
Za Petra a Ondřeje, Jakuba a Jana
Bohu díky
Za Pavla a Apolla, Štěpána a Foebe
Bohu díky
(mohou se přidat další jména)
Za všechny svaté muže a ženy, naše rodiče ve víře
Bohu díky
Za vznešený sbor proroků
Bohu díky
Za slavné společenství apoštolů
Bohu díky
Za bíle oděný zástup mučedníků
Bohu díky
Za svaté anděly, cheruby serafiny
Bohu díky

Buď nám milostiv
Vyslyš nás, Bože
Vysvoboď svůj lid
Vyslyš nás, Bože
Dej těmto vyvoleným nový život milostí křtu
Vyslyš nás, Bože
Posilni všechy, kteří nesou znamení kříže
Vyslyš nás, Bože
Obleč nás láskou a slitováním
Vyslyš nás, Bože
Přiveď nás se všemi svatými k řece života
Vyslyš nás, Bože

Pane smiluj se
Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se
Pane smiluj se

Jestliže nejsou žádní katechumeni, konfirmandi ani nově přistoupivší členové při této liturgii, mohou křestní ritus nahradit či doplnit prvky obnovy křtu.

Úvod

Předsedající duchovní může oslovit shromáždění těmito nebo podobnými slovy:

Bůh, který je bohatý v milosrdenství a lásce, nám dává nové narození do živé naděje skrze svátost křtu.
Moc hříchu je v tomto svatém prameni umrtvena a my povstáváme s Ježíšem Kristem k novému životu. Jsme sjednoceni se všmi pokřtenými do jednoho těla Kristova, pomazáni Duchem svatým a vysláni k poslání pro život světa.

Představení

Jeden či více kmotrů představí katechumeny:
Představuji N.N. pro křest.

Předsedající osloví katechumeny schopné odpovědi:
N.N. v důvěře v milost a lásku Boží:
chceš být pokřtěn(a)?
Každý kandidát odpoví:
Ano, chci.

Předsedající osloví rodiče dětí, které nemohou odpovědět samy za sebe:
V důvěře v milost a lásku Boží:
chcete aby byl váš syn/dcera pokřtěn(a)?

Předsedající může také oslovit rodiče:
Když představujete své dítě pro křest
jsou vám svěřeny dary i zodpovědnost:
žít s ní(m) mezi věrným Božím lidem
přivádět ho/ji ke slovu Božímu a k Večeři Páně
a vyživovat ho/ji ve víře a modlitbě,
aby se učil(a) důvěřovat Bohu,
hlásat evangelium slovem i činem,
pečovat o druhé a o svět, který Bůh stvořil
a pracovat pro spravedlnost a pokoj mezi všemi lidmi.
XX a XY, slibujete svému synovi/dceři pomoc při růstu v křesťanské víře a životě?
Ano, slibuji.

Předsedající pak osloví kmotry:
Kmotři,
slibujete vyživovat tyto osoby v křesťanské víře,
jak jste k tomu zplnomocněni Duchem svatým,
a pomáhat jim žít ve smlouvě křtu
a ve společensví církve?
Ano, slibuji.

Předsedající osloví shromáždění:
Lide Boží,
slibujete, že budete podporovat N.N.
a modlit se za ně v jejich novém životě v Kristu?
Ano, slibujeme.

Odřeknutí se zlého

Předsedající osloví katechumeny, kmotry a rodiče křtěných dětí:
[Nyní] vás žádám, abyste odmítli hřích,
přiznali se k víře v Krista
a vyznali víru církve.

Odříkáte se zla:
ďábla a sil, které se vzpírají Bohu,
mocností tohoto světa, které vzdorují Bohu
a cest hříchu, které od Boha odvádějí?
Odříkám.

Vyznání víry

Pak osloví předsedající katechumeny, kmotry a rodiče křtěných dětí:
Obracíte se ke Kristu jako svému Pánu a Spasiteli?
Ve víře se obracím ke Kristu.

