Velký pátek

Autor:
Publikováno:

Liturgické texty k Velkému pátku

Liturgie ELCA

Všichni se sejdou v tichosti. Všichni povstanou, když povstane předsedající k úvodní modlitbě:

Kolekta

Všemohoucí Bože,
pohlédni s milosrdenstvím na svoji rodinu
pro kterou se náš Pán Ježíš Kristus dal zradit,
vydal se do rukou hříšníků
vytrpěl smrt na kříži,
a nyní žije a kraluje s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh, nyní i na věky.

nebo

Bože,
na kříži tvůj Syn přijal smrt tak
jak přijal i náš lidský život,
s důvěrou a statečností.
Dej ať se my, kdo jsme se zrodili
z jeho probodnutého boku,
držíme pevně víry v něho
a v každý čas hledáme milosrdenství v něm,
Ježíši Kristu, našem Spasiteli a Pánu,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh
po všechny věky věků.
Amen.

nebo

Milosrdný Bože,
tvůj Syn byl vyvýšen na kříži,
aby k sobě přitáhl všechny lidi.
Dej nám, kdo jsme se znovu narodili
z jeho probodeného boku,
abychom ve všech časech nalézali milosrdenství v něm,
Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli,
který žije a kraluje s tebou a s Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i na věky.
Amen.

Bohoslužba slova

Iz 52:13-53:12 (muž plný bolesti)
Ž 22 (Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?)
Žd 10:16-25 (Velekněz nad Božím domem) nebo Žd 4:14-16; 5:7-9 (máme mocného velekněze)

Aklamace: Kristus se ponížil a a stal se poslušným až k smrti...
J 18:1-19:42 (Pašije podle Jana)

Kázání

Píseň dne

Velké přímluvy + Otče náš

nenásleduje-li uctívání kříže, bohoslužba končí zde. Kříž však může být vystaven k tiché adoraci před odchodem.

Průvod s křížem

Při odhalování kříže se říká nebo zpívá:
Hle, životodárný kříž
na kterém visel Spasitel světa
S: Pojďme a uctěme jej.

Improperia

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi

Lide můj, církvi má, co jsem ti učinil?
Nebo v čem jsem tě zarmoutil?
Odpověz mi.
Já jsem tě vyvedl ze země Egyptské
a vysvobodil tě vodami křtu
ale tys připravil kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Vedl jsem tě pouští po čtyřicet let
a krmil jsem tě manou.
Doprovázel jsem tě v soužení
a dal jsem ti své tělo, chléb z nebe,
ale tys připravil kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Já jsem šel před tebou v oblakovém sloupu
ale tys mne vedl do Pilátovy soudnice
a připravil jsi kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Vysadil jsem tě jako svoji vyvolenou a překrásnou vinici
a udělal jsem z tebe ratolesti svého vinného kmene
ale tys probodl můj bok kopím
a připravil jsi kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Dával jsem ti vodu spásy ze skály,
ale když já jsem žíznil, tys mi dal napít octa
a připravil jsi kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Dal jsem ti královské žezlo
a svěřil ti klíče království
ale tys mi dal korunu z trní
a připravil jsi kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Dal jsem ti pokoj, který svět nemůže dát
ale tys vytáhl meč, abys udeřil v mém jménu
a připravil jsi kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Umyl jsem tvé nohy jako znamení své lásky
a nabídl ti své tělo a svoji krev
ale tys mne poplival, odmítl a zavrhl
a připravil jsi kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Já jsem se modlil,
aby všichni byli jedno v Otci a ve mně
ale ty jsi roztrhl můj šat a losoval o můj oděv,
spory a hádkami jsi rozdělil i mé tělo
a připravil jsi kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Narobuoval jsem tě na strom svého vyvoleného Izraele
ale ty jsi z něj udělal obětního beránka
za svá vlastní provinění
a připravil jsi kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Lide můj, církvi má, co víc jsem ještě mohl udělat
a neudělal jsem?
Odpověz mi.
Přišel jsem k tobě ve tvých nejmenších bratrech a sestrách
ale byl jsem hladový, a nedal jsi mi najíst
měl jsem žízeň, a nedal jsi mi napít,
byl jsem na cestách, a neujal jsi se mne,
byl jsem nahý, a neoblékl jsi mě
byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívil jsi mě
a připravil jsi kříž Spasiteli svému.
Svatý Bože...

Uctívání kříže

Klaníme se ti, Kriste, a dobrořečíme ti,
neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Adoramus te, Christe)

nebo

Klaníme se tvému kříži, Pane,
neboť skrze tvůj kříž vešla do světa radost.
(Crucem tuam)

Dále je možno zpívat různé hymny k triumfu kříže: Pange lingua, Vexilla regis apod.

Eucharistie se nekoná. Všichni odejdou v tichu.

Další zdroje

Anglikánská závěrečná modlitba

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého
prosíme tě, postav své utrpení, kříž a smrt
mezi svůj soud a naše duše,
nyní i v hodinu smrti naší.
Dej milosrdenství a milost žijícím,
odpuštění a odpočinutí umírajícím,
své svaté Církvi pokoj a jednotu
a nám hříšníkům věčný život ve tvé slávě
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým
žiješ a kraluješ jako jeden Bůh
nyní i navěky.

Požehnání a propuštění se nekoná.