Předsedající osloví shromáždění:
S celou církví nyní vyznejme naši víru:

Věříte v Boha Otce?
Věřím v Boha, Otce všemohoucího...

Věříte v Ježíše Krista, Syna Božího?
Věřím v Ježíše Krista, Božího jediného Syna, Pána našeho...

Věříte v Ducha svatého?
Věřím v Ducha svatého... Amen.

Díkůvzdání nad vodou

Voda může být do křtitelnice nalita před nebo během díkůvzdání.
Předsedající se postaví ke křtitelnici a začne díkůvzdání:

Pán s vámi.
I s tebou.

Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu.
Je správné vzdávat naše díky a chválu.

Svatý bože, svatý a milosrdný, svatý a mocný,
ty jsi řekou života,
ty jsi věčným pramenem
ty jsi ohněm znovuzrození.

Sláva buď tobě za oceány a jezera, za řeky a potoky.
Budiž ti čest za oblaka a déšť, za rosu a sníh.
Tvoje vody jsou kolem nás, pod námi a nad námi:
náš život se rodí v tobě.
Ty jsi pramenem vzkříšení.
Chválíme tě za tvoji zachraňující vodu
s Noem a zvířaty, která přežila potopu
s Hagar, která objevila tvoji studnu
s Izraelci, kteří unikli skrz moře a pili z tvé řinoucí skály,
s Námánem, jehož malomocenství smyla
a se samařskou ženou, která už nikdy nebude znovu žíznit.

U této křtitelnice se, svatý Bože, modlíme:
Vdechni svého Ducha do této vody
i do všech, kteří se zde sešli o této noci.
Osvětli naše dny,
probuď k životu naše kosti
a osuš naše slzy.
Smyj z nás náš hřích
a odplav zlo, které je okolo nás.
Uhas všechnu naši žízeň ze svého věčného pramene
a přines zrození tělu Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije jako jeden Bůh
nyní i navěky.
Amen.

Křest

Předsedající duchovní pokřtí každého z katechumenů.
Katechumen je ponořen do vody, nebo je voda vylita na jeho hlavu, zatímco předsedající říká:
N., křtím tě ve jménu Otce,
Katechumen je ponořen do vody, nebo je voda vylita na jeho hlavu podruhé:
...i Syna,
Katechumen je ponořen do vody, nebo je voda vylita na jeho hlavu potřetí:
...i Ducha svatého.
Amen.

Shromáždění může odpovědět touto nebo podobnou aklamací:

A.
Patříš Kristu
ve kterého jsi byl(a) pokřtěn(a).
Alleluja, alleluja.


B.
Buď požehnán Bůh,
zdroj všeho života
slovo spásy
a duch milosrdenství.

Oblečení roucha

Nově pokřtění obdrží křestní roucho. Můžou se říci následující slova:
Vy kdo jste v Krista pokřtěni,
Krista jste oblékli.

Vzkládání rukou.

Všichni se odeberou ke kazatelně za zpěvu vhodné písně (nebo litanie, pokud se dosud nezpívala)
Předsedající duchovní pokračuje.

Modleme se.
Vzdáváme ti díky, Bože,
neboť skrze vodu a Ducha svatého
jsi dal svým dcerám a synům nové narození,
omyl jsi je od hříchu
a dal jim povstat k novému životu.

Předsedající položí obě ruce na hlavu každého novokřtěnce, zatímco se za každého modlí:
Zachovej N. s darem Ducha svatého:
ducha moudrosti a porozumění,
ducha rady a síly
ducha poznání a bázně Boží
ducha radosti z tvé přítomnosti
nyní i navěky.
Amen.

Znamení kříže

Předsedající označí znamením kříže čelo každého pokřtěného.
Pro tento účel může být užito i přípraveného oleje. Po znamení kříže předsedající říká:
N., dítě Boží,
byl(a) jsi spečetěn(a) Duchem svatým
a navěky označen(a) křížem Kristovým.
Amen.

Předání svíce

Každému nově pokřtěnému (nebo kmotru dítěte) může být předána rozsvícená svíce, zatímco představený říká:
Choď ve víře v Krista ukřížovaného a vzkříšeného.
Sviť světlem Kristovým.

Uvítání

Duchovní a křtěnci se obrátí ke shromáždění. Představení sboru uvítají nově pokřtěnéh těmito nebo podobnými slovy:
N., skrze křest jste byli přijati do domácnosti Boží,
pověřeni šířením dobré zprávy Ježíše Krista
a posíleni k službě svatým a život dávajícím Duchem.

Shromáždění také může nabídnout uvítání těmito nebo podobnými slovy:

Vítáme vás do těla Kristova
a poslání které sdílíme.
Připojte se k naší chvále Boha
a neste Boží stvořitelské i vykupitelské slovo
celému světu.


Následuje slavení eucharistie obvyklým způsobem (pokud nebylo užito litanie, pokračuje se přímluvnými modlitbami).

Přímluvy

Při oslavě Kristova triumfu nad smrtí a hrobem se modleme za církev, svět i ty, kdo jsou potřební.

Chvíle ticha

Za tvoji církev a za všechny, kdo byli pokřtěni do Kristovy smrti,
aby mohli poznat svobodu od hříchu a povstali k novosti života.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.

Za tvé stvoření a za všechno, co žije a dýchá na této zemi,
aby naše životy byly oddány tobě a abychom vydávali svědectví o vzkříšení tvého Syna.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.

Za místa tonoucí ve válce a nenávisti, za ty, kdo dosud neslyšeli o prázdném hrobě a všechny kdo žijí bez víry,
aby mohli slyšet dobrou zprávu a najít pokoj.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.

Za všechny, kdo se rmoutí pro smrt někoho milovaného nebo na sobě nesou utrpení (zvláště za ...),
aby mohli poznat uzdravující moc vzkříšení.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.

Za nově pokřtěné,
aby mohli setrvat ve věrnosti tobě a připojit se k tomuto shromáždění v hlásání velikonoční události
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.

Zde mohou následovat další prosby

Vzdáváme ti díky za všechny tvé svaté a prosíme, abychom i my mohli povstat k vidění tvé nevbeské slávy.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.

Milosrdný Bože, poroučíme ti všechny za které se modlíme, pro tvého ukřižovaného a vzkříšeného Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Modlitba nad dary (a sbírkou)

Milosrdný Bože,
bylo by nám stačilo,
kdybys nám dal plody země
ze kterých jsme živi.
Ale v tomto pokrmu nám, podle svého zaslíbení,
dáváš sám sebe.
Použij vše co jsme zde shromáždili
k nasycení světa, který hladoví po tvé lásce
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Pozvání k přijímání

Aleluja! Pán pro nás připravil svatou slavnost.
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

Požehnání

Žádný, kdo věří v Krista nezahyne.
Kéž přejdete i vy s Kristem ze smrti do života.
Amen.

Všemohoucí Bůh,
Otec, + Syn i Duch svatý
vám žehnej nyní i navěky.
Amen.

Poslání

Jděte v pokoji a sdílejte se o dobrou zprávu,
aleluja, aleluja.
Bohu díky, aleluja, aleluja.

Varianty

z různých, převážně anglikánských zdrojů.

Uvedení

Velikonoční vigilie je starobylá a mocná oslava nového stvoření, které vypučelo z Ježíšova otevřeného hrobu. Zapálení velikonočního ohně, rozsvícení velikonoční svíce, zpěv starobylého velikonočního chvalozpěvu, který volá věřící aby se připojili k celému vesmíru v novém stvoření; křestní obmytí které nás pochovává s Kristem a dává nám povstat k životu - všechny tyto působivé skutky nás přivádějí k zázraku vzkříšení. Církev se schází k tomu, aby slyšela celý příběh spásy, od stvoření přes exodus a proroky, a zakončuje bohoslužbu první ochutnávkou oslavy vzkříšení.

Obnova křestního vyznání

Předsedající vyzve k obnově:
Skrze velikonoční tajemství jsme byli, drazí přátelé, pohřbeni s Kristem ve křtu do jeho smrti a povstali jsme s ním k novému životu. Vyzývám vás proto, abyste nyní, když skončilo naše zachovávání postu, abyste obnovili své slavnostní sliby svatého křtu, kterými jste se kdysi odřekli Satana a jeho díla a slíbíli sloužit věrně Bohu v jeho svaté církvi.

Potvrzujete své zřeknutí se zla a obnovujete své odevzdání se Ježíši Kristu?
Ano.

Věříte v Boha Otce?
Věřím v Boha, Otce všemohoucího...

Věříte v Ježíše Krista, Syna Božího?
Věřím v Ježíše Krista, Božího jediného Syna, Pána našeho...

Věříte v Boha Ducha svatého?
Věřím v Ducha svatého... život věčný.

Chceš setrvat v apoštolském učení a společenství v lámání chleba a modlitbách?
Chci s pomocí Boží.
Chceš vytrvat v odporu proti zlu a kdykoliv upadneš do hříchu, kát se a obráíti se k Pánu?
Chci s pomocí Boží.
Chceš hlásat slovem i příkladem Dobrou zprávu o Bohu v Kristu?
Chci s pomocí Boží.
Chceš usilovat o pokoj a spravedlnost mezi všemi lidmi a respektovat důstojnost každé lidské osoby?
Chci s pomocí Boží.

Ať nás všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám dal nové narození z vody a z Ducha a odpuštění hříchů, zachová svoji milostí ve věčném životě, v Kristu, našem Pánu.

Varianta modlitby na závěr liturgie křtu

Bože, náš stvořiteli
a skálo naší spásy,
děkujeme ti za nové narození
z vody a z Ducha svatého,
za odpuštění hříchů
a za naše společenství v domácnosti víry
se všemi, kdo byli pokřtěni ve tvém jménu:
zachovej nás ve věrnosti povolání našeho křtu
nyní i navěky.
Amen.

Výzva k pozdravu pokoje

Předsedající říká:
Vzkříšený Kristus přišel, postavil se uprostřed svých učedníků a řekl: Pokoj vám. Oni spatřili Pána a zaradovali se.
Pokoj vzkříšeného Krista buď i s vámi se všemi, alleluja!
I s tebou, alleluja.
Pozdravte se znamením pokoje.

Všichni se mohou pozdravit slovy: "Pokoj tobě" nebo pozdravem "Kristus vstal!" s odpovědí "Opravdu vstal!"

Výzva k modlitbě Páně

Vzkříšený Kristus je mezi námi. Proto spolu s ním volejme k
nebeskému Otci: Otče náš...

Modlitba po přijímání

Bože,
který jsi prozářil tuto nejsvětější noc slávou vzkříšení našeho Pána,
zachovej ve všem svém lidu Ducha přijetí za tvé děti,
kterého jsi nám dal, abychom ti mohli sloužit ve víře a v radosti.
skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
kterž žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
Amen.

nebo

Všemohoucí Bože,
dáváš nám radost z oslavy vzkříšení našeho Pána.
Dej nám také radost ze života ve tvé službě
a nakonec nás přiveď do plné radosti ve věčném životě,
skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
kterž žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
Amen.
(liturgie WELS)

Antifona k bohoslužbě světla

Ježíš Kristus je světlem světa
světlem, které žádná tma nemůže pohltit.
Zůstaň s námi, Pane, neboť se připozdívá
a den je již téměr u konce
Ať tvé světlo rozptyluje temnoty
a osvětluje tvoji církev.